Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Elba
Rezultate gjithsej: 20

UJESJELLESI FSHAT ELBASAN

J93112216Q
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesave të konsum)

Elbasan -71770700 ALL

FAMSH-ALBANIA

K32410003L
(Sherbime ndertimi e tregeti te materialeve te ndryshme industriale, ushqimore etj Import dhe eksport dhe perpunim aktiv i lendeve te para dhe gjysme produkteve. Prodhim, perpunim e sherbime ne fushen e industri)

Tirane 306754 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

"SHERLI" SH.P.K

K37506605K
(1-Në fushën e tregëtisë tregëtim , magazinim dhe prodhim të të gjith artikujve ushqimor dhe industrial , blektoral , paisje idro sanitar , detergjent, artikuj shkollor , artikuj kozmetike, materjale ndë)

Librazhd 2530007 ALL

TRAJTIMI STUDENTEVE SH.A.

K53029201C
(Furnizimi dhe trajtimi i studenteve me ushqim, fjetje dhe sherbime te tjera hotelerie. Furnizimi dhe trajtimi i personave te ftuar apo vizitore, delegacione apo personalitete te huaj apo Shqipetar, me fjetje dh)

Elbasan ALL

PRESS POINT ELBASAN (PPE) 

K93615201A
(Tregtia e librave, gazetave dhe letrave. Tregtia me pakicë në dyqane jo të specializuara pa mbizotërim artikujsh ushqimore, pije e duhan. Publikimi (reklama, afishet, vitrinat, etj). Konsulencë në marketi)

Elbasan ALL

UJESJELLES - KANALIZIME ELBASAN

L43121201L
(Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit(eve) të furnizimit të ujit të pijshëm. Prodhim dhe/ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës së )

Elbasan -16203620 ALL

HEC KULOTA SH.P.K

L78105201N
(Financimi, projektimi, ndertimi, venie ne pune, shfrytezim, mirembajtje, administrimi i "HEC KULOTA". Prodhimi, furnizimi, transmetimi, instalim te prodhimit te energjise dhe veprave hidro-energjitike, shpernda)

Kukës ALL

HAMDY & ESSAM CONSTRUCTION

L92424501K
(Shoqëria "HAMDY & ESSAM CONSTRUCTION " Sh.p.k, është e organizuar në formën e një shoqërie të konsulencës dhe shërbimeve ndaj shoqërive në Republikën e Shqipërisë dhe në territoret e tjera dhe k)

Durrës ALL

INFINITI OFFICE Elbasan

L92809202G
(Tregti produktesh të ndryshme, konsulencë, menaxhim.)

Elbasan ALL

ELBAN ELMAZI CONSTRUKSION

L96407204I
(Karpentjer, shtrim pllakash, suvatime, lyerje, punime hidraulike, elektrike, punime hekuri, puntexho, rikonstruksione ndërtesash, finicione të ndërtesave. Gërmime dhe transport dheu.)

Vlorë ALL

We Translate Albania

M01316054J
(Veprimtari në fushën e përkthimit dhe të interpretimit, nga gjuha shqipe drejt gjuhëve të huaja dhe anasjelltas si dhe nga një gjuhe e huaj në një tjetër gjuhe të huaj; ofrim shërbim përkthimi për)

Tiranë ALL

ATI21

M11509031M
(Dizenjim softëare-i, ku perfshihet analiza e kërkesave te sistemit softëare, projektimi i arkitekturës dhe projektimi i detajuar i sistemit softëare Zhvillim dhe mirembajtje sistemesh softëare, ku perfshi)

Tirane ALL

Realty Partner

M11614008G
(Agjensi Imobiliare.Konsulence dhe ndermjetesim per shitje, blerje, qiradhenie apo qiramarrje.Administrim ne pasuri te paluajtshme.)

Tirane ALL

Blue Nile

M12017006M
(Sherbine ne fushen e stomatologjise, klinike dentare, perkujdesje per lekuren. Import –Eksport, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, pajisjeve te telekomunikacionit )

Tirane ALL

AKADEMIA E FUTBOLLIT ELBASANI

M13113202A
(Organizimi i ativiteteve sportive te futbollit. Krijimi i ekipeve zinxhir dhe pjesemarrja ne garat sportive te organizuara nga Federata Shqipetare e Futbollit. Aderimi dhe regjistrimi si klub ne Federaten Shqip)

Elbasan ALL

ECO-ELB

M13606204T
(Grumbullimi, rehabilitimi dhe perpunimi i mbetjeve te ndryshme, organike, te ngurta, te gjelberta,..etj, ne territorin adminitrativ te te gjithe bashkive te Qarkut Elbasan. Trajtimi i mbetjeve me diegie (inc)

Elbasan ALL

B.E.M

M21424002D
(Shoqeria " B.E.M " shpk, ka per objekt kryerjen e cdo aktiviteti te lejuar me ligj dhe/ ose pjesemarrjen ne cdo veprimtari apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryej nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar ne)

Tirane ALL

Agro Iliria Solar

M21815011P
(Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga burime alternative si sistemet fotovoltaike, parqet e eres, termocentralet, biomasa etj. Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjene)

Tirane ALL

Free Zone Consulting

M22924203R
(- Konsulenca në administrim të aktiviteteve të ndryshme ekonomike; - Promovim të aktiviteteve në një Zonë së Lirë Ekonomike; - Dhënia e konsulencave ligjore të të gjitha llojeve; - Dhënia e kons)

Elbasan ALL

EA Exchange

M26614005Q
(Zyre kembim valuator. Te bleje dhe te shese valute ne kartmonedhe, çeqe udhetaresh,valute nepermjet levizjes se fondeve ne llogari. Ushtrim i veprimtarise se agjentit te transferimit te parave i subjektit f)

Shkoder ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni