Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ndue Shpani
Rezultate gjithsej: 2

Mbi 1000000 Fitim 2015

ULZA (Ish Uleza Ndertim)

J67902928O
(Punime ndertimi, montimi, punime restaurimi, ujesjellesa, kanalizime, mirembajtje e sherbime ne sektorin komunal. Punime ndertimi sipas licenses se leshuar nga Ministria e Ndertimit. Tregti me pakice e shimice,)

Tiranë 23519062 ALL

ULEZA ENERGJI

M08130901N
(Prodhim dhe shfrytezim te energjise elektrike dhe shperndarjen e energjise elektrike. Objekti i shoqerise mund te ndryshohet dhe/ose shtohet me vendim te Asamablese se Pergjithshme te Ortakeve. Shoqeria mund te)

Mat ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni