Skip to content
Zhvillim dhe prodhim i hidrokarbureve në vendburimin Ballsh-Hekal

ANIO OIL&GAS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-11-02 15:00:50

NIPT: L42223008U
Administrator: Alban Peza
Objekti i Veprimtarisë: Kryerja e aktivitetit të importit dhe eksportit, tregëtimi me shumicë e pakicë të hidrokarbureve, karburante, biokarburanteve e lëndëve të tjera të ngjashme, në përputhje me legjislacionin në fuqi e liçencat e dhëna nga autoritetet e caktuara me ligj. Ndërtimin i impjanteve përpunuese të naftës dhe gazit natyror. Transportimi i hidrokarbureve, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Shoqëria mund të themelojë, zotërojë pjesëmarrje a kontrollojë shoqëri të tjera tregtare, apo të bashkepunojë, të lidhë marrëveshje joint - venture ose marrëveshje të ngjashme, me shoqëri të tjera që kanë objekt të njëjtë apo të ngjashëm me objektin e Shoqërisë. Shoqëria mund të kryejë transaksione financiare, transaksione me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme si dhe të garantojë detyrimet e veta apo ato të palëve të treta duke vendosur mbi pasuritë e saj garanci të ndryshme sipas parashikimeve ligjore. Zhvillim dhe prodhim i hidrokarbureve në vendburimin Ballsh-Hekal, sipas Marrëveshjes ndërmjet Shoqërisë Albpetrol sh.a dhe Shoqërise Stream Oil & Gas Limited (sot Transatlantic Albania LTD) datë 19/07/2007 dhe transferuar me Instrument Transferimi datë 02/05/2018.
Emërtime të tjera Tregtare: ANIO
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 16.10.2014
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 606 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Enkeleda Shehu, Flamur Gishto, Klarinda Elmasllari
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 02.05.2018 - Transferimi i të drejtave të Marrëveshjes ndërmjet Shoqërisë Albpetrol sh.a dhe Transatlantic Albania LTD të datës 19.07.2007 per vendburimin Ballsh Hekal tek Anio Oil & Gas sh.a.
Kohëzgjatja(vjet): 25
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Naftë dhe Gaz
Shënime: I. Më datë 08.08.2007, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 509, u miratua marrëveshja e hidrokarbureve, për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në vendburimin Ballsh-Hekal, ndërmjet Albpetrol sh.a.-së dhe STREAM OIL&GAS Limited (sot Transatlantic Albania LTD).

II. Pranë Bashkisë së Tiranës ka ardhur kërkesa për shpallje nga Përmbarues Gjyqësor, Person Fizik “Altin Vako”, në lidhje me shpalljen e ankandit për pasurinë e debitorit shoqëria “Transatlantic Albania Ltd” (ish-shoqëria “Stream oil & Gas Ltd Albania Branch”:

Për shitjen në ankand të të drejtave që lindin nga “Marrëveshja Hidrokrabure për Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve në Vendburim Ballsh-Hekal”, datë 19.07.2007, lidhur midis shoqërisë “Albpetrol” sh.a. dhe shoqërise “Stream Oil & gas Limited” (sot shoqëria “Transatlantic Albania LTD”), të sekuestruara dhe të vlerësuara sipas Raport-Vlerësimit të datës 04.09.2017.

III. Më datë 02.05.2018, të drejtat e “Marrëveshjes Hidrokarbure për Zhvillimin dhe Prodhimin e Hidrokarbureve në Vendburim Ballsh-Hekal”, datë 19.07.2007, transferohen me Instrument Transferimi tek shoqëria “ANIO OIL & GAS” sh.a.
Autoriteti Kontraktues: Albpetrol
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Sami Frashëri, Pallati Nr. 45, Hyrja Nr. 2, Kati i 2, Zyra Nr. 10

Adresa:
Fier, Ballsh, Vendburimi Ballsh-Hekal, Ballsh, Mallakastër, Qarku Fier.

Adresa Email:
info@anio.al

Telefoni:
0692082501

Akte/Marrëveshje Konçesionare: VKM per miratimin e marreveshjes hidrokarbure, date 08.08.2007
Ekstrakt historik i regjistrit kombetar 23.10.2019
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i asamblese se aksionereve per zmadhimin e kapitalit 17.10.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Njoftime Prokurime Publike: Kerkese per publikim lidhur me shpalljen e ankandit publik (Njoftimi Bashkia Tirane)
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 13 207 834,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 451 439,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -889 178,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -129 947,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:22 596 257,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2017

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala