Skip to content

ULZA (Ish Uleza Ndertim) Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-11 10:54:21
JSON

Tax Registration Number: J67902928O
Administrators: Nikolin Shpani
Scope: Punime ndertimi, montimi, punime restaurimi, ujesjellesa, kanalizime, mirembajtje e sherbime ne sektorin komunal. Punime ndertimi sipas licenses se leshuar nga Ministria e Ndertimit. Tregti me pakice e shimice, import - eksport ne mallra ushqimore, industriale, fruta perime te te gjitha llojeve. Makineri e pajisje per shitje e nevoja prodhimi. Bar, restorant, hoteleri. Prodhim mallrash ushqimore te te gjitha llojeve. Prodhim material ndertimi te te gjitha llojeve. Grumbullim, perpunim i prodhimeve bujqesore e blegtorale. Grumbullim dhe tregtim te bimeve medicinale. Tregtim karburanti, goma e vajra. Sherbime te tjera te ndryshme. Si dhe cdo aktivitet tjeter qe vecmas ose se bashku me ato te permendura me siper do te konsiderohen te pershtatshme per rritjen dhe zhvillimin e shoqerise. Grumbullim, perpunim bime medicinale, hoteleri, turizem, bouling. Projektim, ndertim dhe operim i H.E.C-ve, ku perfshihet ndertimi, venia ne pune, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shperndarja, eksportimi dhe shitja e energjise elektrike.Transport mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme. Stacion transferimi mbetjesh te rrezikshme dhe jo te rrezikshme; Veprimtari e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi ne mjedis (auditimi mjedisor). Veprimtari te tjera profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis, grumbullim mdhe trasportim i mbetjeve te ndertimit dhe prishjeve dhe mbetjeve te ngurta urbane; Servis dhe mirmbajtje makinash, riparim dhe rehabilitim ne fushen e automatizimit industrial ne makineri, mjete, pajisje.
Other Trade Names: Uleza Ndertim
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/05/1995
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 214 800 000,00
Shares: 2
Child Company: BARDHGJANA, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.08.2011 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L12018005I, me adrese ne Lezhe, Orosh REPS Qender Reps, Komuna Orosh, Mirdite, me administrator Simon Lala. Ortak te shoqerise jane ULZA zoteron (46%) dhe Simon Lala (54%). Sipas të dhënave të QKB deri më date 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 18.03.2021, terhequr nga QKB date 11.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit ULZA zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Nikolin Shpani , shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 30% te kapitalit te shoqerise meme ULZA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.12.2017.

Ndue Shpani , shtetas shqiptar, i datelindjes 1959, pronar perfitues per 70% te kapitalit, pasi zoteron 70% te kapitalit te shoqerise meme ULZA. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 18.12.2017.

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia bashkiake nr 5, rruga Zef Jubani, ndertesa 15, hyrja 19, ap 1, kodi postar 1019

Address:
Lezhe, Shengjin, Rruga "Vellezerit Coku",prane tregut industrial

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate shitje kuotash 04.10.2005
Kontrate dhurim kuotash 17.11.2017
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 02.07.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 17.07.2012
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 05.12.2016
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 18-03-2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 128 320 785,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 72 009 026,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 68 830 251,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 56 997 451,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 22 293 759,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 23 519 062,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 18 516 988,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 24 176 334,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 10 545 634,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 000 470 696,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:502 491 923,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:571 532 496,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:571 115 630,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:279 249 151,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:284 636 636,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 208 347 001,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 321 430 869,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 182 930 537,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja