Skip to content

"REMI"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-03-05 14:29:08
JSON

Tax Registration Number: K57604601T
Administrators: Nuri Balla, Besnik Leka, Elona Dervishi
Scope: Projektim, ndërtim, shfrytëzim, instalim të prodhimit të energjise dhe veprave hidro-energjitike. Transferimi i HEC/it “EGNATIA”, tek Autoriteti Kontraktues (sipas nenit 2 të kontratës).
Other Trade Names: "REMI"
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 26.01.2005
District: Librazhd
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi, Itali
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: “ENERGY ITALIA 7”, një shoqëri e regjistruar me kod fiskal 01774520769, në Potenza, Itali, me adresë: Genzano Di Lucania, Via Umberto 1 nr. 98/A, përfaqësuar nga administratorët Armando Biasiolo dhe Massimo Mari (Sipas kontratës së shitjes së kuotave nr. 3846 Rep., nr. 1329 Kol., datë 28.08.2012, të dorëzuar në QKB)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 3
Male/Female: 2 M/1 F
Status: Aktiv
License(s): M.1 - License per aktivitetin e ndertimit, instalimit te centralit elektrik dhe prodhimin e energjise elektrike.
Leje perdorimi rezerves ujore -
Legal Cases: I. Më datë 18.05.2017, me anë të urdhërit Nr. 1068/8 0261-17 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Kodra Bailiff Service", u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit Remi shpk, Ismail Leka si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë. Objekti i kësaj sekuestro ishte likujdimi i gjobës ndaj ISHP inspektoriatit Shtetëror të Punës dhe Shërbimeve Shoqërore, Dega Rajonale Elbasan.

II. Më datë 27.07.2017, u nënshkrua kontrata e kaparit Nr. 1706 Rep., Nr. 460 Kol., me cilësinë e marrëveshjes kufizuese, duke vendosur një peng mbi 20% të kapitalit të mbajtur nga pala përfituese e kaparit (ortakët Shkëlzen Leka dhe Besnik Leka) si garanci për kthimin e kaparit 100.000 (njëqind mijë) euro (apo dyfishin e vlerës) sipas rastit të mosrealizimit të kontratës paraprake të transferimit të kuotave të nënshkruar mes palëve.

Sipas kësaj kontrate, palët kontraktore janë ortakët Shkëlzen Leka, Besnik Leka dhe Ismail Leka (përfitues të kaparit) dhe shoqëria IDROENERGIA ALBANIA shpk, që do të quhet kapardhënës në favor të palës së tretë SCOTTA SPA.

Objekti i kontratës është të sanksionojë dhe të përmbushë marrëveshjen e kaparit ndërmjet kapardhënësit, shoqërisë Idroenergia Albania shpk, që jep shumën 100.000 (njëqind mijë) euro si mjet sigurimi ndërmjet përfituesit të kaparit (ortakët) që në bazë të kontratës paraprake të shitjes së datës 17.07.2017 ka premtuar të shesë 44% të pjesëmarrjes në kapitalin e shoqërisë “REMI” shpk: Shkëlzen Leka në masën 7%, Besnik Leka në masën 7% dhe Ismail Leka në masën 30% në favor të SCOTTA SPA, pala përfituese.

III. Më datë 17.10.2017, me anë të urdhërit Nr. 1068/17 0261 - 17 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore Kodra Bailiff Service Shpk, u hoq masa e sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit Remi Shpk, pas shlyerjes së detyrimit nga ana e shoqërisë.

IV. Më datë 20.07.2018, u nënshkrua kontrata e pengut Nr. 1270 rep dhe 475 kol, ndërmejt shoqërisë Remi shpk dhe ortakëve të saj të cilët vendosin një peng mbi kuotat e shoqërisë në raportet; Ismail Leka ne masën 3%, Shkëlzen Leka në masën 7 % dhe Besnik Leka në masën 7%, Gëzim Leka në masën 7%, në favor të furnitorit SCOTTA SPA në respektim të kontratës së furnizimit të nënshkruar midis palëve më datë 11.07.2018. Ndërmjet shoqërisë SCOTTA SPA dhe shoqërisë REMI shpk, është rënë dakort dhe nënshkruar më datë 11.07.2018 kontrata e furnizimit me vlerë 2.700.000 (dy milion e shtatëqind mijë) euro.

V. Më datë 20.07.2018, me anë të deklaratës Noteriale Nr. 1269 Rep., Nr. 474 Kol., dt., u miratua fshirja e pengut të vendosur mbi 20% të kuotave të shoqërisë me anë të kontratës së kaparit Nr. 1706 Rep Nr. 460 Kol, datë 27.07.2017.
Changes
Additions: Elona Dervishi - Administratore me kompetenca te plota sipas tagrave ligjore dhe te Statutit, me firme te perbashket me Z. Nuri Balla, per cdo aktivitet perfshire levizjet ne llogarite bankare te shoqerise REMI Shpk.Te gjitha veprimet bankare do te kryhen nga Z. Nuri Balla dhe Znj. Elona Dervishi me firme te perbashket.
Nuri Balla - Administrator me kompetenca te plota sipas tagrave ligjore dhe te Statutit, me firme te perbashket me Znj.Elona Dervishia, per cdo aktivitet perfshire levizjet ne llogarite bankare te shoqerise REMI Shpk.Te gjitha veprimet bankare 2 do te kryhen nga Z. Nuri Balla dhe Znj. Elona Dervishi me firme te perbashket.
Besnik Leka - Administrator me kompetenca te plota sipas tagrave ligjore dhe te Statutit, pa te drejte firme ne llogarite bankare te Shoqerise. Te gjitha veprimet bankare do te kryhen nga Z. Nuri Balla dhe Znj. Elona Dervishi me firme te perbashket.
Address:

Seat:
Elbasan, Librazhd, Hotolisht

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (01.05.2019)
Akti I themelimit te shoqerise koncesionare
Kontrata e kaparit 27.07.2017
Deklarate noteriale per heqjen e pengut 20.07.2018
Urdher per venien e sekuestros 15.05.2017
Urdher per heqjen e sekuestros 17.10.2017
Kontrate pengu 20.07.2018
Kontrate shitje kuotash 06.05.2005
Kontrate shitblerje kuotash 27.02.2005
Kontrate shitje kuotash 21.05.2007
Kontrate shitje pasurie te paluajtshme 13.09.2005
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 45 704 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 14 237 623,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 2 540 908,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -1 874 661,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -2 014 242,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -505 976,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -195 579,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -2 206 256,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -270 009,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: -170 008,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: -1 072 773,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2007: -2 576 086,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:57 988 247,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:71 909 135,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:399 673 598,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 21 483 756,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 33 866 369,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 42 086 061,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 31 140 947,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 12 205 906,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala