Skip to content

ALB TIEFBAU
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-11 07:00:32
JSON

Tax Registration Number: J66703049C
Administrators: Flamur Hoxha
Scope: Sipërmarrje ndërtimesh të veprave të ndryshme si: Ndërtim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, metro, tunele. Ndërtim ujesjellesa,punime në diga,hidrocentrale,vepra kullimi e vaditje.Ndërtim ura dhe vepra arti,godine civile,industriale dhe turistike.Punime topogjeodezike,punime nëntokësore,punime dhe mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe bonifikime.Restaurime,shërbime hidrosnitare,dhënie me qera e makineri dhe pajisje. Prodhim dhe tregtim i materialeve të ndërtimit si asfalt,beton dhe inerte, materiale parafabrikate dhe prodhime të tjera betoni. Imort-Eksport, agjensi turistike,servis,tregtim karburante dhe vajra lubrifikante.
Other Trade Names: ALB TIEFBAU
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 22/06/1994
District: Shkodër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 315 500 000,00
Shares: 315 500
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
Leje per Perdorim Burimi Ujor Nëntokësor, KBU DRIN-BUNE -
Çertifikatë për operacione të transportit të udhëtarëve për llogari të vet brenda vendit -
Changes
Address:

Seat:
Shkodër, Lagjja Qemal Stafa, Rruga Studenti, Sheshi 2-Prilli, pallati Fishta 2, zona kadastrale 8591, nr pasurie 2/988-N8

Address:
1. Tirane, Hartim I projektit dhe zbatimi I punimeve per ndertimin e godines 27 ne zonen zhvillimore Rruga 5 Maji, Strukture banimi dhe sherbimi 5 kate dhe nje kat parkim nen toke , Objekti 27

2. Lushnje, Rehabilitimi i Perroit Lushnje dhe rikualifikimi urban i zonave rreth tij

3. Durres, Zone e re per zhvillim ne Spitalle, Rikonstruksioni i Rrugeve Miqesia dhe Azem Hajdari, Loti II Rruga Miqesia, Njesia Administrative Spitalle

4. Shkoder, Bushat, Stajke Komuna Bushat

5. Shkoder, Lagjja 10 Korriku, Rajoni 4, Kantieri Tepe

6. Shkoder, Kontrata A“ Mirëmbajtje me Performancë e Akseve Kryesorë të Rajonit Verior ”

7. Shkoder, Rikonstruksion i Poliklinikes se Specialiteteve Shkoder

8. Shkoder, Nderhyrje ne zona historike per forcimin e potencialit historik, kala, ura, qendra historike, pazare, fasada, etj.

Website:
www.albtiefbau.com

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.02.2021
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate shitbleje e kuotave te kapitalit 06.11.2010
Vendimi per rritjen e kapitalit 21.06.2013
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit 15.02.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 15.05.2018
Kontrate shitje kuotash 16.06.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 26 403 140,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 014 933,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 721 573,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 11 282 226,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 12 476 762,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 24 270 553,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 5 132 603,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 21 571 163,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 10 023 032,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 25 437 777,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 40 916 957,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 75 379 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 59 052 806,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:725 085 980,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:260 221 612,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:432 743 438,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:599 670 709,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:641 711 812,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:768 027 122,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:395 260 869,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:883 150 550,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 517 246 197,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 694 291 453,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 948 186 928,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 485 160 021,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 832 329 726,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli