Skip to content

G. P. G. COMPANY (Ish G. P. G. Kompani) Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-04 09:29:38
JSON

Tax Registration Number: J64324443V
Administrators: Paqsor Buzi
Scope: Punime te ndertimit per objekte civile, industriale, turistike etj. Punime restaurimi, prodhim e tregetim materiale ndertimi, makineri e pajisje, imp-eks. Germime dheu, punime murature e beton arme, prodhim materiale inerte, materiale me baze bitumi. Ndertime civile dhe ekonomike, ndertim rrugesh, punime mirembajtje. Ndertime hekurudhore, ndertime ura dhe vepra arti, ndertime detare, ndertime hidraulike e hidroteknike, vepra te vecanta e punime speciale, projektime ndertimesh civile. Transport te mallrave me mjete jashte norme. Veprimtari ne fushen e bujqesise, blegtorise dhe pemtarise. Perpunimi paraprak dhe perfundimtar i produkteve te ndryshme bujqesore, blegtorale dhe frutore. Blerje shitje me shumice a pakice, i produkteve bujqesore, blegtorale dhe frutore: Eksport, import i produkteve bujqesore, blegtorale, frutore lendeve kimike e materialeve ndihmese lidhur drejteperdrejte me veprimtarine kryesore. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e Ndertim linjash per energjine elektrike dhe telekomunikacionin, nenstacionet elektrike T.L/T.M/T.U, centrale dhe hidrocentrale. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e mirembajtjes, remontit profilaktik te mesem e kapital te transformatoreve te llojeve te ndryshem. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e ndertimit per punime ndertimi, sherbime mirmbajtje e riparim te aseteve te infrastruktures energjitike industriale te TL dhe TM, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri dhe cdo punim tjeter qe ka te beje me ndertime e montime. Te zhvilloje aktivitet ne fushen e import-eksportit dhe tregtimit me shumice e pakice te makinerive e pajisjeve elektrike dhe elektronike per perdorim industrial. Veprimtari import - eksport dhe tregtim te energjise elektrike. Operator tatimor. Veprimtari per grumbullimin, transportimin e mbetjeve te rrezikshme dhe jo te rrezikshme ( inerteve ).Zhvillimi i aktivitetit ne fushen e Hotelerise dhe turizmit. Investime, pjesmarrje ne fushen industriale turistike. Veprimtari ne fushen e strukturave akomoduese hoteleri, bar restorant , me plan sherbim te personalizuar ,shazllone, stacione plazhi, lundrime turistike , sporte ujore, piste ne det me lokacion bar restorant ,vendbazim per mjete ujore,motorrike , dhe jo motorrike,sherbime opsionale plotesuese me karakter clodhje, pushimi, apo defrimi , spektakli , lojra , organizime dhe realizime "eventesh" te ndryshme, sherbimi spa, sherbim parkimi, Ofrimi i guidave turistike si dhe cdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per vijimin e aktivitetit te shoqerise. Restorant, delivery, katering dhe fast food. Prodhim dhe tregtim vere.Veprimtari ne fushen e pastrim te mjediseve urbane,punime ne siperfaqe te gjelberta,sherbime dekori, dezifektim, deinsektim, deratizim. Perpunim te mbetjeve urbane ne fushat e grumbullimit. Magazinim seleksionim dhe ruajtje te mbetjeve. Mirëmbajtje dhe riparim I konteniereve te mbeturinave. Larje dhe dezinfektim I konteniereve.
Other Trade Names: G. P. G. COMPANY
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12/01/1996
District: Lushnje
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 1 286 270 990,00
Shares: 2
Child Company: I. “PLATINUM GROUP” shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.06.2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M04224402C, me adresë në Fier, Lushnje, Lagjja ''18 Tetori'', Godinë 1 Katëshe, tek Nyja e Prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut, me administrator Jetmir Mërruko. G.P.G. COMPANY zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.04.2022)

II. BETA shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.07.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar J62904026N, me adresë në Berat, Ura Vajgurore PASHALLI Lagjja " Allvaxhias ", rruga për ne Skrevan. Lejet minerare ( Gurore ), Shfrytezimi i mineralit te gurit gelqeror me nr. 969/1 dhe nr.1816, me administrator Gëzim Dani. G.P.G. COMPANY zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.04.2022)

III. Egnatia Hydropower shpk, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.01.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L82529203M, me adresë në Tiranë, Rruga "Rrapo Hekali", Pallati Beem Shpk, Ap. Nr.16, me administrator Paqsor Buzi. G.P.G. COMPANY zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.04.2022)

IV. HIDROALBANIA ENERGJI shpk, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 23.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K98420202O, me adresë në Kukës, Shishtavec, Cernalevë, Hidrocentral në Cernalevë, me administrator Kujtim Kolgjini. G.P.G. COMPANY zoteron 66% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.04.2022)

V. VELLEZERIT-TOLA sh.p.k, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar K73512202L, me adresë në Tiranë, Bulevardi Zhan D’Ark, Pallati ngjitur me Ministrinë e Jashtme, Kati i 7, me administrator Gezim Dani. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim. G.P.G. COMPANY zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 04.04.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Legal Cases: Me date 16.10.2020, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin e shoqerise perthithese “G.P.G Company” sh.p.k me shoqerine e perthithur “Vellezerit-Tola” sh.p.k. Kalimi i kuotave nga shoqeria e perthithur tek shoqeria perthithese nuk do te shoqerohet me zmadhim te kapitalit.
Changes
Address:

Seat:
Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, godinë 1 katëshe, tek nyja e prodhimit Asfalto-Betonit, pranë Rotondos së Plukut.

Address:
Fier, Lushnje, Lagjja Loni Dhamo, Bulevardi i Palmave, pallati 8 katësh 3 kolonat, kati i parë.
Gjirokastër, Tepelenë, Ndërtim By Pass Tepelenë, Loti 1.
Berat, Ura Vajgurore, Fabrike Prodhimi Betoni , me adrese Berat Ura Vajgurore PASHALLI Lagjja " Allvaxhias ", rruga për ne Skrevan , per ndertimin e rruges “Rikonstruksion i rruges Rroskovec - Poshnje”.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 04.04.2022
Vendimi I asamblese per zmadhimin e kapitalit (15.12.2011)
Raport per zmadhimin e kapitalit (10.07.2009)
Kontrate shitje kuotash (12.12.2017)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (25.06.2009)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (20.07.2010)
Vendim I ortakut te vetem per rritje kapitali (10.08.2008)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (13.04.2018)
Vendim I asamblese per rritje kapitali (30.12.2014)
Kontrate shitje kuotash (06.12.2006)
Dokumenta te ndryshem (Akt themelimi, vendimet e asamblese)
Kontrate shitje kuotash (27.02.2007)
Projekt-marreveshja e bashkimit te “G.P.G Company” sh.p.k me “Vellezerit-Tola” sh.p.k, date 16.10.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2014)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2012)
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 428 485 287,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 282 457 908,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 173 330 090,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 285 630 752,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 197 648 918,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 277 221 957,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 132 193 386,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 88 233 142,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 71 776 921,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 60 806 085,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 88 766 969,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 638 695 101,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 852 315 939,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 442 929 851,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 866 480 308,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 263 730 817,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 738 160 564,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 372 417 998,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 1 175 789 440,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 864 564 897,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 089 589 327,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 1 070 500 166,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala