Skip to content

ARISA - KONFEKSION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-08 08:03:58
JSON

Tax Registration Number: J61828068L
Administrators: Saimir Bidaj
Scope: Import eksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve ne sektorin e veshmbathjes. Tregti, import-eksport, prodhim, perpunim e sherbime ne fushen e industrise ushqimore, materialeve te ndertimit, te industrise, artizanatit, farmaceutike, artistike etj. Projekte inxhinierike per linjat e perpunimit industrial, kerkime dhe studime te ndryshme ne fushen e fizibilitetit per zbatimin e projekteve te ndryshme dhe asaj te marketingut. Ndertime civile dhe industriale. Aktivitet ne fushen e veprimtarise turistike si agjensi turistike, akomodim te turisteve etj. Veprimtari ne tregti me pakice e shumice dhe sherbime. Transport mallrash e udhetaresh. Prodhim konfeksionesh dhe aksesore te gatshem. Prodhim dhe tregtim te materialeve te buta, veshmbathje dhe uniforma. Prodhim dhe tregtim i maskave, veshjeve e materialeve mjekesore dhe kirurgjikale.
Other Trade Names: ARISA - KONFEKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14.02.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 120 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 19.04.2021, me ane te Urdhrit Nr. 693/2 Prot "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Najada Beqaraj, protokolluar nga QKB me Nr. 4236 Prot, datë 20.04.2021, u urdherua venia menjëherë e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria " ARISA - KONFEKSION " SHPK me NUIS (NIPT) J61828068L.

II. Me date 22.04.2021, me ane te Urdhrit Nr.696/2 Prot, protokolluar nga QKB me nr.4442,Prot., date 27.04.2021 "Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Najada R.Beqaraj” drejtuar QKBse, u urdherua heqja menjehere e mases se sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore ARISA-KONFEKSION SHPK, Nipt J61828068L.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga 5 Maji, Nd. 82, Hyrja 7

Address:
Tirane, Rruga Jorgo Plaku, Godina nr.1 (Sukaj), kodi postar 1012.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.05.2021
Statuti i shoqerise
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 22.12.2014
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 24.10.2013
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 34 575 547,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 33 475 482,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 33 475 482,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 45 626 978,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 61 269 720,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 47 627 595,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 37 053 490,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 30 839 138,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:360 083 204,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:356 303 031,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:322 610 049,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:385 394 361,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:465 502 591,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 373 891 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 349 307 865,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 339 979 202,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala