Skip to content

HYDROALBANIA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-31 13:17:30
JSON

Tax Registration Number: K67905205T
Administrators: Ylber Dogjani
Scope: Ndërtimin e hidrocentraleve dhe impianteve të tjera për prodhimin e energjisë elektrike. Shfrytëzimin e tyre dhe prodhimin e tregtimin e energjisë elektrike. Import eksport, duke përfshirë magazinimin dhe tregtimin, me shumicë e pakicë të artikujve të ndryshëm industriale ushqimore, materiale ndërtimi, pjese këmbimi, pajisje elektrike, elektronike informatike. Tregtim konfeksione, tekstile, këpucë, prodhime lëkurë, mobilie, prodhime duralumini. Tregtim me pakicë të karburanteve, nënprodukteve të naftës, vajrave lubrifikante, lende djegëse, vajguri, gaz të lëngët. Tregtim të lendeve të para për prodhimin e mobilieve dhe elementeve të tyre. Tregtim të pajisjeve hidrosanitare e termosanitare, termoizoluese, si dhe çdo artikulli tjetër për ndërtim e mirëmbajtje banesash. Tregtim të artikujve shkollore e të sistemeve informatike. Tregtim të artikujve të kozmetikes, dentare, optike, higjeno sanitare dhe pajisje e vegla mjekësore të shërbimit human e veterinar. Tregtim të ambalazheve të ndryshme. Transport për vete e për të tretë, bar, restorant, hotel.
Other Trade Names: HYDROALBANIA
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/05/2006
District: Kukës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: HIDROALBANIA ENERGJI, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 23.09.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K98420202O, me adrese ne Kukes Shishtavec CERNALEVE Hidrocentral në Cernaleve, me administrator Kujtim Kolgjini. Ortaket e shoqerise jane: HYDROALBANIA me 27% te kapitalit; G.P.G. COMPANY me 66% te kapitalit dhe INSTITUTI DEKLIADA – ALB me 7% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 31.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 01.10.2012, sipas Urdhrit Nr.10/77 Prot Nr.77 Dosje "Per Venien e Sekuestros Konservative", e leshuar nga shoqeria permbarimore gjyqesore private “ARB”shpk, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e menjehershme te mases se sekuestros konservative mbi aksionet apo interesat e tjera te dorezanesit Stavri Boçi ne shoqerine “HYDROALBANIA” me NUIS (NIPT)-K67905205T.

II. Me date 08.05.2015, me kerkese te administratorit, u kerkua pezullimi i aktivitetit te shoqerise. Statusi i shoqerise behet nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

III. Me date 10.06.2016, me vendim te ortakeve, u vendos aktivizimi i aktivitetit te shoqerise. Statusi i shoqerise behet nga "Pezulluar" ne "Aktiv".

IV. Me date 23.06.2016, sipas vendimit te asambles se shoqerise, ne te cilin eshte vendosur miratimi i ndryshimit te nenit 12 , pika 4 te statutit te shoqerise “ Hydroalbania”, behet” Te ardhurat neto te shoqerise qe rezultojne nga bilanci do te shperndahen ortakeve me marreveshje te miratuar me vendim asambleje.

V. Me date 28.10.2016, me vendim te ortakeve, u vendos pushimin e perkohshem te aktivitetit te shoqerise. Statusi i shoqerise behet nga "Aktiv" ne "Pezulluar".

VI. Me date 23.01.2017, sipas marreveshjes siguruese Nr.576 Rep., 128/2 Kol., midis “GRIALD” sh.p.k (barredhenesi) me dorezanes Z. Gëzim Halili dhe shoqerise “BANKA CREDINS” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per linjen e kredise te akorduar nga “BANKA CREDINS” sh.a,ku barredhenesi vendos barre mbi 26 % te kuotave qe zoteron ne shoqerine “HHYDROALBANIA” sh.p.k, Z. Gëzim Halili .
Changes
Address:

Seat:
Kukes, Shishtavec, Cernaleve, Fshati Cernaleve, Komuna Shishtavec, Ndertese private prane Lumit te fshatit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Kuotave date 17.09.2009
Kontrate e ShitBlerjes se Kuotave date 27.04.2011
Deshmi e Trashegimise Ligjore date 31.01.2014
Vendimi i Asamblese se Ortakeve date 23.06.2016
Kontrate e ShitBlerjes se Kuotave date 29.06.2016
Marreveshje Pengu date 20.07.2016
Marreveshje Siguruese date 23.01.2017
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2009
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -2 175 405,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -829 898,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 203 728,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 197 342,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 186 534,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 320 784,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -1 158 215,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 409 975,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:120 765,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 3 832 552,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016

Worked By : A.Baja