Skip to content

VASHTEMIA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-07-06 10:58:32
JSON

Tax Registration Number: J64103054Q
Administrators: Gezim Avdolli, Servet Cenolli
Scope: Ne fushen e projektimit dhe ndertimit te objekteve te ndryshme, meremetimin dhe restaurimin e tyre si dhe prodhimi dhe shitja e materialeve te ndryshme te prodhimit. Prodhim i materialeve te ndertimit . a-prodhim i materialeve inert, gur, b-prodhim qeramike,tulla,tjegulla,fajance, cprodhim elemente betoni, e betonarme e zakonshme, dprodhim materiale lidhese, e-prodhim i materialeve me baze bitumi - sintetike. Ndertime rrugore, ndertim vepra arti,hidraulike e hidroteknik. Ne fusha te tjera te import eksportit te makinerive e pjeseve te kembimit per to. Tregetimi i lendes drusore dhe duraluminit.Ne fushen e tregtimit me pakice te karburanteve,vajrave lubrifikante e gazit. Shoqeria mund te kryej dhe cdo lloje aktiviteti tjeter qe nuk eshte i ndaluar nga ligji shqiptar dhe qe ka lidhje te mjaftueshme me objektin e aktivitetit te saj. Ndertim kanalizime te ujrave te zeza. Ndertim kanalizime te ujrave te bardha. Mirembajtje rutine e dimerore me performnce rrugesh.
Other Trade Names: VASHTEMIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05/04/1994
District: Korçë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 112 100 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Legal Cases: I. Me date 03.02.2014, me ane te urdherit Nr. 196 Prot, Nr. 112 Dosje, leshuar nga Shoqeria permbarimore “ VAKO & PARTNERS BAILIFF SERVICE” sh.p.k drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “Vashtemia”, sh.p.k, me NUIS (NIPT) J64103054Q.

II. Me datë 10.02.2014, me ane te urdhërit Nr.220 Prot., Nr.112 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Vako & Partners Bailiff Service”sh.p.k, u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive të shoqërisë VASHTEMIA sh.p.k pajisur me NUIS (NIPT) - J64103054Q, të bllokuara me shkresën Nr.196 Prot, datë 03.02.2014.
Changes
Address:

Seat:
Korçë, Libonik, VASHTEMI, Rruga Nacionale Korçë Pogradec, Km. i 7, 500 m majtas rruges nacionale, zona kadastrale nr.3716, nr.pasurie 686/5, 686/6.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.07.2022
Akti i themelimit
Dokumenta te ndryshem
Kontrate shitje kuotash 25.01.2012
Vendimi per rritjen e kapitalit 20.03.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve 12.07.2018
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 3 192 969,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 687 647,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 621 659,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 64 638 016,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 28 728 672,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 28 613 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 11 250 986,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 9 551 985,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 895 321,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:89 535 799,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:110 209 586,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:94 615 272,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:246 527 370,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:135 145 926,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:175 754 943,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 125 558 978,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 130 774 371,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 76 159 255,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja