Skip to content

VELLEZERIT-TOLA SH.P.K
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-10-12 11:01:19
JSON

Tax Registration Number: K73512202L
Administrators: Paqsor Buzi
Scope: A. Të drejtojë, menaxhojë, mbikqyrë, dhe kontrollojë transmetimin, prodhimin, shpërndarjen, shitjen dhe blerjen e energjisë elektrike, pavarësisht formës nëpërmjet të cilës prodhohet. B.Të drejtojë, në Republikën e Shqipërisë apo jashtë saj, sipërmarrje apo shoqëri që merren me krijimin, komisionimin, ndërtimin, vënien në punë dhe mirëmbajtjen e sistemeve të transmetimit, prodhimit, shpëmdarjes, shitjes apo blerjes së energjisë elektrike, pavarësisht formës, mjeteve apo mënyrave që kryhen veprimet e sipërtreguara. C. Të planifikoje, zhvillojë, themelojë, ndërtoje, vërë në punë, drejtojë, menaxhojë, të marrë apo japë me qira, të blejë apo të shesë, të mirëmbajë, ndryshojë, përmirësojë, punojë dhe përdorë sisteme të prodhimit, transmetimit, shpëmdarjes, shitjes apo blerjes së energjisë elektrike, duke përfshirë stacione dhe linja të çfaredolloj voltazhi, si dhe të vendosë çdo pajisje teknike të nevojshme për transmetimin, prodhimin, shpërndarjen, shitjen apo blerjen e energjisë elektrike, si dhe të kryejë në emër dhe/ose për llogari të palëve të treta secilën prej veprimtarive të mësipërme në çfarëdolloj mënyrë. Në përputhje me legjislacionin shqiptar, në mënyrë që të arrihet qëllimi i sipërpërmendur, Shoqëria mund: (i)të mundësojë trajnime profesionale për punëmarrësit e saj apo palë të treta; (ii) të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, dhe'niemarrje me qira, të vendosë pengje dhe barrë hipotekore që mund të konsiderohen si të dobishme apo të nevojshme për të arritur qëllimet e Shoqërisë dhe që nuk tejkalojnë në masë aktivitetet kryesore, të cituara më sipër, (iii) të kryejë çdo aktivitet në lidhje me publikimin, marketingun apo reuamimin.
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 15.02.2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: G.P.G COMPANY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më 12.01.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J64324443V, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjia 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, me administrator Paqsor Buzi, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.10.2019)
Child Company: Egnatia Hydropower shpk, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.01.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L82529203M, me adresë në Tiranë, Rruga "Rrapo Hekali", Pallati Beem Shpk, Ap. Nr.16, me administrator Paqsor Buzi (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.10.2019)
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 02.05.2014, me anë të shkresës nr.26831/27 Prot të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos barra e sigurisë mbi titujt e pronësisë dhe nuk duhet të bëhen ndryshime në emër të subjektit “VELLEZERIT-TOLA SH.P.K”.

II. Më datë 28.05.2014, me anë të shkresës Nr.33036/16 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos barra e sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

III. Më datë 05.01.2015, me anë të urdhërit nr. 706/6 regj. 22 prot., lëshuar nga studio përmbarimore “Kreon”, është vendosur masa e sekuestros konservative në aksionet e palës debitore "Vëllezërit Tola "sh.p.k. Moskryerja e asnjë veprimi i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

IV. Më datë 13.02.2015, me anë të urdhërit Nr. 706/3 Regj., Nr.306 Prot., lëshuar nga Studio Përmbarimore Gjyqësore “KREON”, u vendos heqja e masës së sekuestros konservative nga aksionet e shoqërisë VËLLEZËRIT-TOLA, për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit nr. 6073, datë 14.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

V. Më datë 01.04.2015, me anë të urdhërit Nr. 600 Prot., lëshuar nga studio përmbarimore gjyqësore "KREON", u vendos heqja e masës se sekuestros konservative në aksionet e palës debitore, shoqëria "Vëllezërit Tola", për ekzekutimin e Urdhërit të Ekzekutimit Nr. 6075, datë 12.11.2014 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë.

VI. Më datë 18.04.2018, me anë të shkresës Nr.21097 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua lirimi nga barra e sigurisë mbi titujt e pronësisë për subjektin “Vëllezërit-Tola” shpk, pasi subjekti ka kryer pagesat e detyrimeve.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Zhan D'Ark, Pallati ngjitur me Ministrinë e Jashtme, Kati 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.10.2019
Njoftim per lirimin nga barra siguruese 18.04.2018
Kontrate shitblerje kuotash 10.03.2010
Kontrate per blerje kuotash 12.11.2007
Kontrate shitje kuotash 16.04.2018
Kerkese per vendosje barre sigurie 28.05.2014
Kontrate shitblerje kuotash kapitali 21.04.2008
Kerkese per vendosje barre sigurie 28.05.2016
Kerkese per vendosje barre sigurie 28.05.2017
Financial Documents: Akti I Themelimit te shoqerise
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -56 276,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 115 709,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -8 655 118,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -1 153 351,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -1 982 285,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 8 029 621,00
Worked By : A.Lala