Skip to content

ED KONSTRUKSION Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-27 12:19:15
JSON

Tax Registration Number: K61625001I
Administrators: Çuman Sejdiaj
Scope: Ndërtim objektesh shumë katëshe, rezidenciale, rrugësh, rikonstruksione, punime, lyerje, punime hidraulike, elektrike, gipsi, suvatime etj. Ndërtimi dhe mirëmbajtja e rrugëve etj. Prodhime materiale inerte dhe tregtimi i tyre. Projektimi dhe zhvillimi programeve aplikative për kompjutera. Shërbime në rrjete informatike. Shitje-blerje, pajisjesh elektronike, kompjutera, aksesorë të ndryshëm informatike, kancelari etj. Importimin eksportimin dhe tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve të ndryshme, të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, kulturor, sportiv, të shërbimeve, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh etj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Hapjen e zyrave imobiliare dhe informacionit për shitjen dhe blerjen e pasurive të paluajtshme, dhënien e tyre me nënkontraktim dhe me qera etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial, produkte bujqësore, ushqimore, materiale ndërtimi, pesticide, pajisje elektronike, konfeksione etj, import-eksport. Transport të mallrave dhe udhëtarëve brenda dhe jashtë vendit. Tregtim me pakicë të karburanteve, të gazit të lëngshëm dhe vajrave lubrifikantë me shumicë dhe pakiceë. Hapje bar-bufe, restorant, parukeri, salon mode, qendër estetike, fitnesi, servis makinash lavazh, motel, agjensi turistike. Tregtim, instalim, mirëmbajtje të pajisjeve të cilat sigurojnë burim ushqimi të pandërprerë. Mirembajtje e objekteve spitalore. Mirëmbajtje pajisjesh spitalore dhe ato të ndriçimit të biznesit. Ndërtime hidraulike e hidroteknike, ndërtim ujësjellësa, depo ujësjellësi, kanalizime, kanale e impiante vaditëse, punime mbrojtje të sistemit hidraulik, ndërtim impiante të sistemit të ujit, ndërtim diga. Vepra të veçanta punime speciale, përforcim themeli e punime nëntokësore, izolim mbi dhe nëntokesor nga ujërat, puse shpime gjeologo-inxhinierike, shpime për ujë. Punime shërbimi në sipërfaqe të gjelbërta parqe-pyje. Ndërtim i linjave të shfrytëzimit e pastrimit të ujit të pijshëm si dhe tregëtimi i tij. Rikonstruksion i ndërtesave civile dhe publike. Punime shëbimi, punime në sipërfaqe të gjelbërta parqe-pyje, pastrim i sipërfaqeve urbane, mirëmbajtje dhe zhvillim i dekorit ne mjedise urbane-ndriçim dhe sinjalizim urban. Shërbime pastrimi të ambienteve të brendshme dhe të jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private. Shitblerje skrapi nga të gjitha llojet. Projektime dhe Punime te Zbatimit ne ndertim, rikonstruksione apo ristrukturime dhe mirembajtje per objektet e prodhimi, transforimit transmentimit dhe shperndarje te energjise elektrike ne rrjetet e Tensionit te larte te mesem e te ulet. Perfshire hidrocentrale, termocentrale, Impiante Voltaike, Nenstacione, linja Transmetimi, transformimi dhe shperndarje te energjise eklektrike. Instalim montim dhoma frigoriferike.
Other Trade Names: ED KONSTRUKSION
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 06/04/2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 15 500 000,00
Shares: 100
Child Company: I. Melova Arez, një shoqëri konçesionare, e themeuar më datë 12.08.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L39421501D, me adresë në Gjirokastër, Luftinjë, Fshati Zapokik, Komuna Luftinjë, me administrator Adelina Alimema. Aktualisht ka status të pezulluar. ED KONSTRUKSION shpk zotëron vetëm 1% të kapitalit të kësaj shoqërie. 99% te kapitalit e zoteron shoqeria F A M A. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.05.2023

II. Shoqeria Koncesionare Tirana 4, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 07.10.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M02219001K, me adrese ne Tirane, Rruga Murat Toptani, Objekti Nr. 3, me administrator Elti Fusha. ED KONSTRUKSION zotëron 16.32% të kapitalit të kësaj shoqërie. Sipas të dhënave të QKB deri më datë 03.05.2023

Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): X - Leje e integruar mjedisore
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: Me date 04.05.2023, eshte depozituar marrëveshja e barrës siguruese me nr 707 rep, 200 kol me objekt: Krijimin e një barre siguruese mbi pasurinë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins. 5% të kuotave të ortakut Alfred Ibrahimit, 5% të kuotave të ortakut Jorgjie Ibrahimi, 40% të kuotave të ortakut Eduart ibrahimi, 50% të kuotave të ortakut Alfred Ibrahimi.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga "Abdi Toptani", Qendra "Torre Drin", apartamenti 112, kati 11

Address:
1. Vlore, Zona e ish frigoriferit, Rajoni Nr. 5, Zona kadastrale Nr. 8605, Pasuria Nr. 29/293

2. Dimal, Ura Vajgurore, Njesia Administrative Qender Ure, Fshati Vokopole, Zone kadastrale 3813, Numer pasurie 53/58

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.03.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash 25.01.2008
Vendimi per rritjen e kapitalit 15.06.2009
Vendimi per shtimin e kapitalit 21.09.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 03.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 27.05.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 30 894 617,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 48 076 512,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 62 831 051,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 73 182 216,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 46 340 396,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 13 823 582,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 899 977,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 22 151 639,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 752 655,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 8 764 262,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 27 702 422,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 10 754 481,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 3 746 836,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 3 862 316,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 13 756 165,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:775 967 627,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:937 483 582,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 014 065 384,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:625 902 580,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:697 658 874,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:452 096 486,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:214 144 923,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:135 201 385,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 83 408 327,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 78 251 486,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 171 043 940,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 150 333 430,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 58 048 836,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 55 175 924,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 43 463 675,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2007: 73 527 138,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani