Skip to content
Ndërtim, operim dhe transferim hidrocentraleve GERMANI 1, 2, 3, 4 dhe 5

SA'GA - MAT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-12 13:35:21

Tax Registration Number: L11814001B
Administrator: Robert Lala
Scope: Objekti i shoqërisë do të jetë : Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Germani 1 u, Germani 2, Germani 3, Germani 4, Germani 5, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi, dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kësaj kontrate Konçesioni. (Nuk lejohet asnjë lloj tjetër veprimtarie tregtare përveç atyre që ushtrohen në kuadër të kësaj kontratë). Në zbatim të kontratës së Koncesionit të formës BOT të dhëne nga Ministria e Ekonomisë Tregtisë dhe Energjetikës e autorizuar nga Këshilli i Ministrave, për shfrytëzimin e ujit për prodhimin e energjisë elektrike, me shfrytëzimin e rrjedhjes ujore të përroit zalli i Germanit, Rrethi Mat.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: SA'GA - MAT
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/02/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: I.SIGERS është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.12.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91802011A, me adresë në Tiranë, Mustafa Lleshi, Vila Nr. 1, me administrator Muharrem Plloçi. Ortak te shoqerise Muharrem Plloçi me kapital 70%; Ikbale Kurti me kapital 15% dhe Klerton Kurti me kapital 15%.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

II.KATER GRYKET është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.05.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J81526001L, me adresë në Tiranë, Rruga “Don Bosko”, afër shkollës “Qazim Turdiu”, me administrator dhe ortak Sulejman Lala. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.03.2021, terhequr nga QKB date 11.05.2022, Pronaret perfitues te subjektit SA’GA - MAT zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Robert Lala , shtetas shqiptar, i datelindjes 1981, pronar perfitues per 80% te kapitalit, pasi zoteron 80% te kapitalit te shoqerise meme Kater-Gryket Shpk. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 20.03.2013.

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Me date 26.09.2019, shoqeria SA`GA – MAT ka vendosur: 1- Miratimi i marrjes se nje kredie ne shumen EUR 1,500,000 prane Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA, me qellim investimi ne projektin e ndertimit te Hidrocentralit German 2. 2- Miratimi per ristrukturimin e kredise ekzistuese prane Intesa Sanpaolo Bank Albania SHA. 3- Miratimi i vendosjen se hipotekes se rradhes se pare mbi sendin e ardhshem ne favor te Bankes me qellim garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredite e lartpermendura. 4- Miratimi i vendosjes se barres siguruese te radhes se pare ne favor te Bankes me qellim garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredite e lartpermendura mbi linjat e prodhimit, makinerite, pajisjet, impiantet dhe çdo pasuri tjeter te luajtshme te tashme dhe te ardhshme (asetet e Koncesionit). 5- Miratimi i vendosjes se barres siguruese te rradhes se pare ne favor te Bankes me qellim garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredite e lartpermendura mbi "llogarite rrjedhese te çelura aktualisht apo qemund te çelen ne te ardhmen prane Bankes si dhe te ardhurat e arketueshme te tashme po te ardhshme si dhe te gjitha te drejtat dhe pretendimet mbi to". 6- Miratimi i vendosjes se barres siguruese te radhes se pare ne favor te Bankes me qellim garantimin e detyrimeve qe rrjedhin nga kredite e lartpermendura mbi "kuoat e shoqerise".
Changes
Date of signing: 10.01.2011
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 348.238.001 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që Konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “SA’GA - MAT” është një shoqëri konçesionare e krijuar nga bashkimi i përkohshëm i shoqërive “SIGERS” sh.p.k dhe “SINA 98” sh.p.k për zbatimin e kontratës konçesionare me Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, të nënshkruar më datë 10.01.2011. Objekti i kontratës është: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Germani 1", "Germani 2", "Germani 3", "Germani 4", dhe "Germani 5" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Germani 1”, “Germani 2”, “Germani 3”, “Germani 4” dhe “Germani 5” do të ndërtohen në përroin Zalli i Germanit, rrethi Mat.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Albanopoli, Pallati 4 Gryket, kati 0, Ambjenti nr.24, Njesia Bashkiake nr.9

Address:
Burrel, Komsi, Perroi Zalli i Germanit, zona kadastrale 1646, numer pasurie 2688

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (10.01.2011)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Vendimi i asamblese se ortakeve per miratimin e kredise 26.09.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve te shoqerise date 17.02.2020
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 19-03-2021
Grafiqet e zhvillimit te punimeve HEC-GERMANI 1,2,3,4 dhe 5
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2024
Financial Documents: Kontrate shitje kuotash (20.03.2013)
Kontrate shitje kuotash (21.01.2015)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve viti 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Public Procurement Notices:
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 15 707 130,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 33 851 333,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 15 983 466,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 33 679 482,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 385 420,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -857,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -309,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 276 931,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 243 019,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -787 918,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -854 060,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -413 818,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:92 844 771,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:98 704 911,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:46 284 621,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:67 573 623,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:102 239 474,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:160 602 519,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:54 186 755,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:9 043 857,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Other Concessions


Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani