Skip to content

EVEREST
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-10-16 12:09:51
JSON

Tax Registration Number: J78311921L
Administrators: Sokol Çupi
Scope: Prodhim e tregtim profile alumini dhe aktivitete ndertimi, import-eksport. Aktivitete te tjera te lejuara nga ligji.Sigurim dhe ruajtje objektesh publike dhe private,nen nenkategorine 1.3 A. Veprimtari ne sektorin e perpunimit aktiv. Mirembajtje.Prodhim, tregtim dhe riciklim te profileve te PVC (Plastikes). Menaxhim i mbetjeve jo te rrezikshme. ( Grumbullim dhe transportim i mbetjeve inerte dhe i mbetjeve nga pastrimi i ujerave te zeza urbane). Eksport Skorje. Veprimtari per projektim dhe ndertime e rikonstruksione te veprave industriale e sociale, banesash shumekateshe dhe vilash, veprash urbane, rruge e kanalizime, import-eksport dhe tregeti me shumice e pakice i materialeve te lendeve te para per ndertim, te gjitha llojet e inerteve qe prodhohen prej guri, cdo material apo lende e pare qe perdoret ne ndertime, Ndertim rrjetesh ujesjellesa te furnizimit me uje ,ndertim impjate te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij, pastrimit te ujrave detar,liqenor dhe lumor, Ndertim rrjetesh gazsjellesa, Punime topogjeodezike, mjedisi, nentokesore, ura e vepra arti, veshje fasadash, rifiniture murature, druri,material plastik, xhami, punime per prishjen e ndertimeve,Ndertim digash,vepra kullimi dhe vaditje ndertime detare dhe thellimi ne uje, Punime dhe mbrojtje lumore,sisteme hidraulike dhe bonifikimi,Ndertim N/stacionesh ,kabinat e transformatoreve , shtrim linjat e tensionit te larte, te mesem dhe te ulet te shperndarjes se energjise, ndertim impjantesh per prodhim energjie elektrike, Punime strukturore speciale, punime mbi shina traversa, impjante ngrites e transportues, Ndertim barriera e mbrojtje rrugore, sinjalistika rrugore, sinjalistike ndricuese, Shtrim te linjave telefonike dhe telekomunikacioni, Ndertim i impjanteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, Shpime gjeologo inxhinierike ,puse e shpime per uje, Tregeti te materialeve te ndryshme elektrike dhe te gjitha materialeve industrial, Instalime te impjanteve te telefonise , kondicionimit, Testime e kolaudime me laborator per pajisje elektrike, transformator etj, Transport lende djegese (nafte) per nevoja te shoqerise.
Other Trade Names: EVEREST
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/07/1997
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 450 000 000,00
Shares: 8
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Changes
Additions: Me date 11.05.2023, eshte larguar drejtuesi teknik Lavdrim Poka dhe eshte emeruar drejtues teknik i shoqerise Ismet Kurti.
Address:

Seat:
Tirane, Kamëz, Fabrika ne Rrugen Nacionale, Prane Nyjes se Betonit

Address:
- Tirane, Rruga "Berit Beker", ish Servis Morina
- Diber, Burrel, Bashkia Mat. Njësia Administrative Lis, Fshati Zenisht.Pranë Urës së Lufit, Zenisht.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 16.10.2023
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 21.06.2004
Kontrate shitje kuotash 06.08.2008
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 05.12.2009
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 08.04.2014
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenime shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 702 853 738,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 527 002 133,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 191 278 186,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 169 981 235,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 199 138 729,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 152 205 575,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 133 062 825,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 108 119 654,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 99 926 100,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 84 466 810,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:7 452 826 285,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:4 976 975 363,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 489 601 132,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:2 022 640 369,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 427 587 955,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 697 717 533,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 863 320 936,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 344 857 686,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 802 748 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 813 808 312,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala / L.Kanani