Skip to content

A V E CONSULTING
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-27 09:23:38
JSON

Tax Registration Number: K81321002M
Administrators: Dyndar Jero
Scope: Për punime dhe për vlerësim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, për aktivitetet e poshtë shënuara. Ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshjeve të fasadave, rrugëve, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro hekurudhore me kavo dhe pista aeroportuale, punime nëntokësore, urë e vepra arti, diga dhe tunele hodroteknike, ujësjellsa, gazsjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike, ndërtime për nën/stacione, kabinat e transformatoreve, linja TN të mesem dhe shpërndarjen e energjisë, punime të inxhinierisë së mjedisit, hartimi i vlerësimit të ndikimit në mjedis, punime për prishjen e ndërtimeve, impianteve hidrosanitare, kuzhina, lavanderi, mirëmbajtja e tyre. Impiante ngritëse dhe transportues (ashensore, shkallë lëvizëse, transportues), punime rifiniture të muratures dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifinitura te natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinjalistikes ndriçuese të trafikut, sinjalistike jo ndriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton armë, struktura metalike dhe druri, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit, impiante dhe linja telefonie, rrjete kabllore me fibra optike për telekomunikacion, impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radio telefoni, TV etj. pastrimi i ujrave detarë, liqenore dhe lumore, ndërtim i impianteve të ujit të pijshem dhe të pastrimit të tij, ndërtim i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike, sistemet kundra zhurmes për infrastrukturë, shpime gjeologjike-inxhinierike, puse e shpime për ujë, vlerësim i pasurive të paluajtshme dhe konsulencë në tregun e shit-blerjeve të pronave. Aktivitet në fushën e tregtisë, tregtimi me shumicë dhe pakicë i artikujve të ndryshëm industriale, materiale të ndërtimit, artikuj të përzier, artikuj ushqimorë, elektrike dhe elektroshtëpiake, artikujve informatike dhe të telekomunikacionit, pajisje zyrash, import - eksporti i tyre. Rinkonstruksione dhe perforcime te objekteve monument kulture dhe objekteve te rendesive te vecanta.
Other Trade Names: A V E CONSULTING
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 14/09/2006
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 10 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Tish Daija, pallati 7, ap.28 ( Kompleksi Kika i Ri)

Website:
http://aveconsulting.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.09.2021
Vendim i asamblese se pergjithshme (2018)
Kontrate shitje kuotash 17.09.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 21.04.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.05.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitje Kuotash Kapitali datë 01.02.2024
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 25 179 228,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 48 590 968,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 68 314 385,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 17 815 602,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 8 038 221,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 25 669 788,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 16 108 648,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 41 504 111,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 20 110 915,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 2 239 762,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 464 995,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:78 348 320,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:107 527 759,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:129 116 256,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:60 386 830,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:78 922 637,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:67 441 697,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:44 615 886,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:134 000 671,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 31 923 152,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 6 591 634,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 7 841 978,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli