Skip to content

"PJETRAJ GRUP"
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-03-10 10:14:17
JSON

Tax Registration Number: K77623501S
Administrators: Lodovik Pjetraj
Scope: Autoservis, gomisteri,riveshje gomash. Tregtim me pakice te pjeseve te kembimit per makineri te renda, shitblerjete te automjeteve te reja e te perdorura. Import-eksprot te pjeseve te kembimit, vajrave si dhe cdo lloj aktiviteti tjeter te lejuar me ligj. Dhenie me qera te makinave autovetura dhe foristrada ne pronesi te shoqerise.Parkim automjetesh. Bar-Restorant. Mbledhja, depozitimi, shkaterrimi i mjeteve ose pjeseve te tyre te dala jashte perdorimit apo te braktisura. Riparim i mjeteve lundruese, motorike, elektrike dhe rezine.
Other Trade Names: "PJETRAJ GRUP"
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 24/01/2007
District: Lezhe
Country: Shqiperi
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 2 117 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Lezhe, Balldren, Ndërtesë 1-katëshe, Autostrada Lezhe-Shkodër, Km 1, Karrotrec VOLVO me targë AA982VB
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VII.3.B.1 - Autoriparimi i mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove
Legal Cases: I. Me date 10/05/2022, me ane te Urdhërit Nr.5315 Prot., Nr.2392 Prot 29.04.2022, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Strati sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e zoteruara nga pala debitore, shoqeria "PJETRAJ GROUP" sh.p.k me Nuis( Nipt)- K77623501S per ekzekutimin e vendimit nr.7194 date 28.10.2019, te Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Kreditor ONE TELECOMMUNICATIONS SH.A; Objekti Kthim Shume

II. Me date 23/05/2022, me ane te Urdhrit Nr.5315 Nr. 2771 Prot., date 17.05.2022, "Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “Strati” SHPK., drejtuar QKB-se, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e pales debitore “Pjetraj Group”SHPK me Nipt K77623501S, duke revokuar urdhërin e mëparshëm Nr. 2392 Prot, date 29.04.2022.
Changes
Address:

Seat:
Lezhe, Balldren, Ndretese 1-Kateshe, Autostrada Lezhe –Shkoder, Km 2, Balldre i Vjeter

Address:
1. Lezhe, Lagjia Kodermarlekaj, Ndertese nr. pasurie 8/263, Zona kadasrtale 8632

2. Lezhe, Dajc, Superstrada Lezhe- Shkoder km 10, Gjader, Ndertese 1 kateshe ne zonen kadastrale nr.1716, numri i pasurise 81/11

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.03.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Raport i Ekspertit Kontabel, Zmadhim Kapitali date 18.07.2010
Urdher per Venie Sekuestro date 29.04.2022
Urdher per Heqje Sekuestro date 17.05.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 491 145,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 1 094 983,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 740 372,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 912 473,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 961 844,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 958 117,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 639 959,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 947 475,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 792 034,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 899 317,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 851 533,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 1 221 990,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2008: 613 258,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:14 060 536,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:17 319 640,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:28 082 404,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:22 851 638,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:20 434 689,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:16 920 175,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 13 349 369,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 14 487 517,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 12 333 650,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 13 874 868,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 11 932 688,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 13 451 302,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2008: 7 471 586,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2017
2018
2019
2020
2021

Worked By : A.Baja