Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 6867

EUROTEK - ALB

L24616001M
(Objekti i aktivitetit ndërtim rrugësh, objekte ndërtimi, punime hidraulike, punime energjetike dhe industriale, punime elektro mekanike, përpunim i mbetjeve, vepra shpimi, vepra portuale, tregti e përgjith)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"METEO".SH.p.k

L26310801C
(Ne fushen e ndertimit, punime e germime ne toke, ndertime civile e industriale, veshje fasadash, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile, industriale. Ndertim rruge autostrada, mbikalime hekurudha, tramv)

Elbasan 3922525 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BENA-THANZA

L26409001V
(Tregtim artikuj ushqimor. Ndërtim, import-eksport, material ndërtimi etj. Bar restorant. Hoteleri)

Shkodër 6862226 ALL

ALgreenKAL

L26603601K
(Prodhim, përpunim, shitblerje të drurit, nënprodukteve të tij për mobilie dhe ndërtim, përfshi aglomeratet si pellet, tallashi, briketi, qymyri i drurit e formave të tjera. Importi dhe eksporti i tyre s)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Mona - P

L27518602A
(Import-eksport, prodhim, tregtim me shumicë e pakicë të materialeve inerte –gur, materiale vetë ndërtimit, rëre, çakëll, gurë, mermer, mineraleve të ndryshme, etj., prodhim elemente betoni, betonarm)

Elbasan 1358580 ALL

AMG-AL

L28011301S
(Import-Eksport materialesh ndërtimi e druri dhe tregtimi i tyre me shumicë e pakicë, Import-eksport i mallrave industriale si konfeksione, trikotazhe, kinkaleri tregtimi i tyre me shumicë e pakicë. Prodhim)

Lezhë 689057 ALL

ALKAT- CONSTRUCTION

L28415501Q
(Ndërtim, montime, prodhime materiale ndërtimi dhe transport të tyre, punime dhe montime hekuri, punime dheu, muraturë shembjesh, rikonstruksione të objekteve të çdo lloji, ndërtime civile, industriale t)

Lezhë ALL

"ARON&RELIO" SH.P.K

L28731301B
(Transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit; Agjenci transporti; Punime gërmimi, zhvendosje dherash, sistemime terreni me makineri; Eksport-import; Bufe restorant; Ndërtim dhe rikonstruksion)

Shkodër 682957 ALL

REAL STONE

L29326402D
()

Berat ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ASLV

L31329009M
(Shitje, blerje, tregti me shumicë dhe pakicë; shërbime, konsulencë, asistencë, kontraktim pajisjesh, audio, video, ndriçim, piroteknike, teknike eventesh (aktivitetesh); Organizim, konsulencë, asistencë)

Tiranë 8750088 ALL

TESLA VIZION

L31518001O
(Ushtrimin e veprimtarisë private në fushën e projektimit, mbikëqyrjes, zbatimit dhe kolaudimit të punimeve të objekteve civile ekonomike, industriale e turistike. Studime gjeologjike, minerare, hidrogjeol)

Tiranë 850070 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AUTO A1 

L31616001H
(Shitblerje makinash, servis makinash, tregti pjesë këmbimi për makina)

Tiranë 18515230 ALL

AGORA STUDIO 

L31624007D
(Grafik dizajn, printime të formave dhe përmasave të ndryshme, përgatitja e reklamave dhe materialeve të ndryshme publicitare dhe këshillim për marketing. Reklama 3D, shtypshkrime të ndryshme.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

 "F & M Reklama" 

L31716006E
(Prodhimin e të gjitha llojeve të tabelave ndriçuese dhe jo ndriçuese, tabela me alukobond, punime pelxiglass, germa 3D, reklama në seri, reklama elektronike, printime dhe brandim fasadash të brendshme dhe)

Tiranë 7617328 ALL

NRB Engineering Studio

L31804009R
(Konsulencë, mbikëqyrje dhe kolaudim të objekteve në ndërtim. Projektim objektesh civile, industriale e të infrastrukturës. Vlerësim të pasurive të paluajtshme, ndërtesa dhe toke truall.)

Tiranë ALL

ADI Company

L31811002T
(Tregti me shumicë e pakicë, import eksport i lëndëve të para, goma dhe pjesë këmbimi, bateri, vaj lubrifikant për automjete, materialeve ndihmëse, makineri dhe automjete të të gjitha llojeve me zinxh)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

SAN MARKO 2013

L31922016B
(Ndërtime të ndryshme industriale, civile etj. Mirëmbajtje dhe rikonstruksion të tyre. Import - eksport dhe tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, bujqësor, ushqimor, materi)

Tiranë 1663425 ALL

2AF ALBANIA GROUP

L32005501M
(Import eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve hidraulike, elektrike, elektronike, pajisje hidrosanitare, etj. Prodhim materialesh ndërtimi, pjesë dhe makineri që lidhen me to, etj. Prodhim d)

Durrës ALL

ADDON

L32014007G
(Shërbime të ndryshme kryesisht në fushën elektronike, informatikë dhe elektrike shit-blerje (Tregti) të produkteve të ndryshme të çfarëdoshme qofshin ato si: 1. kompjuterë 2. Aksesor kompjuterik 3. P)

Tiranë 207456 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

INVENT

L32015008T
(Prodhim programesh kompjuterike në fushat e punimeve topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametrik, sistemet e informacioneve gjeografike, pasuritë e paluajtshme etj. Aktivitet në fushën )

Tiranë 21277904 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni