Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Arrez 1, Arrez 2, Arrez 3 dhe Arrez 4

Melova Arez
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-15 10:20:17

Tax Registration Number: L39421501D
Administrator: Adelina Alimema
Scope: Ndërtimin, operimin e hidrocentraleve Arëza 1-4 në pellgun ujëmbledhës së përroit Arëza, Memaliaj, si edhe tregtimin e energjisë elektrike, në mbështetje të kontratës Konçesionare nr. 4041 rep, nr 1072 kol, ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe Konçesionarit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ' Melova Arez '' shpk
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 12/08/2013
District: Gjirokastër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: I. F A M A është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më date 20.05.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K51331003V, me adresë në Tiranë, Farkë, Selitë, pallat 6 kate, kati 1, përballë Rezidencës Kodra e Diellit, me administrator dhe ortak te vetem Theofilos Alimema.(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

II. ED KONSTRUKSION është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.04.2005 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61625001I, me adresë në Tiranë, Njësia Administrative nr. 7, Rruga Frederik Shiroka, Ndërtesa 6, Hyrja 10, Apartamenti 6, me administrator Çuman Sejdiaj. Ortaket e shoqerise jane : Alfred Ibrahimi me 50% te kapitalit, Eduart Ibrahimi me 40% te kapitalit, Jorgjie Ibrahimi dhe Ramadan Ibrahimi me 5% te kapitalit secil.(Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.05.2022)

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: Më datë 06.08.2015, me kërkesë të administratorit, u vendos të pezullohet aktiviteti i shoqërisë për një afat të pacaktuar. Statusi i shoqërisë ndryshon nga “Aktiv” në “Pezulluar”.
Changes
Date of signing: 25.07.2013
Contract Duration: 35
Term of Contract: Kontratë për punë publike
Type of Activity: Energji dhe gaz
Value of Investment: 295.860.000 lekë
Value of Re-Investment: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Concessionary Cost: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike, si dhe të çdo përfitimi tjetër që konçesionari do të ketë.
Shënime: Shoqëria “Melova Arez” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 25.07.2013, të nënshkruar ndërmjet bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Fama” sh.p.k dhe “Ed Konstruktion” shpk, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve “Arrez 1”, “Arrez 2”, “Arrez 3”, “Arrez 4”, dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate. Hidrocentralet “Arrez 1”, “Arrez 2”, “Arrez 3”, “Arrez 4” do të ndërtohen në përroin e Arrezit.
Contracting Authority: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Address:

Seat:
Gjirokastër, Luftinjë, ZHAPOKIKE, Fshati Zapokik, Komuna Luftinjë

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (25.07.2013)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar, date 25.05.2022
Statuti i shoqerise koncesionare
Investimi fillestar dhe Grafiku i Punimeve
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 15.04.2024
Financial Documents: Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Public Procurement Notices:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 936 964,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 099 315,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -5 149 812,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

Other Concessions


Worked By : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani