Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Rezultate gjithsej: 8132

IL-LU-2012

L22607002R
(Shfrytëzim të pyllit, lëndës drusore, eksport import dhe grumbullimin e tregtimin e bimëve medicinale e lëndës ushqyese për blegtorinë. Kryerje të Shërbimit pastrim – gjelbërim, mirëmbajtje varre)

Berat ALL

SuperStar-WB 

L22609401U
(Veprimtari private në fushën ndërtimit, punime gërmimi në toke, punime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash, rruge, sheshe, autostrada, m)

Fier 306887 ALL

ARDJA-AL

L23417202G
(Grumbullimin, përpunimin e skrapeve, shkrirjen dhe prodhime çeliku në të nxehte dhe në të ftohte të hekurit, transport, eksport, import të hekurishteve mbeturine (skrapeve), të zeza dhe em ngjyre, treg)

Elbasan ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

PRINC BALLIU

L24602002T
(Objekti i aktivitetit Përpunim mermer guri, prerje të mermerit artistik. Import - eksport të mallrave hidrosanitare, materiale ndërtimi, elektro shtëpiake, mallrave industriale dhe ushqimore. Tregti me shu)

Korçë 3146334 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

VASHTEMIA

J64103054Q
(Ne fushen e projektimit dhe ndertimit te objekteve te ndryshme, meremetimin dhe restaurimin e tyre si dhe prodhimi dhe shitja e materialeve te ndryshme te prodhimit. Prodhim i materialeve te ndertimit . a-prodh)

Korçë 28613120 ALL

EUROTEK - ALB

L24616001M
(Objekti i aktivitetit ndërtim rrugësh, objekte ndërtimi, punime hidraulike, punime energjetike dhe industriale, punime elektro mekanike, përpunim i mbetjeve, vepra shpimi, vepra portuale, tregti e përgjith)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"METEO".SH.p.k

L26310801C
(Ne fushen e ndertimit, punime e germime ne toke, ndertime civile e industriale, veshje fasadash, rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile, industriale. Ndertim rruge autostrada, mbikalime hekurudha, tramv)

Elbasan 3922525 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

BENA-THANZA

L26409001V
(Tregtim artikuj ushqimor. Ndërtim, import-eksport, material ndërtimi etj. Bar restorant. Hoteleri)

Shkodër 6862226 ALL

ALgreenKAL

L26603601K
(Prodhim, përpunim, shitblerje të drurit, nënprodukteve të tij për mobilie dhe ndërtim, përfshi aglomeratet si pellet, tallashi, briketi, qymyri i drurit e formave të tjera. Importi dhe eksporti i tyre s)

Korçë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Mona - P

L27518602A
(Import-eksport, prodhim, tregtim me shumicë e pakicë të materialeve inerte –gur, materiale vetë ndërtimit, rëre, çakëll, gurë, mermer, mineraleve të ndryshme, etj., prodhim elemente betoni, betonarm)

Elbasan 1358580 ALL

AMG-AL

L28011301S
(Import-Eksport materialesh ndërtimi e druri dhe tregtimi i tyre me shumicë e pakicë, Import-eksport i mallrave industriale si konfeksione, trikotazhe, kinkaleri tregtimi i tyre me shumicë e pakicë. Prodhim)

Lezhë 689057 ALL

ALKAT- CONSTRUCTION

L28415501Q
(Ndërtim, montime, prodhime materiale ndërtimi dhe transport të tyre, punime dhe montime hekuri, punime dheu, muraturë shembjesh, rikonstruksione të objekteve të çdo lloji, ndërtime civile, industriale t)

Lezhë ALL

"ARON&RELIO" SH.P.K

L28731301B
(Transport mallrash dhe udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit; Agjenci transporti; Punime gërmimi, zhvendosje dherash, sistemime terreni me makineri; Eksport-import; Bufe restorant; Ndërtim dhe rikonstruksion)

Shkodër 682957 ALL

REAL STONE

L29326402D
()

Berat ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ASLV

L31329009M
(Shitje, blerje, tregti me shumicë dhe pakicë; shërbime, konsulencë, asistencë, kontraktim pajisjesh, audio, video, ndriçim, piroteknike, teknike eventesh (aktivitetesh); Organizim, konsulencë, asistencë)

Tiranë 8750088 ALL

TESLA VIZION

L31518001O
(Ushtrimin e veprimtarisë private në fushën e projektimit, mbikëqyrjes, zbatimit dhe kolaudimit të punimeve të objekteve civile ekonomike, industriale e turistike. Studime gjeologjike, minerare, hidrogjeol)

Tiranë 850070 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AUTO A1 

L31616001H
(Shitblerje makinash, servis makinash, tregti pjesë këmbimi për makina)

Tiranë 18515230 ALL

AGORA STUDIO 

L31624007D
(Grafik dizajn, printime të formave dhe përmasave të ndryshme, përgatitja e reklamave dhe materialeve të ndryshme publicitare dhe këshillim për marketing. Reklama 3D, shtypshkrime të ndryshme.)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

 "F & M Reklama" 

L31716006E
(Prodhimin e të gjitha llojeve të tabelave ndriçuese dhe jo ndriçuese, tabela me alukobond, punime pelxiglass, germa 3D, reklama në seri, reklama elektronike, printime dhe brandim fasadash të brendshme dhe)

Tiranë 7617328 ALL

NRB Engineering Studio

L31804009R
(Konsulencë, mbikëqyrje dhe kolaudim të objekteve në ndërtim. Projektim objektesh civile, industriale e të infrastrukturës. Vlerësim të pasurive të paluajtshme, ndërtesa dhe toke truall.)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni