Skip to content

I.D.K - KONSTRUKSION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-06 07:03:41
JSON

Tax Registration Number: K51408016J
Administrators: Gramos Dalipi
Scope: Sinjalistike rrugore vertikale, horizontale, siguri rrugore, ndricuese dhe jondricuese, studim, projektim, prodhim, montim, tregtim dhe zbatim te tyre. Import-eksport, tregti me shumice dhe pakice te sinjalistikes rrugore, targa prokate, metale per skrap, veshjeve te punes, paisje dhe veshje per parandalimin e aksidenteve, per sigurimin teknik ne pune, vegla pune te pajisjeve dhe pjeseve industriale, telekomunikacioni, pajisje elektrike, panele diellore, etj.Tregtim artikujsh te ndryshem industrale. Tregtim automjetesh te cdo lloji, marke e tonazhi si dhe pjese kembimi per to. Import, eksport dhe shitje me shumice dhe pakice te pjeseve te kembimit per autoveturat dhe automjetet e te gjitha llojeve dhe tipeve te ndryshme duke perfshire ketu autovetura dhe makina te cdo lloji dhe tonazhi. Shitje pjese kembimi, goma te ndryshme, bateri automjetesh. Importimin dhe eksportimin e tyre. Pajisje autoservisi, pjese kembimi, goma te llojeve te ndryshme, bateri dhe lubriflkanteve te ndryshem. Riparime dhe mirmbajtje te te gjitha makinerive dhe automjeteve, sherbime mekanike, motorrike, xhenerike, elektroauto, saldimi, kovergjence, sistemi frenimit, llamarinist, bojaxhi, lavazho etj. Riparim automjetesh te ndryshme. Dhenie mjetesh me qera. Transport te mbetjeve jo te Rrezikshme. Punime infrastrukture ne zonat e mbrojtura. Ushtrimi i ekspertizez ne fushen e mbrojtjes nga zjarri dhe per shpetimin. Hartimi i akteve te ekspertizes teknike per zjarret e rena. Studim dhe pergatitja e projekteve mbi masat kundra zjarrit te ndertesave te cdo lloji. Pergatitja e dokumentacioit per marrjen e aktit teknik. Trajnime e dhenie te asistences ne fushen e mbrojtjes nga zjarri. Aktivitet ne fushen e ndertimit ndertimet civile dhe industriale, rikonstruksione dhe mirembajtje civile, industriale, mirembajtje rrugore rutine dhe dimerore, ndertim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaje, metro, punime nentoksore, kanalizime, ura e vepra arti. Sherbime pastrimi dhe mirembajtjeje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve te ambienteve spitalore, qendrave shendetesore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, universiteteve, marketeve, bankave, bar - restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve, rruge etj. Tregtim (Shitje - Blerje), furnizim, importim me shumice e pakice te detergjenteve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesoreve, makinerive te pastrimit. Sherbime dhe mirembajtje gjelberimi dhe te mjediseve te gjelberta. Veprimtari e ekspertizes lidhur me ndikimin ne mjedis, vleresim ndikimi ne mjedis (auditimi mjedisor).Transport, grumbullim dhe evadim te mbetjeve urbane, pastrim i hapesirave te qyteteve, fshatrave etj, dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Shfrytezimi i burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara. Import, Eksport, tregtim me pakice dhe shumice te bimeve medicinale, paneleve diellore, energjise elektrike etj. Ndertime dhe shfrytezime te Hidrocentraleve, Heceve, Parqeve Fotovoltaike, turbinave me ere, uje dhe impianteve te prodhimit te energjise elektrike. Punime restaurimi, restaurim i ndertesave. Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe -pyll...etj. Zhvillim Agroturizimi, Hoteleri, Turizem, pemtari etj. Rrjete inxhinierike per ujesjellesa, gazsjellesa linja tensioni te larte e te ulet, telefoni, ndricim, punime te inxhinierise se mjedisit etj. Prodhim tregtim te asfaltobetonit, betonit, inerte, materiale ndertimi, parafabrikat e betoni..etj. Prodhimi, tregtimi i farave, fidaneve etj, Sherbime profesionale per zbatim dhe projektim lidhur me pyje, kullota, gjelberime. Nxjerrja, prodhimi, perpunimi dhe tregtimi brenda dhe jashte vendit e mineraleve te paperpunuara dhe te perpunuara.
Other Trade Names: I.D.K - KONSTRUKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/06/2004
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 265 000 000,00
Shares: 1
Child Company: MD green energy, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 15.03.2022 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M21517045A, me adrese Tirane, Kashar, Mezez, Autostrada Tirane - Durres, km 5, zone kadastrale nr. 2679, me administrator Sulejman Margjeka. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria DABAR me 50% te kapitalit dhe shoqeria I.D.K - KONSTRUKSION me 50% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 06.06.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tirane, Kamion Scania 113 H, me targe TR 3485 T.
2) Tirane, Kamioncine Mercedes Benz, Targa AA 413 UZ
3) Tirane, Berxull, Mjeti ATV me targa AA 287 AO
4) Tirane, Kamionçine Mercedes Benz Targa TR 7649 P
5) Tirane, TR 5992 R
6) Tirane, Berxull, Mjeti ATP me targa AA 933 YK
7) Tirane, Vore, Kamion me targa AB 319 AF
8) Tirane, Kamion Mercedes Benz AA 053 TJ
9) Tirane, Vore, Kamionçine Dopiokabine ATP, Targa AA 071 RE
10) Tirane, Kamion Man me targe: AA 985 NB
11) Tirane, Vore, Kamionçine Dopiokabine ATP Targa AA 625 PY
12) Tirane, Vore, Kamion me targa AB 186 AD
13) Tirane, Vore, Furgon ATP Volkswagen me targe AA 406 PS
14) Tirane, Vore, Kamion Mercedes Benz me targa AA 851 OZ
15) Tirane, Vore, Kamioncine Mercedes Benz me targa AA 852 OZ
16) Tirane, TR 4934 R
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.12, Rruga Zaja, Koder Berxulle, Nr.Pasurie 1014/3, ZK.1167

Address:
1) Korce, Rruga Nacionale Korçe-Erseke, km.8, krahu i djathte (toke)
2) Tirane, Rruga e "Zajes", Koder Berxull, Godina 2/A
3) Berat, Çorovode, Skrapar, Radesh, Nr.294/1 (Are)
4) Gjirokaster, Permet, Ndertimi i rrjetit Ujites Bodar - Kutal, Bashkia Permet
5) Korce, Maliq, Mirembajtje me performancë Libonik - Lozhan - Kufi Gramsh
6) Korce, Erseke, Kolonjë, Mirembajtje rutinë dhe dimërore me performancë rruga Leskovik - Ersekë + rruga Leskovik - Tre Urat;

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitblerje kuotash 25.10.2006
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 26.05.2010
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 05.05.2009
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit 11.12.2019
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 21.12.2018
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 14.12.2020
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 26.11.2021
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 64 763 603,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 69 555 642,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 41 407 917,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 36 112 885,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 63 341 978,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 158 258 097,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 20 085 955,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 818 539,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 20 613 742,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:840 923 150,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:964 047 085,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:551 692 708,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:460 127 043,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:547 671 259,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:573 399 864,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 189 910 283,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 130 090 827,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 173 632 424,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja