Skip to content

FLORIDA
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-06-25 14:32:13
JSON

Tax Registration Number: J79602604P
Administrators: Zeqir Bushgjokaj, Lulzim Rrahmanaj
Scope: Eksport import te mallrave e ndryshem industrial e ushqimore,paisje e pjese elektrike, elektroshtepiake, tregtim me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale e ushqimore si dhe te artikujve te tjere si pije konfeksione,elektronike,fruta,perime,materiale ndertimi prodhime bujqesore e blegtorale,orendi shtepiake,mobilje,hidrosanitare,hidraulike,tregetim automjetesh te çdo lloji,marke e tonazhi,pjese kembimi per auto,bateri goma,tregetim pllakash,hapje e shfrytezim hotelesh e motelesh,barera e restorante,diskoteka.Transport mallrash e pasagjresh,ndertim objektesh social kulturiore,rikonstruksion objektesh,ndertim rrugesh auto.,prodhim materiale inerte qeramike,tulla,tjegulla,fajance,ndertim galeri,tunele puse,çpime per uje,punime druri,metali e plastike,xhami dhe 2 instalim e montim i tyre,siperfaqe urbane,mirmbajtje e zhvillim dekori ne mjedise urbane ndriçim sinjalizime.Perdorim te lendeve plasese dhe kurse kualifikimi per perdorim te lendeve plasese .Ne fushen e ndertimit, projektimit, transporte te ndryshme . Punime topogjeodezike, shpime gjeologo - inxhinjerike, puse çpimi per uje.Punime nentoksore, ura e vepra arti.Punime germimi ne toke,rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale,veshje fasadash,asfaltim rrugesh,ujesjellesa,gazsjellesa,vajsjellesa,vepra kullimi e vaditje,punime per prishjen e ndertimeve,impiante hidrosanitare,kuzhina,lavanteri,mirmbajtje e tyre,sinjalistike rrugore, barriera e mbrojtje rrugore,ndertime parafabrikat beton arme,struktura metalike e druri,punime mbi shina e traversa,ndertime per nen/stacionet,kabinat e transformatoreve,linja te TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise,punime te inxhinierise se mjedisit,ndertim i impianteve per prodhimin e energjise elektrike punime dhe mbrojtje lumore,sistemime hidraulike dhe bonifikime,diga dhe tunele hidroteknike,ndertime detare e punime thellimi ne uje,impiante teknologjike,termike dhe te kondicionimit,impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, impiante te brendshme,elektrike,telefoni,radiotelefoni,TV etj.Ndertim i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij,ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, sistemimet kundra zhurmes per infrastrukture,punime strukturore speciale,impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut,pastrim i ujrave detare,liqenore dhe lumore.Ndertim i impianteve te grombullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane , riciklimi i tyre , pastrimi i siperfaqeve urbane e gjelberimi i tyre.Zhvillimin e aktivitetit ekonomik ne turizem malor e detare, marrje me qera objekte shtetrore, investim e punesim ne keto objekte dhe ndertim objektesh ne funksion te zhvillimit te turizmit. Mirmbajtje Rutine e Dimerore me performnace te akseve rrugore te objekteve te ndertimit te objekteve social kulturore. Importi dhe tregtimi i linjave agroperpunuese, thertore, baxho etj.
Other Trade Names: FLORIDA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10.02.1998
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Kukes, BAJRAM CURRI, AUTOMJET APV MAN ME TARGE AA984UE
2) Kukes, BAJRAM CURRI, AUTOMJET APV DAIMLER CHRYSLER ME TARGE AB127AS
3) Kukes, BAJRAM CURRI, KAMION MERCEDES BENZ ME TARGE AA237TY
4) Kukes, BAJRAM CURRI, Mercedes Benz me targe AA472HI
5) Kukes, BAJRAM CURRI, AUTOMJET APV BERCEDES BENZ ME TARGE AA057UK
6) Kukes, BAJRAM CURRI, AUTOMJET ATV MAN ME TARGE AA894YF
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
Legal Cases: I. Me date 25.04.2017, me ane te urdherit Nr.1155/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 6860, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua vendosja menjehere e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria '' FLORIDA '' sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J79602604P.

II. Me date 11.05.2017, me ane te urdherit Nr.1284/3 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.7128, lëshuar nga Shoqëria Përbarimore Justitia, u urdherua heqja menjehere e masës së sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore, shoqeria '' FLORIDA '' sh.p.k pajisur me NUIS ( NIPT) - J79602604P.
Changes
Address:

Seat:
Kukës, BAJRAM CURRI, Lagjja Dardania, Rruga Mic Sokoli, Zona Kadastrale 1347, Nr. pasurise 43/12/4, Ndertesa 1, Ap.1 kodi postar 8702

Address:
Kukes, BAJRAM CURRI, Ish Parku Bajram Curri (sheshi i depozitimit te mineraleve dhe 4 seleksionimit te tyre)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 10.08.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash kapitali 19.02.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 18.04.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 7 966 376,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 7 760 294,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 475 133,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 20 372 212,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 7 342 331,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 11 957 701,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 5 670 358,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 960 194,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:92 976 469,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:123 531 933,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:82 136 849,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:150 901 811,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:47 207 763,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 142 354 218,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 82 226 314,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 40 554 829,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala