Skip to content

KATER GRYKET Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-12 13:43:09
JSON

Tax Registration Number: J81526001L
Administrators: Sulejman Lala
Scope: Import-eksport, tregtimin e artikujve të ndryshëm të të gjitha llojeve, me shumicë dhe pakicë si: Tregtim artikuj të ndryshëm industriale . Tregtim artikuj të ndryshëm ushqimore . Tregtim artikuj të ndryshëm bujqësore e blegtorale. Tregtim fruta-perime. Tregtim automjetesh të çdo lloji. Marke tonazhi, si dhe pjese këmbimi për to. Tregtimin me shumicë dhe pakicë të mjeteve, pajisjeve dhe medikamenteve mjekësore, elektro-mjekësore. Shërbime në fushën e Mjekësisë, klinike mjekësore, laborator analizash të ndryshme. Shërbime në fushën e Stomatologjisë, klinike dentare, laborator dentar. Hapje pike lavazho, servisi. Tregtim, montim, riparim pajisjesh elektro- shtëpiake, elektronike, elektrike, kompjuterike, higjeno-sanitare dhe hidraulike, prodhime qeramike, artizanati, pajisje zyrash etj. Transport mallrash të të gjitha llojeve brenda dhe jashtë vendit. Transport personash brenda dhe jashtë vendit. Tregtimin e materialeve të ndërtimit të lëndëve të para, inerte të ndryshme, brenda dhe jashtë vendit. Hapje agjenci turistike. Hapje agjenci imobiliare. Hapje dhe shfrytëzim, hotelesh, motelesh, baresh, restorantesh, diskotekash, lojëra argëtuese për fëmijë. qendër sportive, qendra pushimi e 2 kurative. Tregtim bimësh medicinale e etero-vajore. Tregtim plehrash e prodhimesh të tjera kimike. Tregtim prodhimesh kozmetike e estetike. Punime duralumini e tregtimin e tyre. Tregtim prodhimesh të ndryshme druri, mobilie. orendi, dyer, dritare, etj. . Tregtimin e karburanteve të ndryshme me pakicë. si dhe vajrave lubrifikant, të gazit të lëngshëm për ngrohje, pajisje ngrohëse gazi si dhe mbushjen e bombolave të gazit dhe tregtimin e tyre me pakicë. Aktivitet në fushën e ndërtimit si: Gërmime dheu me punime eventuale muratore beton arme - prishje dhe punime në toke të gërmuar. Ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, deri në 5 kate. Ndërtime civile, industriale. turistike, bujqësore, deri në 5 kate. Rikonstruksione. Ndërtim rrugë kategoria, ndërtim ura dhe vepra arti. Ndërtim ujësjellës kanalizime e impiante vaditje. Punime karpentierie druri. Punime karpentierie metalike. Instalimi i impianteve higjienike, kuzhina, lavanteri, hidrosanitare. mirëmbajtja e tyre. Instalimi i materialeve prej druri-metalike plastike xhami. Punime bojatisje -hidroizolim -termoizolim-akustike kundra zjarrit. Pastrim i sipërfaqes urbane. Kryerja e punimeve në shërbesa funerale. Ndërtim vepra hidrotermike ujësjellës kanalizime, ndërtim i veprave hidroenergjetike, shfrytëzim i veprave hidroenergjetike.
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 03/05/1993
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 105 000 000,00
Shares: 100
Child Company: I.SA’GA - MAT është një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.02.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L11814001B, me adresë në Tirane, Rruga Albanopoli, Pallati 4 Gryket, Kati 0, Ambjenti nr.24, Njesia Bashkiake nr.9, me administrator Robert Lala dhe ortak SIGERS (20%) dhe KATER GRYKET (80%). Sipas të dhënave të QKB deri më date 11.05.2022
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Sipas Urdhërit Nr.2390 Prot., Nr. Dosje 80, datë 24.11.2014, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KLODIANA A. TABAJ", drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e sekuestros mbi kuotat qe zoterojne debitoret; Sulejman Rexhep Lala, si perfaqesues ligjor dhe ortak i vetem i shoqerise "Kater Gryket" shpk, me NIPT J81526001L, duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejteve qe rrjedhin nga keto kuota.

Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Don Bosko",afer shkolles 'Qazim Turdiu",

Address:
Burrel, Komsi, German, Ndërtimi i "HEC GERMAN 2", Përroi zalli i Germanit, zonë kadastrale nr. 1646, numer pasurie 2688.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendimi i Gjyqtarit per Zmadhim Kapitali date 20.07.2005
Vendimi i Gjyqtarit per Zmadhim Kapitali date 08.12.2006
Statuti i Ndryshuar
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat Financiare viti 2009-2010
Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012-2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2017-2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2019
Shenimet Shpjeguese PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2020
Shenimet Shpjeguese PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -966 710,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -388 290,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 25 910 512,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 17 311 665,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 17 812 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 14 068 841,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 24 607 509,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 37 700 118,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 42 837 641,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 062 207,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 36 679 383,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 534 794,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 2 066 008,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 5 630 016,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:5 216 739,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:15 072 648,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:67 664 472,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:39 332 732,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:51 191 576,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:32 507 200,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:98 381 064,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:178 364 544,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 74 786 960,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 21 378 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 139 708 344,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 57 768 283,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 90 215 707,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 63 108 767,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Baja/L.Kanani