Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.A Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 21

FINSEC PORT

L31909002M
(Shoqëria do të ketë për objekt veprimtarie zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit miratuar me VKM nr. 505 date 30.05.2013 si dhe çdo aktivitet tjetër ndihmës apo plotësues )

Tiranë -3758368 ALL

ALBANIAN OIL RAFINERY

L32104004E
(Zbatimi i VKM Nr. 613 datë 24. 07. 2013 Për miratimin e kontratës së konçesionit të formës "ROT" (rehabilitim, operim, transferim), të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjet)

Elbasan -14760233 ALL

BERALB

K12107002A
(Aktivitet në fushën minerare. Shoqëria ka të drejte të importojë lirisht dhe pa asnjë kufizim pajisje, makineri dhe materiale të tjera të cilat mund të nevojiten gjatë proçesit të prodhimit, duke p)

Tiranë -672606836 ALL

DEVOLL HYDROPOWER

K82418002C
(Planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i tre njësive prodhuese hidroelektrike me një kapacitet të kombinuar të instaluar përafërsisht 319 MW në Luginën e Devollit përafërsisht midis lart)

Tiranë -568515396 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

Kurum Industrial Gases

K72824201B
(Zbatim i marrëveshjes së konçesionit për shfrytëzimin e Fabrikës së Oksigjenit Elbasan lidhur midis Ministrisë së Industrisë dhe Energjetikës, Ministrisë së Ekonomisë dhe shoqërisë Kurum Interna)

Elbasan 2115426 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ROMANO PORT

K51625501O
(Ndërtim dhe shfrytëzimi i portit të hidrokarbureve në zonën e Porto Romano Durrës. Gjithashtu shoqëria do të ketë si objekt aktiviteti të gjitha veprimtaritë e lidhura direkt ose tërthorazi me akt)

Durrës 130028596 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DURRES CONTAINER TERMINAL

L12126504E
(Aktiviteti i kësaj shoqërie konçensionare është në përputhje dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të ministrave me Nr. 532 datë 13. 07. 2011 "Për miratimin e Kontratës së Konçesionit". Për m)

Durrës 413183975 ALL

GENERATE RENEWABLE ENERGIES

L12309020P
(Planifikimi projektimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i hidrocentraleve mbi lumin Osum me një kapacitet të kombinuar të instaluar 152 MW përgjatë këtij lumi, si edhe shitja e elektricitetit të )

Tiranë 0 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANIJET E SHERBIMIT DETAR

J61825517G
(Marrja e praktikave të anijeve në mbërritje (rade), transportimi i grupit të praktikës (autoritete portuale). Transportimi i ekuipazhit të anijeve, udhëtarëve nga rada në port dhe anasjelltas. Kryerjen)

Durrës 244236846 ALL

SHOQËRIA KONCENSIONARE AYEN - ALB

L72321029P
(Shoqëria Konçensionare AYEN-ALB SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçesionare të HEC Kalivac. Shoqëria Konçesionare ka për objekt financimin, projektimin, ndërtimin, vënien n)

Tiranë ALL

WEnerg Sh.a

K92118019L
(Planifikimi, projektimin, financimin, ndërtimin, testimin, transferimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e një Hidrocentrali të vendosur në lumin Dardha, afër Fushe-Arrëze-se, në Shqipëri ("Projekti Dard)

Tiranë -63943114 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERALD ENERGJETIK

K98402201I
(Projektimi, ndërtimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Shemri" dhe "Mgulle" me vendndodhje në lumin e leproit të rrethit Kukës, tek Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, si autoritet kontrak)

Kukës 3060709 ALL

REKA ENERGY

L27705201B
(Projektimin, ndërtimin dhe transferimin e hidrocentraleve: "Zaje”&”Turaj” & "Xhaferaj" & "Kollovoz" & "Novosej"&, ”Mështëken”. në objektin e veprimtarisë përfshihet financimi, ndërtimi, vënia )

Tiranë -308088 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

LA PETROLIFERA ITALO ALBANESE SH.A

K71906007R
(Shoqëria ka për objekt, i cili realizohet në përputhje me Ligjin nr. 9231, datë 13 maj 2004 "Për ratifikimin e Marrëveshjes së Konçesionit të formës BOO për ndërtimin dhe shfrytëzimin e një termi)

Tiranë 489323097 ALL

MARINA LIMION

L94602803N
(Zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të Kontratës së Konçesionit që do të lidhet midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës 'Autoriteti Kontraktues' dhe Konçensionarit, me objekt "Rikonstruks)

Vlorë ALL

ANIO OIL&GAS

L42223008U
(Kryerja e aktivitetit të importit dhe eksportit, tregëtimi me shumicë e pakicë të hidrokarbureve, karburante, biokarburanteve e lëndëve të tjera të ngjashme, në përputhje me legjislacionin në fuqi e)

Tiranë -889178 ALL

Terraoil Swiss (Ish Transoilgroup)

L11725004I
(Zbulimi dhe shfrytëzimi i çfarëdo minerali sidomos i burimeve të naftës si dhe rafinimi i tyre, përpunimi, shpërndarja dhe shitblerja në mbarë botën. Shoqëria mund të krijojë degë dhe filiale bren)

Tiranë -400356000 ALL

PHOENIX PETROLEUM GAS

L11620009U
(Kryerja e te gjitha llojeve të punimeve ndihmëse në puset e naftës dhe të gazit (punime sipërfaqësore në sheshin, grykën e pusit dhe punime nëntokësore për eliminimin e avarive dhe rivënien në pun)

Tiranë 0 ALL

FIN PEK PETROLEUM (Ish VECTOR)

L01410008B
(Kyerjen e te gjitha punimeve ndihmese ne puset e naftes e te gazit, ndertimi i rezervuareve metalike horizontale e vertikale, i vaskave te betonit, dambave te depozitimit te mbeturinave , ndertimi i tubacioneve)

Fier -1047819 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AYEN AS ENERGJI

L11731504A
(Shoqëria Tregtare "AYEN AS ENERGJI" SHA, do të ushtrojë veprimtari për zbatimin e Kontratës Konçensionare, me nr.5446 rep, nr. 1944 kol., date 02.05.2011, miratuar me VKM Nr.365, Datë 04.05.2011, publiku)

Tiranë 28402776 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni