Skip to content

ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-05-08 12:49:01
JSON

Tax Registration Number: K61814023M
Administrators: Dritan Bratko, Olset Haxhiu
Scope: Ne fushen e ndertimit shoqeria do te realizoj: studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, mbikqyrjen, kolaudimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te veprave publike dhe/ose private si: ndertesave publike dhe private, rrugeve, urave, tuneleve, mbikalimeve e nenkalimeve, autostradave, traseve hekurudhore, dhe te gjitha veprave te tjera madhore, ujesjellesave, linjave mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionet, ndertimin dhe rehabilitimin e veprave ujitese, centralet, objektet turistike, objektet ushtarake, objektet e kultit, rrjetet inxhinierike, portet, aeroportet, objektet industriale, te gjitha restaurimet ne pergjithesi, rikonstruksione te veprave te artit, montimet e konstruksioneve metalike; Ne fushen e transportit, shoqeria 2 do te realizoj: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, mbikeqyrjen, kolaudimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per transportimin publik dhe/ose privat te njerezve dhe mallrave brenda dhe jashte territorit te vendit si dhe tranzitimin e tyre pergjate territorit te Shqiperise nepermjet transportit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik, etj. Ne fushen e turizmit shoqeria do te realizoj: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, mbikeqyrjes, kolaudimit, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit, per realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike te infrastruktures dhe/ose te pjeseve perberese te saj, per shfrytezirnin njerezor me karakter pushues, argetues, edukues dhe/ose kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore curative, te Shqiperise dhe me gjere, per realizimin e hoteleri, fshateturistike, qendra turistike e te tjera dhe krijimin e faciliteteve dhe aksesoreve te nevojshem, si bar bufe- restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi te shitjeve te konfeksioneve dhe prodhimeve ushqimore e industrial e te tjera te kesaj natyre; Krijimin e agjencive turistike e te tjera. Ne fushen ushtarake shoqeria do te realizoj: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin. Konsulencen, ndertimin/sipermarrjen zbatuese, mirembajtjen, riparimin te bazave/reparteve/aseteve ushtarake tokesore/detare/ajrore sipas standarteve kombetare dhe NATO/ICAO/EASA, e standarte te tjera te aplikueshme; perfshire ndertimin e aeroporteve/porteve civile/ushtarake, terminaleve aeroportuale/portuale civile/ushtarake, hangare, qendra te mirembajtjes se mjeteve ajrore/detare/tokesore, qendra stervitore ushtarake, poligone, tunele, bunkiere dhe ose çfaredo lloj vepre tjeter me karakter xhenier special per qellime ushtarake kombetare dhe/ose NATO ne Republiken e Shqiperise dhe kudo ne rajon e bote, ku ka marreveshje ndershteterore dhe me kontraktore; perfshire Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, konsulencen, ndertimin/sipermarrjen zbatuese te komplekseve zyrave, komplekse rezidenciale dhe sherbimesh mbeshtetese dhe logjitike, ndertimet e objekteve sociale shendetesore, kulturore, rekreative, sportive dhe industriale; perfshire 3 germimin e kanaleve, punimeve rrugore, energjetike (perfshire ate solare dhe jo vetem), restaurimin e rrugeve, etj., por duke mos e kufizuar veten vetem ne keto aktivitete sipas legjislacionit ne fuqi. Ne fushen e energjise shoqeria do te realizoj: Studimin, planifikimin urbanistik, projektimin, konsulencen, sipermarrjen zbatuese dhe/ose investimin, sipas rastit per aktivitetin ne te gjitha burimet e mundshme te energjise (hidro, ure qymyr, karburante, etj.) per prodhimin e energjise. Ndertimin dhe operimin e hidrocentraleve, TECeve, stacioneve elektrike, nen-stacioneve elektrike, linjave te transmetimit te energjise, dhe strukturave te tjera ndihmese: Ndertimin, instalimin dhe perdorimin e njesive te prodhimit te energjise elektrike, dhe prodhimin, tamsmetimin dhe shperndarjen e energjise elektrike. Furnizimin dhe tregtine e energjise elektrike te çdo forme, eksportin e energjise elektrike jashte territorit te Republikes se Shqiperise (lidhja nderkombetare), dhe importin e energjise elektrike brenda territorit te Republikes se Shqiperise; Ne fushen laboratorike inxhinierike shoqeria do te realizoj: testimin dhe çertifikimin e materialeve ndertimi, kryerjen e provave laboratorike. Ne fushen e mjedisit shoqeria do te realizoj hartimin e raporteve te vleresimit ndikimit ne mjedis, pergatitjen dhe vleresimin e studimeve strategjike, vleresimin e impaktit mjedisor dhe ndikimit social duke perfshire planet e pergjithshme vendore, hartimin e planeve te menaxhimit mbetjeve, auditimin mjedisor, hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore si dhe ekspertizat per mbikeqyrjen e vleresimit te raportit VNM. Ne fushen e trashegimise kulturore dhe arkeologjise shoqeria do te realizoj studime, vleresime dhe vezhgime arkeologjike. Ne fushen e tregtise shoqeria do te realizoje.
Other Trade Names: ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS (ICE)
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23/02/2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 050 000,00
Shares: 10 050
Child Company: I. ARCHITECTURAL GATE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 24.02.2020 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M01426005M, me adrese ne Tirane, Rruga "Sami Frasheri" , Pall. Bjorn, Nd. 48, Ap. 24, Kt. 7, Tirane, me administrator Blenard Durmishi. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.10.2020)

II. AF-ITP & ICE, nje shoqeri e thjeshte, e themeluar me date 31.03.2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81604009P, me adrese ne Tirane, Rruga Qemal Stafa, Pallati 132, Ap. 1, me administrator Blenard Durmishi dhe Faruk Kaba. ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS zoteron 70% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.10.2020)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 2
Male/Female: Meshkuj
Status: Aktiv
License(s): III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
IV.4.A - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare
Legal Cases: I. Me date 10.11.2014, me ane te shkresës Nr.81909/37 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos te mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore për tatimpaguesin me NUIS (NIPT)- K61814023M.

II. Me date 17.11.2015, me ane te shkresës nr. 83185 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, Njoftim per lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te subjektit ILLYRIAN CONSULTING ENGINEERS sh.p.k, me NIPT K61814023M, te vendosur me shkresen Nr.81909/37 Prot, datë 10.11.2014, subjekti ka paguar detyrimet per kete arsye njoftohet per lirimin nga Barra Siguruese.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 5, Rruga Sami Frasheri, 50 m mbi shkollen Petro Nini Luarasi, Pallati Bjorn, Kati 11

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.11.2021
Akti themelues dhe statuti
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 26.10.2020
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 09.11.2020
Vendimi i Ortakut te vetem 09.09.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra finanicare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 14 525 949,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 22 546 888,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 25 735 366,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 15 775 421,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 7 676 180,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 16 343 619,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 695 360,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -4 709 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 160 894,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 7 786 353,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:146 119 118,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:144 994 785,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:137 224 763,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:142 997 993,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:112 702 945,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:99 775 469,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:55 942 557,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 14 596 470,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 38 861 348,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 60 849 879,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Lala/ A.Baja