Skip to content

PERXHOLA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-28 09:04:41
JSON

Tax Registration Number: J92108008O
Administrators: Përparim Golli
Scope: Në fushën e ndërtimeve civile industriale, turistike, bujqësore deri në 2 kate dhe mbi 2 kate me kompletime dhe instalime të nevojshme, ndërtime ujësjellës e kanalizime, punime mbrojtjeje, sistemime hidraulike, punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash etj. Tregtim materiale ndërtimi, elektrike, konfeksione të ndryshme, fruta, perime, produkte bujqësore, blegtorale me shumicë dhe pakicë, import, eksport brenda dhe jashtë vendit. Magazinim dhe reklamim.
Other Trade Names: PERXHOLA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 26/05/1999
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 580 000 000,00
Shares: 1
Child Company: DITEKO, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07/09/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92108022E, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti Nr. 4, Pallati Nr. 14, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 21, me administrator Shkëlqim Golli. PERXHOLA zoteron 5% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Automjet me targe AA693YP
Tirane, TR1291P
Tirane, AA116LA
Tirane, AA479NF
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: Me date 25.01.2010, u nenshkrua projekt-marreveshja e bashkimit per bashkimin nepermjet perthithjes te shoqerive Perxhola shpk (shoqeria perthithese) me NIPT J92108008O me shoqerine Harito-Invest shpk (shoqeria e perthithur)me NIPT K71415801B. Te gjitha te drejtat dhe detyrimet e shoqerise Harito -Invest shpk kalojne ne favor te shoqerise perthithese “Perxhola” shpk. Shoqeria qe perthithet “Harito Invest” shpk me NIPT K71415801B, vleresohet e prishur pa likujdim duke kaluar ne statusin "Çregjistruar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, nr 4, pallati nr 14, shkalla nr 1, apartamenti nr 21

Address:
Tirane, Rruga 29 Nentori ( Rruga e Durresit ) Njesia 11, Njesia strukturore TR/442

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 28.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 09.06.2014
Raporti i ekspertit kontabel te autorizuar date 13.12.2009
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 04.07.2012
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit nepermjet emetimit te pjeseve te reja date 26.06.2015
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 30.06.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 174 075,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 11 301 296,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 21 172 032,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 62 695 562,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 122 553 866,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 40 662 034,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 74 054 109,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 82 962 174,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -13 997 128,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 57 962 989,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:179 577 161,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:258 827 203,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:292 399 647,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:299 388 653,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:421 874 149,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:258 724 437,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 234 909 991,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 255 166 395,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 135 423 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 412 184 232,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala