Skip to content
Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në pronësi të shtetit, të Portit të Jahteve Shëngjin

ALMARINE
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-01-01 11:34:32

NIPT: L61911014C
Administrator: Ramadan Mazreku
Objekti i Veprimtarisë: Zbatimin e kontratës “Për dhënien me konçesion, të formës BOT (Ndërtim, Shfrytëzim dhe Transferim në Pronësi të Shtetit të Ndërtimit dhe Shfrytëzimit të Portit të Jahteve Shëngjin”, sipas kontratës së konçesionit të lidhur me Ministrinë e Transportit dhe Infrastrukturës nr. Prot 2184/7, datë 10.06.2016, bashkëlidhur kontrata e konçesionit e cila do t’i kalohet Shoqërisë ALMARINE në datën e themelimit të saj. Në këtë kuadër, shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Almarine
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Viti i Themelimit: 10.06.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 4
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 10.06.2016
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë Pune
Fusha e Veprimtarisë: Transport
Vlera e Investimit(Lekë): 730338000 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera që konçesionari do të riinvestojë në këtë konçesion është 5% e fitimit vjetor, e cila do të paguhet pas vitit të pestë të operimit deri në fund të periudhës së konçesionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do ti paguajë Autoritetit Kontraktues 2.2% të xhiros vjetore që konçesionari do të grumbullojë nga tarifat e aplikuara duke përjashtuar TVSH-në. Pas vitit të trembëdhjetë kjo tarifë do të rritet në mënyrë progresive deri në 2.5%.
Kosto e Shërbimit: Tarifat e shërbimit që do të aplikohen nga konçesionari janë të përcaktuara në Aneksin II të kontratës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Transportit dhe Infrastrukturës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga "Donika Kastrioti'', Pallati 14, Ap. 4E

Adresa Email:
d.m@almarine.al

Telefoni:
0662065500

Faqja Web:
www.almarine.al

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrate Koncesionare (10.06.2016)
Shpallja e koncesionit
Rishpallja e koncesionit
Dokumenta Financiare: Akt Themelimi i shoqerise ALMARINE
Bilanci 2016
Njoftime Prokurime Publike: Formulari njoftimit të fituesit
Formulari anullimit të proçedurës
Informacione Financiare

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Konçesionare të tjera


HEC - i DRAGOSTUNJE
Tiranë
ENERGJI UNIVERS
Tiranë
DOMI TEC
Tiranë
MP ENERGY
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala