Skip to content

M E D I C A M E N T A
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-04 09:03:44
JSON

Tax Registration Number: K41420001V
Administrators: Ilir Shehu
Scope: Import, eksport i barnave , tregtimi me shumice /pakice i barnave , shtesave ushqimore, materialeve mjeksore dhe elektromedikale , produkteve sanitare, artikujve te higjenes personale, kozmetikes, makinerive sanitare pjeseve te kembimit dhe materialeve te konsumit. Manaxhim i klinikave mjeksore dhe/ose aktiviteteve sanitare ne pergjithesi. Manaxhim i pjesmarrjeve ne shoqeri apo veprimtari te tjera ekonomike,finaciare,etj, import dhe tregtim te makinerive dhe pajisjeve per perpunimin e frutave dhe bimeve.
Other Trade Names: M E D I C A M E N T A
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 09/10/2003
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri, Itali
Initial Capital: 50 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: “Farmacia Celesia” srl, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar dhe organizuar sipas legjislacionit italian, me seli në Borgo, Ticino (NO), Via Stazione, 9/11, me Kod Fiskal 01915510034 e përfaqësuar nga znj. Bignoli Lorella. (Sipas Kontratës së Shitjes të Kuotave datë 28.10.2013)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, depozituar në QKB date 18.05.2021, terhequr datë 02.04.2024, Pronaret perfitues te subjektit “M E D I C A M E N T A”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Riccardo Celesia, shtetas italian, i datelindjes 1958, pronar perfitues per 60% te pronesise, pasi zotëron 100% të kapitalit të “Farmacie Celesia” – shoqëri mëmë për 60% të kapitalit të “M E D I C A M E N T A”. Data e percaktimit si pronar perfitues është 19.02.2004.

Ilir Shehu, shtetas shqiptar, i datelindjes 1975, pronar perfitues per 40% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues është 31.10.2013.

Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: I. Tirane Kashar Automjeti tip Volkswagen me targe AA 671 FE
II. Tirane Kashar Automjeti tip Volkswagen me targe TR 2259 T
III. Tirane Kashar Automjeti tip Volkswagen me targe AA 492 JS
Status: Aktiv
License(s): II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: I. Më datë 12.07.2017, me anë të Urdhërit Nr.4718 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 10697 Prot., datë 13.07.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbarues Privat "Ermir Godaj", drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës sekuestro konservative mbi pasurinë e debitorit "MEDICAMENTA" Shpk pajisur me NIPT K4142001V, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.

II. Më datë 18.08.2017, me anë të Urdhërit Nr.5644 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 12516 Prot, datë 24.08.2017 "Për Heqje te Mases se Sekuestros”, lëshuar nga Permbarues Privat "Ermir Godaj", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës se sekuestros konservative te vendosur mbi kapitalin që zotëron subjekti/ debitori "MEDICAMENTA" Sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - K41420001V, urdhëruar me shkresën Nr.4718 Prot, datë 12.07.2017 të Përmbaruesit Privat "Ermir Godaj".
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane Durres, Km 6, Ndertesa dy kateshe nr. 5, kati i I i nderteses, prane Poseidon

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 01.02.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 28.10.2013
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 14.08.2015
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 29.08.2016
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 29.08.2016
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 24.09.2014
Vendimi per rritjen e kapitalit 21.08.2017
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 02.04.2024
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 02.04.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 121 530 888,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 83 238 903,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 47 034 669,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 44 980 410,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 52 860 120,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 63 299 940,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 36 975 526,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 65 963 500,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 48 359 640,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 51 497 073,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 57 002 635,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 305 236 946,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 226 120 450,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:952 868 040,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 091 961 255,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 077 557 249,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:907 314 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:779 565 611,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:768 111 987,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 631 958 374,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 741 046 868,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 712 980 398,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala / P. Nikolli