Skip to content

HASTOÇI
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 10:06:10
JSON

Tax Registration Number: J62028009B
Administrators: Mynyr Hastoçi
Scope: Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj dhe kompletimi me instalime te nevojshme per to. Ndertim, rikonstruksion e mirembajtje rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tranvai, pista-aeroportuale, punime nentokesore era e vepra arti, etj. Ndertim, rikonstruksion i rrjetit te ujesjellsave, kanalizimeve, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertim diga e tunele hidroteknike. Ndertim impjantesh per prodhimin per prodhimin e energjise elektrike, ndertim e mirembajtje per N/stacione, kabinat e transformacionit linjat e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise elektrike, etj. Pastrimi i siperfaqeve urbane te ambienteve te brendeshme e te jashteme te qendrave te banuara te mbetjeve ne destinacionet e percaktuara.Punime sherbimi e mirembajtje te siperfaqeve te gjelberta te mjediseve urbane si dhe punime inxhinjerise mjedisore ne pergjithesi. Ndertim mirembajtje te impianteve te grumbullimit, trajnimit dhe riciklimit te mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim e tregtim skrapesh metalike dhe shkaterrim mjetesh te dala jashte perdorimit te destinuara per skrap. Transport i udhetarëve në rrjetin e linjave qytetëse për qytetin e Tiranës. Sherbime lavanterie dhe hotelerie ne institucione e ambjente publike dhe private.Prodhim dyer, dritare dhe vetrata duralumini dhe plastike te permasave te ndryshme.
Other Trade Names: HASTOÇI
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/03/1996
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 344 550 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Farke, Kamion TR 0940 T

Tirane, Mercedes Benz TR 0098 K

Tirane, Farke, Rimorkio ADR 756

Tirane, Farke, Kamion AA 515 EY

Tirane, Kamion me targe TR 1829 P

Tirane, Farke, Mjeti lloj Kamion me targe AA 215 PF

Tirane, Farke, Mjeti Lloji Tërheqës me Targë AA 373 TH

Tirane, Farke, Mjeti lloji Gjysem Rimorkio me targa AFR 708

Tirane, Farke, Mjeti Lloji Gjysëm Rimorkio me Targë ADR 912

Tirane, Farke, Mjeti Lloji ATV (Autobot Uji) me Targë AA 172 AO

Tirane, Farke, Kamion, marka Iveco Magirus, me targe AB 332 BI

Tirane, Farke, Mjeti lloji Gjysem Rimorkio, marka BARTOLETTI , me targe ADR 992

Tirane, Farke, Mjeti lloji Kamion, marka DAIMLER CHRYSLER, me targe AA 193 ZI
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Me date 29.12.2014, me ane te urdhrit Nr. 145/2011 Regj., Nr.3544 Prot, leshuar nga shoqeria Zyra Permbarimore “Bailiff Services-Matani & Co" sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative ne aksionet e Shoqerise “HASTOÇI” sh.p.k, me NIPT J62028009B, me administrator Mynyr Hastoçi, me qellim ndalimin e tjetersimit te tyre deri ne ekzekutimin e plote te detyrimit.

II. Me date 08.05.2015, me ane te Urdhërit Nr.1065 Prot "Për Heqjen e Sekuestros ne Aksionet e Shoqerise”, lëshuar nga Zyra Përmbarimore"BAILIFF SERVICES-MATANI&CO", drejtuar QKR, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi aksionet e shoqerise "Hostaci", me NUIS (Nipt) J62028009B, me administrator Mynyr Hostaci.

III. Me date 30.12.2016, me ane te urdhrit Nr. 73/7 Prot, leshuar nga shoqeria Zyra Permbarimore “Besa " sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr. 109 Prot., dt. 05.01.2017, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e Shoqerise “HASTOÇI” sh.p.k, me NIPT J62028009B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi I tyre duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

IV. Me date 20.01.2017, me ane te Urdhrit Nr. 52/7-0069-16 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Besa " sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr. 1000 Prot., dt. 24.01.2017, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin e debitorit "Hastoçi" shpk me NIPT J62028009B.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Pjeter Bogdani, Pallati nr. 17, Apartamenti 5/3, perballe Kopshtit nr.31

Address:
1. Tirane, Farke, Mjull Bathore, Njesia Administrative Farke, Rruga Mjull, Ambjenti me Nr.pasurie 500/4, zona kadastrale 2704

2. Diber, Peshkopi, Drejtoria Vendore e Policise Diber, Lagjia "Gjoke Doçi", rruga "Iljaz Pashe Dibra"

3. Durres, Shkolla e mesme publike "0lsi Lasko", lagjia 14, Shkozet, Rruga Bajram Tusha, Bashkia Durres

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 19.07.2013
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 15.07.2010
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 28.06.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 03.10.2016
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.09.2013
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 16.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 50 831 399,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 57 939 009,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 53 670 663,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 51 302 643,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 67 000 153,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 44 104 799,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 21 289 035,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 28 990 920,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 12 957 323,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 22 024 296,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 15 594 589,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:952 956 310,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:888 702 986,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:644 353 939,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:621 362 313,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:631 922 419,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:542 536 564,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:293 528 491,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:314 250 811,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 179 224 825,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 277 307 376,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 251 408 707,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani