Skip to content

PE - VLA - KU
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-03-02 15:53:51
JSON

Tax Registration Number: K61716013M
Administrators: Vladimir Pjetërgjokaj
Scope: Ndërtime civile, projeksjon etj. Prodhim dhe tregtim të materialeve inerte, të produkteve të ndryshme prej betoni, si dhe materialeve të ndryshëm për ndërtim. Punime, prodhim dhe tregtim të materialeve prej duralumini dhe plastike. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile industrale, veshje fasadash etj. Ndërtim rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro etj. Ndërtime ujësjellësa, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore sistemim hidraulike dhe bonifikime. Prodhim dhe tregtim i materialeve inerte, produkteve të ndryshme prej betoni, si dhe materialeve të ndryshëm për ndërtim. Punime, prodhim dhe tregëtim të materialeve prej duralumini dhe plastike. Punime elektrike dhe tregtim të materialeve elektrike, paisjeve elektrike, matësave elektrike etj. Përveç aktiviteteve të përshkruara më sipër, objekt i aktivitetit të shoqërisë do të jetë çdo veprimtari që do të konsiderohet e nevojshme dhe e përshtatshme për shoqërinë, e cila nuk ndalohet nga ligji. Ndërtime për Nën/stacione, Ndërtim Rjeti TL TM TU, Rikonstruksion e rrjetit TM TU TL, kabinat e transformatorëve dhe shpërndarjen e energjisë. Trensport Mbetje Inertesh per vete dhe te trete.
Other Trade Names: PE - VLA - KU
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 04.11.2005
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 15 600 000,00
Shares: 2
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: I. Më datë 18.12.2017, me anë të urdhërit Nr. 1303 Prot "Për Vendosjen e sekuestros konservative", lëshuar nga përmbarues gjyqësor Altin Vako, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet që zotëron debitori subjekti “PE - VLA – KU” shpk, me NIPT K61716013M.

II. Me date 23.10.2020, me ane te Urdhrit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.1465 Prot Nr.989 Dosje, u urdherua lirimi nga sekuestro konservative i te gjitha aksioneve te zoteruara nga debitori shoqeria “PE - VLA - KU”,SHPK me NIPT K61716013M te bllokuara me shkresën Nr.1303 Prot, datë 18.12.2017.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Muzaket, Pallatet Vokshi, Hyrja 1, Kati . 7

Address:
1) Durres, Njesia Administrative Durres, "Rindertimi i objektit te ri "Shkolla 9 vjecare dhe Kopshti Bedrie Bebeziqi", dhe "Rindertimi Kopshtit Met Hasa.
2) Korçë, Pogradec, Rehabilitimi i bregut të Liqenit të Ohrit dhe gjelbërimi përgjatë rrugës së segmentit Lin-Pogradec.
3) Kukes, Krume, ''Zbatimi i Projekt-Preventivit për Efiqensën e Energjisë i Ndërtesave Ekzistuese 4- KT, në Bashkëpronësi, Pallati Nr.3 (Fizarmonikë), Lagjja 1, në Qendër të Qytetit Krumë''
4) Tirane, Vore, SHARGE, Godinë shërbimi dhe servis automjetesh 2 - kate + mur rrethues, Zk. 3319, nr. pasurie 321/2.
5) Durres, KRUJE, Thumane; Fushe Thumane; Rindertimi i njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per zonen e re per zhvillim Thumane, Paketa A, Objektet 1, 2, 3, 5, 6, 7 8, 9, 10, njesia administrative Thumane, Bashkia Kruje;
6) Durres, Kruje, Rindertimi i njesive te banimit ne ndertesa (pallat) per zonen e re per zhvillim Kruje, Paketa A, Objektet A+J, B, C, D+G, E, F+H, I
7) Durres, Ndertimi i Rrjetit Rrugor dhe Infrastruktures Urbane te Zones Durres 4 Spitalle, Njesia Administrative Spitalle

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 23.06.2015
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.06.2009
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 10.06.2009
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 01.07.2010
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 01.07.2011
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 20.11.2014
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 24 254 398,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 352 734 875,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 438 472 302,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 48 648 753,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 63 863 207,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 159 495 640,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 92 652 161,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 22 560 687,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 53 282 840,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 729 861,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 53 126 957,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 23 536 862,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:293 144 918,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 028 832 228,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 240 606 221,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:414 052 723,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:662 679 411,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 995 960 848,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 887 594 675,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 231 754 025,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 794 770 727,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 82 084 031,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 182 591 136,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 211 067 179,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.lala