Skip to content

CROM - ALBANIA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-13 13:23:21
JSON

Tax Registration Number: K62307003T
Administrators: Hane Doda
Scope: Import eksport, tregtim me shumicë dhe pakicë të: Tuba e gypa metalike të dimensioneve të ndryshme, kabllo elektrik dhe telefonik të llojeve dhe dimensioneve të ndryshme, metale si: çelik, hekur, bronz, bakër, alumin, lende të para, pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare, mallra industriale, lendeve të para e materialeve të ndërtimit si dhe makineri ndërtimi dhe pjese këmbimi për to.
Other Trade Names: CROM - ALBANIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 11/05/2006
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: SELISHTE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 05/07/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K86921702N, me adrese ne Diber Selishte SELISHTE Salla e Makinerive, Hidrocentrali Selishte ne Perroin e Madh, me administrator Hane Doda CROM - ALBANIA zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 30.03.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 13.07.2011, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshon nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 21.12.2012, me vendim te ortakut te vetem, u riaktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi kthehet ne “Aktiv”.

III. Me date 26.08.2014, me ane te shkresës Nr.62602 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos te mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë, përfshirë dhe shitblerje aksionesh deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, për tatimpaguesin “CROM-ALBANIA” me NIPT K62307003T.

IV. Me date 12.09.2014, me ane te shkresës Nr.66621/7 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë, përfshirë dhe shitblerje aksionesh deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, për tatimpaguesin “CROM -ALBANIA”, me NIPT K62307003T.

V. Me date 03.02.2020, me vendim te ortakut te vetem, u miratua pezullimi i aktivitetit te shoqerise per nje afat te papercaktuar. Statusi ndryshon nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

VI. Me date 06.03.2020, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi kthehet ne “Aktiv”.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, SELISHTE Salla e Makinerive, Hidrocentrali Selishte ne Perroin e Madh, Selishte Diber

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 13.04.2022
Kontrate shitje kuotash date 20.06.2008
Vendimi i ortakut te vetem per riaktivizimin e shoqerise date 21.11.2012
Vendimi i ortakut te vetem per pezullimin e aktivitetit date 13.07.2011
Vendimi i ortakut te vetem per pezullimin e aktivitetit date 03.02.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -280 080,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -647 685,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -490 140,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -969 902,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -731 810,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -524 373,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -135 600,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -826 236,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 2 302 620,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 26 064 797,00
Worked By : A.Lala