Skip to content

VICTORIA INVEST Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-17 10:45:56
JSON

Tax Registration Number: K32712206U
Administrators: Fatmir Kuçi
Scope: Veprimtari prodhuese, Ndërtim objektesh eksport materialesh ndërtimi. Pastrim gjelbërim evakuim i mbetjeve urbane në sipërfaqe urbane dhe sipërfaqe të brendshme. Prodhime asfalto-betoni, prodhime betoni, prodhime të elementeve të betonit (te parafabrikuar) prodhim dhe fraksionim i inerteve. Kërkim dhe zbulim të mineraleve, rehabilitimin e mjedisit pas shfrytëzimit të mineraleve, matjet e veprimtarive minerare. Përdorim civil të lëndëve plasëse në sipërfaqe dhe nëntokë, ruajtjen dhe magazinimin e tyre. Shfrytëzim i mineraleve metalore dhe ndërtimore. Eksportim, importim, tregti me shumicë dhe pakice të bitumit dhe nënprodukteve të tij. Shërbime të ruajtjes së personave, objekteve e veprimtarive. Zhvillim, ndërtim, operim të zonave ekonomike me statusin park industrial etj. Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike. Sistemim dhe menaxhim të të gjitha llojeve të parkimit sipërfaqësor dhe nëntokësor. Kërkim dhe zbulim të mineraleve, prodhim të mineraleve, rehabilitim mjedisi pas shfrytëzimit të mineraleve, matjet e veprimtarive minerare, shfrytëzimin e mineraleve metalore dhe ndërtimore. Ndërtim rruge, autostrada, ujësjellësa, gazsjellësa, porte, ndërtime detare, punime speciale ndërtimi dhe objekteve civile. Menaxhim dhe trajtim të mbetjeve të ndryshme. Projektim të rrugëve, autostradave, ndërtime civile dhe industriale, vepra hidroteknike dhe portuale, planifikim urban. Projektime interiere dhe peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra dhe parqe. Projektim të hekurudhave, tunele rrugore-hekurudhore. Projektim të veprave hidraulike, gjeologo inxhinierike, hidrogjeologjike të trojeve për objekte civile, për objekte të mëdha, porte e aeroporte. Shërbime të natyrës së projektimeve, të impianteve të prodhimit dhe shpërndarjes së energjisë, studime të sizmiologjisë inxhinierike, projektime, të ndërtimit dhe mbylljes së venddepozitimeve të mbetjeve të ngurta. Projektime mbi masat e mbrojtjes nga zjarri dhe ndërtesave të çdo lloji. Transport punonjësish dhe mallra për llogari të aktivitetit të shoqërisë. Transport jashtë normë. Punime hidroteknike, ndërtim argjinature dhe mbrojtje lumore. Mirëmbajtje rutinë dhe dimërore me perfomancë të rrugëve dhe autostradave. Shitje blerje mjete dhe automjete transporti. Projektim, ndërtim, testim i linjave elektrike dhe nënstacioneve elektrike të tensionit të ulët, të mesëm dhe të lartë. Aktivitet ne fushen e mbrojtjes dhe shpetimin nga zjarri: Studimi dhe pergatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarri te ndertesave te cdo lloji. Dhenia e asistences teknike dhe trajnimi i punonjesve per masat e MZSH-se, duke perjashtuar punonjesit e MZSH-se.Prodhim te tubave te betonit dhe celikut per bujqesi, sisteme vaditje, ujesjellesa, hidrocentrale, ndertime te llojeve te ndryshme,..etj
Other Trade Names: VICTORIA INVEST
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/02/2003
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 2 721 014 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: Victoria Invest International, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar më datë 26.08.2003 dhe që funksionon sipas ligjeve të Kosovës, me numër unik identifikues 810629230, numër biznesi 70038606 dhe numër fiskal 600040282, me adresë në në Brigada 123 pn, Suharekë, Kosovë me administrator Fatmir Kuçi. (Sipas të dhënave Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve të Kosovës ARBK deri më datë 12.02.2021).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 19.03.2021, terhequr nga QKB date 09.06.2022 Pronaret perfitues te subjektit VICTORIA INVEST , zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte:

Fatmir Kuçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1972, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme Victoria Invest International (810629230). Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 12.03.2003.
Child Company: I. VICTORIA HYDROENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.08.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L73307203M, me adresë në Elbasan, Lagjja 28 Nëntori, rruga 11 Nëntori, zona kadastrale 8523, pasuria nr. 8/340-N. 15, kati 2, me administratorë Dorian Molloholli. Ortaket e shoqeise jane : shoqeria VICTORIA INVEST me 40% të kapitalit dhe shoqeria VICTORIA INVEST INTERNATIONAL me 60% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.06.2022).

II. STUDIO PROJEKT GJEO - MIN - EN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 25.04.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81705019H, me adresë në Elbasan, Lagjia 28 Nëntori, Rruga 11 Nëntori, Pallati pranë Tatim Taksave, Kati 2, me administratorë Fatmir Kuçi dhe Halil Bulica. Shoqëria është ç’regjistruar pa likuidim. Shoqëria është përthithur nga VICTORIA INVEST sh.p.k, e cila para përthithjes zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.06.2022)

III. FINSEC PORT, një shoqëri aksionare konçesionare, e themeluar më datë 08.07.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L31909002M, me adresë në Tiranë, Rruga Ismail Qemali, pallati nr. 27, hyrja 1, kati VI, Apartamenti 24, me administrator Artan Kraja. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria FINSEC AG me 80% te kapitalit dhe shoqeria VICTORIA INVEST me 20% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.06.2022).

IV. ARON ENG & CERTIFICATION, një shoqëri aksionare konçesionare, e themeluar më datë 05.01.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62508207G, me adresë në Elbasan, Lagjja 28 Nentori, rruga 11 Nentori, pallati nr.422/7, kati 1, me administrator Griselda Bardhi, me status aktiv. VICTORIA INVEST sh.p.k zotëron 100% të kuotave të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.06.2022)

V. BIG Machinery AL, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.02.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91425015A, me adresë në Elbasan, Rruga 11 Nentori, lagjja 28 Nentori, pallati nr.422/7, kati 2, me administratorë Elderjan Vangjel. Ortak i vetem i shoqerise eshte shoqeria VICTORIA INVEST. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.06.2022)

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Elbasan, Autoveturë Volkswagen, targa AA 306 PD, Elbasan.
2) Elbasan, Autobus Mercedes Benz, targa AA 618 HG, Elbasan.
3) Elbasan, Autobus Daimler Benz, targa AA 619 HG, Elbasan.
4) Elbasan, Autoveturë Volkswagen, targa AA 440 PD, Elbasan.
5) Elbasan, Autobus Mercedes Benz, targa AA 819 HG, Elbasan.
6) Elbasan, Autobus Iveco Fiat, targa AA 085 TK, Elbasan.
7) Elbasan, Autoveturë Volkswagen, targa AA 302 PD, Elbasan.
8) Elbasan, Autoveturë Mercedes Benz, targa AA 569 NK, Elbasan.
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Legal Cases: I. Marrëveshja për bashkim me përthithje

Më datë 09.06.2014, u nënshkrua marrëveshja për bashkimin me përthithje të shoqërisë “STUDIO PROJEKT GJEO-MIN-EN” sh.p.k (shoqëria e përthithur) me shoqërinë “Victoria Invest” sh.p.k (shoqëria përthithëse). Në bazë të kësaj marrëveshje, është vendosur që kjo shoqëri të përthithet në një të vetme me shoqërinë përthithëse “VICTORIA INVEST” shpk, e cila është ortak i vetëm i “STUDIO PROJEKT GJEO-MIN-EN” sh.p.k.

Shoqëria e përthithur do të kalojë pasuritë e saj në këmbim të kuotave të shoqërisë përthithëse “VICTORIA INVEST” shpk. Nëpërmjet kësaj marrëveshje, realizohet transferimi nga shoqëria e përthithur dhe kalimi në shoqërinë përthithëse të 100% të kuotave të kapitalit themeltar të shoqërisë kundrejt shumës 100.000 (njëqind mijë) lekë.

Shoqëria përthithëse “VICTORIA INVEST” sh.p.k do të njohë të gjitha të drejtat e zotëruesve të aksioneve, kuotave të shoqërisë së përthithur. Objekti i veprimtarisë së shoqërisë nuk do të cënohet dhe nuk do të ndryshojë. Bashkimi i shoqërive nuk do të prekë interesat e punonjësve dhe do të zbatojë të gjitha detyrimet që rrjedhin nga zbatimi i kontratës së punës.

II. Më datë 23.06.2015, me anë të urdhërit Nr. 144/6 Prot, Nr. 144 Regj, lëshuar nga shoqëria “SPEED SOLUTION”, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “VIKTORIA INVEST” sh.p.k.

III. Më datë 29.06.2015, me anë të urdhrit Nr. 144/11 Prot, Nr.144 Regj, lëshuar nga shoqëria “SPEED SOLUTION”, u urdhërua heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “VIKTORIA INVEST”, e kërkuar me anë të shkresës Nr. 144/6 Prot., datë 23.06.2015.

IV. Më datë 07.02.2017, me anë të urdhrit Nr. 02-17 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Halit D. Cani, drejtuar QKB-së, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin në emër të subjektit debitor “Victoria Invest” sh.p.k, për shkak të detyrimeve monetare ndaj kreditorit, shoqërisë “Vëllezërit Hysa” sh.p.k.

V. Më datë 20.03.2017, me anë të urdhrit Nr. 02-17 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Halit D. Cani, drejtuar QKB-së, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e subjektit debitor “Victoria Invest” sh.p.k.

VI. Më datë 13.07.2017, me anë të urdhrit Nr. 43 -17 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Halit D. Cani, drejtuar QKB-së, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin në emër të subjektit debitor shoqëria “Victoria Invest” sh.p.k, për shkak të detyrimeve monetare ndaj kreditorit, shoqërisë “Vëllezërit Hysa” sh.p.k.

VII. Më datë 01.08.2017, me anë të urdhërit Nr. 43-17 Regj., protokolluar nga QKB me Nr. 11909 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Halit D. Cani, drejtuar QKB-së, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e subjektit debitor “Victoria Invest” sh.p.k., të bllokuara me shkresën Nr. 43-17 Regj., datë 13.07.2017.

VIII. Më datë 22.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 314 Prot., Nr. 24 Dosje., protokolluar nga QKB me Nr. 13876 Prot., lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Ergys M. Sinani, u urdhërua bllokimi i kuotave/aksioneve/aktiveve apo çdo të drejte tjetër të subjektit debitor "VICTORIA INVEST" sh.p.k.

IX. Më datë 28.09.2017, me anë të vendimit Nr. 317 Prot., Nr. 24 Dosje., protokolluar nga QKB me Nr. 14055 Prot., datë 03.10.2017, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Ergys M. Sinani, u vendos pushimi i ekzekutimit të Urdhrit të Ekzekutimit Nr. 327 (13-2016-1352) Akti, datë 08.03.2016, pasi debitori ka shlyer plotësisht detyrimin për titullin ekzekutiv si dhe shpenzimet ligjore të parapaguara nga pala kreditore. U vendos zhbllokimi i menjëhershëm nga sekuestro konservative pronat e luajtshme apo të paluajtshme, së bashku me depozitat, kreditë apo llogaritë bankare të debitorit, shoqërisë “Victoria Invest” sh.p.k.

X. Më datë 29.12.2017, me anë të urdhrave Nr. 95 Regj., Nr. 687 Prot., dhe Nr. 94 Regj., Nr. 683 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Real Bailiff Service” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “VICTORIA INVEST” sh.p.k, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XI. Më datë 03.01.2018, me anë të urdhrave Nr. 95 Regj., Nr. 11 Prot., date dhe Nr. 94 Regj., Nr. 683/1 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “Real Bailiff Service” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative, të vendosur me anë të shkresës Nr. 687 Prot., dhe Nr. 683 Prot., datë 29.12.2017, mbi aktivet e pales debitore “VICTORIA INVEST” sh.p.k.

XII. Më datë 05.03.2018, me anë të urdhërit Nr. 412 Prot, lëshuar nga zyra përmbarimore TDR Group, protokolluar nga QKB me Nr. 2546 Prot., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë “VICTORIA INVEST” shpk, për shkak të faturave të papaguara ndaj kreditorit “Erba 2013” sh.p.k.

XIII. Më datë 08.03.2018, me anë të urdhërit Nr. 444 Prot., Nr. 1623/1 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “TDR Group”shpk, protokolluar nga QKB me Nr.2775 Prot., datë 09.03.2018, u urdhërua zhbllokimi e aksioneve apo kredive të subjektit “Victoria Invest” shpk, të bllokuara me anë të shkresës Nr. 412, datë 05.03.2018.

XIV. Më datë 08.05.2018, me anë të urdhërit Nr. 150 Regj., Nr. 623 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 5364 Prot., lëshuar nga Zyra Përmbarimore REAL BAILIFF SERVICE sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “VICTORIA INVEST” sh.p.k., me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

XV. Më datë 11.05.2018, me anë të urdhërit Nr. 150 Regj., Nr. 623/1 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 5474 Prot., datë 14.05.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 623 Prot, datë 08.05.2018, mbi aktivet e palës debitore “VICTORIA INVEST” sh.p.k.

XVI. Më datë 03.06.2019, me anë të urdhërit Nr. 2083 Prot., datë 03.06.2019, protokolluar nga QKB me Nr.7918 Prot., datë 07.06.2019, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E. G. BAILIFF SERVICE” sh.p.k., me Përmbarues Gjyqësor Privat Enuar V Merko, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore shoqëria “VICTORIA INVEST” sh.p.k., për ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Fatura Tatimore Nr.44 datë 07.02.2017, Fatura Tatimore Nr. 416 datë 16.09.2017.

XVII. Më datë 14.06.2019, me anë të urdhërit Nr. 2256 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 8399 Prot., datë 19.06.2019, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “E. G. BAILIFF SERVICE” sh.p.k., me Përmbarues Gjyqësor Privat Enuar V Merko, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore shoqëria “VICTORIA INVEST” sh.p.k., të vendosur me anë të shkresës Nr. 2083 Prot., datë 03.06.2019.

XVIII. Me date 07.10.2019, me ane te Urdhrit nr. 7114 Prot., nr. 236-19 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ASTREA” me përmbarues gjyqësor privat Ardit Hajdini, protokolluar nga QKB me nr. 12805Prot., datë 08.10.2019, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit “VICTORIA INVEST” SHPK me Nipt: K32712206U.

XIX. Me date 16.10.2019, me ane te Urdhrit nr. 7225 Prot., nr. 236-19 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ASTREA” me përmbarues gjyqësor privat Ardit Hajdini, protokolluar nga QKB me nr.13234 Prot., datë 18.10.2019, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit “VICTORIA INVEST” SHPK me Nipt: K32712206U”, vendosur me shkresen nr.7114 Prot, nr. 236-19 Regj, datë 07.10.2019.

XX. Me date 13.10.2020, me ane te urdhrit Nr. 2764 Prot, Nr. 2375 Regj, protokolluar nga QKB me Nr.9270 Prot date 14.10.2020 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Ardael shpk, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat dhe kapitalin në emër të debitorit subjekti “VICTORIA INVEST” shpk me Nipt K32712206U me administrator Ervis Toska dhe z. Fatmir Kuçi.

XXI. Me date 09.10.2020, me ane te Urdhrit Nr.1216/3 Prot "urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr.9543 Prot, datë 22.10.2020, u urdherua vendosja e sekuestros mbi akionet që zotëron debitori shoqëria "Victoria Invest" shpk me NIPT K32712206U deri në një urdhër të dytë.

XXII. Me date 09.11.2020, me ane te urdhrit Nr.3143 Prot., 2375 Regj, leshuar nga zyra permbarimore "Ardael" SHPK, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat dhe kapitalit që zotëron debitori shoqeria “VICTORIA INVEST” SHPK, me Nuis (Nipt) K32712206U, perfaqësuar nga Ervis Toska dhe Fatmir Kuçi.

XXIII. Me date 09.11.2020, me ane te urdhrit Nr.3143 Prot., 2375 Regj, leshuar nga zyra permbarimore "Ardael" SHPK, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat dhe kapitalit që zotëron debitori shoqeria “VICTORIA INVEST” SHPK, me Nuis (Nipt) K32712206U, perfaqësuar nga Ervis Toska dhe Fatmir Kuçi.

XXIV. Me date 12.11.2020, me ane te Urdhërit Nr.1216/4 Regj, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, u urdherua heqja e masës së sekuestros mbi aksionet qe zoteron debitori shoqeria VICTORIA INVEST SHPK me NUIS (NIPT) – K32712206U.

XXV. Me date 23.12.2021, me ane te Urdhrit Nr.07-21 Gj.Regjist., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Halit Cani , u urdherua vendosja e sekuestros mbi akionet që zotëron subjekti debitori shoqëria "Victoria Invest" shpk me NIPT K32712206U.

XXVI. Me date 14.01.2022, me ane te Urdhrit Nr.05 Regj., Nr. 234 Dosje, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Hiqmet Merepeza u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit, Shoqëria “Victoria Invest” SHPK me Nipt: K32712206U.

XXVII. Me date 23.02.2022, me ane te Urdhrit Nr234 Regj., Nr. 131 Dosje, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Hiqmet Merepeza u urdherua heqja e masës së bllokimit te aksioneve te debitorit, , Shoqëria “Victoria Invest” SHPK me Nipt: K32712206U, pasi titulli ekzekutiv eshte ekzekutuar teresisht .

XXVIII.Me date 13.06.2022, eshte depozituar urdhri Nr.189/11 prot., Nr.0010-22 Dosje, protokolluar nga QKB, me nr.16272 prot., datë 15.06.2022 dhe urdhrit Nr.190/11 prot., Nr.0011-22 Dosje, date 13.06.2022, protokolluar nga QKB, me nr.16271 prot., datë 15.06.2022, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA” SHPK, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet/kuotat e debitorit “VICTORIA INVEST” SHPK, me Nuis (Nipt) K32712206U, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave. Dokumentacioni do të qendrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XXIX.Me date 14.06.2022, eshte depozituar Urdhri 1389/3 Dosje, lëshuar nga lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, ku është urdhëruar: Sekuestrimin e aktiveve te “VICTORIA INVEST” SHPK, me nipt K32712206U, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

XXX.Me date 30.06.2022, eshte depozituar urdhri Nr.169/17 prot., Nr.0010-22 Dosje, protokolluar nga QKB, me nr.18622 prot., datë 08.07.2022 lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “BESA” SHPK, ku është urdhëruar: Heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e debitorit shoqeria “VICTORIA INVEST” SHPK, me Nuis (Nipt) K32712206U, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave.

XXXI.Me date 22.08.2022, eshte depoituar Urdhri nr. 190/21 Prot, protokolluar nga QKB me nr. 21666Prot., datë 23.08.2022, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “BESA” sh.p.k, ku është urdhëruar QKB per: “Heqjen e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit “VICTORIA INVEST” SHPK, me Nuis (Nipt) K32712206U si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave.

XXXII.Me date 22.08.2022, eshte depozituar Urdhri Nr.1389/3 Dosje, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr.21697Prot datë 24.08.2022, ku është urdhëruar: “Zhbllokimin e aktiveve te shoqëria “VICTORIA INVEST” SHPK me NUIS (NIPT) – K32712206U”.

XXXIII.Me date 06.01.2023, eshte depozituar Urdhri Nr.07-21 Gj.Regjist, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Halit Cani , ku është urdhëruar: Heqja e sekuestros mbi shoqërin "Victoria Invest" shpk me NIPT K32712206U. Vendosur me ane te Urdhrit Nr.07-21 Gj.Regjist., datë 23.12.2021.

XXXIV.Me date 30.11.2023, eshte depozituar shkresa Nr. 342 Prot. , Nr. 521 Dosje, lëshuar nga Zyra e Përmbaruesit Gjyqësor Privat Gjergji Jano ku është urdhëruar: Vënie e sekuestros konservative e vendosur mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria “VICTORIA INVEST” me NUIS ( Nipt )- K32712206U.

XXXV.Me date 11.12.2023, eshte depozituar urdhri Nr. 4322 Prot., Nr.678-23 Regj., date 11.12.2023, lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “ASTREA” , ku është urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “VICTORIA INVEST” SHPK, pajisur me NUIS(NIPT)- K32712206U, duke ndaluar tjetersimin , kalimin dhe çdo veprim tjeter te administratorit, deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor.

XXXVI.Me date 27.12.2023, eshte depozituar Urdhri nr. 2160 Prot., nr. 2152 Regj, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “REAL BAILIFF SERVICE ”, protokolluar nga QKB me nr. 25325 Prot., datë 27.12.2023, ku është urdhëruar QKB për: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit “VICTORIA INVEST” SHPK me Nipt: K32712206U.”

XXXVII.Me date 29.01.2024, eshte depozituar shkresa Nr. 30/1 Prot. , Nr. 521 Dosje, lëshuar nga Zyra e Përmbaruesit Gjyqësor Privat Gjergji Jano, ku është urdhëruar: Heqje e sekuestros mbi aksionet e zotëruara nga shoqëria “VICTORIA INVEST” me NUIS ( Nipt )- K32712206U, (te dhenat e vendimit nr. 973 UE dt. 17.12.2021 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Elbasan).

XXXVIII.Me date 08.02.2024, eshte depozituar urdheri Nr. 2152 Regj. Nr.340 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 3251 Prot., date 12.02.2024, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Real Bailiff Service” SHPK ku ështe urdhëruar : Heqjen e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e debitorit Shoqeria “VICTORIA INVEST” sh.p.k Nipt K32712206U vendosur me anë të shkresës nr. 2160 Prot.,datë 27.12.2023.

XXXIX.Me date 23.02.2024, eshte depozituar urdheri Nr. 433/5 Prot., Nr.433 Dosje, lëshuar nga Zyra Permbarimore Suela Ndreca, ku është urdhëruar QKB: Të bëjë vendosjen e sekuestros konservative mbi dokumentacionin e aktiveve, kuotave/aksioneve e pales debitore shoqeria “VICTORIA INVEST” SHPK me Nipt K32712206U.

XL.Me date 07.05.2024, eshte depozituar Urdhri Nr.2263/1 Prot.,Nr.1003 Dosje lëshuar nga DHOMA KOMBËTARE E PËRMBARUESVE GJYQËSORE PRIVATE lëshuar nga përmbarues gjyqësor Agim Sulçe, protokolluar nga QKB me Nr.5423 Prot. Datë 08.05.2024 ku është urdhëruar: Qendra Kombëtare e Regjistrimit të bëjë vendosjen e sekuestros Konservative në kuotat e debitorit shoqeria “Victoria Invest shpk , me seli ne Elbasan , Lagja “28 Nentori”, Kati 2 perballe Tatim Taksave me Nipt K32712206U.
Changes
Additions: Me date 14.09.2021, me ane te Vendimit nr. 71 te Agjencise se Prokurimit Publik, u perjashtua per 10 muaj operatori ekonomik Victoria Invest shpk nga e drejta per te fituar kontrata publike, per keqinformimit te subjektit per qellime kualifikimi, ne Lotin IV me objekt: “Mirembajtje me performance K/Sauk –Sanatorium, Sauk – Km 29 – rot. Re Shijon – Ura e Zaranikes, Km 22 – Qyteze Krrabe – Vishaj (84.6 km)” te procedures se prokurimit “Tender i Kufizuar” me objekt: “Mirembajtje me performance te rrugeve Rajoni Qendror” te zhvilluar nga Autoriteti Rrugor Shqiptar.
Address:

Seat:
Elbasan, Lagjja 28 Nëntori, rruga 11 Nëntori, pallati pranë Tatim Taksave, kati 2

Address:
1) Korçë, Proptisht, Debrovë, parcela 39, Komuna Proptisht, Pogradec.
2) Tiranë, Farkë, komuna Farkë, rruga Shyqyri Brari, pall. Fleg 1, kopshti zoologjik, nr. 1045

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 02.12.2006
Projekt-marreveshja e bashkimit me perthithje 25.03.2014
Marreveshja per bashkimin me perthithje 09.06.2014
Urdher per venien e sekuestros 29.12.2007
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 05.03.2018
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 07.02.2017
Urdher per heqjen e sekuestros 09.01.2018
Urdher per heqjen e mases se bllokimit 20.03.2017
Urdher per venien e sekuestros 22.09.2017
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 21.10.2009
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 08.05.2013
Vendimi per miratimin e raportit per zmadhimin e kapitalit 26.05.2014
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit 01.10.2012
Vendimi per miratimin e raportit per zmadhimin e kapitalit 10.07.2015
Vendim per pushimin e ekzekutimit 28.09.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative 03.06.2019
Vendim nr. 71 date 14.09.2021 i Agjencise se Prokurimit Publik per perjashtimin e Victoria Invest nga e drejta per te fituar kontrata publike
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, 19.03.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2024
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 13.06.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 14.06.2022
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 30.06.2022
Urdhr per heqjen e sekuestros konservative date 22.08.2022
Urdhr per heqjen e sekuestros konservative date 22.08.2022
Urdher per heqje mase bllokimi(sekuestro) date 06.01.2023
Urdher per vendosje sekuestro konservative date 11.12.2023
Urdher per vendosje sekuestro konservative date 23.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 15 604 925,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 13 805 240,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 24 101 763,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 33 989 217,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 47 107 540,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 56 207 187,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 37 069 842,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 64 165 587,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 31 860 298,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 88 975 094,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 59 327 952,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 85 948 210,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -151 423 428,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 49 942 530,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 23 780 898,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: 3 799 378,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:668 878 879,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:978 210 458,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:842 007 286,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 100 555 549,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 370 845 189,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 771 851 618,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 274 486 683,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:859 949 825,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 311 391 479,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 686 926 150,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 216 827 605,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 638 208 684,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 370 733 960,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 717 518 966,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 295 433 837,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 167 562 104,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani