Skip to content

R & R GROUP
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-10-29 07:22:13
JSON

Tax Registration Number: K81415001A
Administrators: Lulzime Rami
Scope: Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve.Eksportimport,shitja me shumice dhe pakie e mjteve bujqesore me ose pa zinxhire,te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio,makineri pajisje industriale.Eksport-import,shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit,gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore,baterive.Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve,hapja pika lavazhi.Investime dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme,duke perfshire pa u kufizuar,shitje,qiradhenie,riparime,blerje,rimarrje te pasurive te patundshme ne shqiperi.Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin e pasagjereve ose te mallrave,te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire.Shitja me pakice e lendeve djegese(nafte,benzine,lubrifikante,etj).Administrimi i pikave te karburantit per shitje me pakice ne territorin shqiptar.Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve.Hapja dhe administrimi i pikave te karburantit dhe te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve.Aktivitet ne fushen e turizmit,hotelrise,bar,restorant,internet-kafe.Import-eksport i mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente,tregtim i te gjitha materialeve,veshmbathje,tuba rekordi,elektropompa dhe mirembajtja e tyre.etj.me shumice dhe pakice,te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve,pajisje komppjuterike te te gjitha llojeve.Tregtim pajisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit, ndertimin e objekteve me karakter social e publik, investime ne fushen e ndertimit etj.Zbatime punimesh ndertimi, konsulence,supervision dhe kolaudim punimesh.
Other Trade Names: R & R GROUP
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 07/02/2008
District: Kamez
Country: Shqipëri
Initial Capital: 113 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Tirane, Kamez, Mjeti TIP MAN TGA01 me targe AA 157 UI
Tirane, Kamez, Mjeti me targe AA 204 YG
Tirane, Kamez, Mjeti me targe AA131 JG
Tirane, Kamez, Mjeti Tip Ford Tourneo me Targë AA 731 VE
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Legal Cases: I. Me date 09.10.2019, u lidh Marrëveshja Siguruese, Nr.3729 Rep. Nr.1361 Kol midis Elona Rami dhe Albion Bushi (Barrdhënës) dhe Banka Credins SHA (Barremarres/Kredidhënës) me objekt vendosje barre mbi kolateralin mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe znj.Elona Rami zotëron ne shoqerinë “R & R GROUP” SHPK me Nipt K81415001A si dhe mbi kuotat/aksionet e reja qe mund te zoteroje në të ardhmen ne këtë shoqëri tregtare. Barra siguruese do te sherbeje si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga Banka Credins ne baze te kontrates se kredise date 09.10.2019.

II. Me date 10.08.2020, u lidh Akt Marreveshja Nr. 5485 Rep., Nr. 3561 Kol, midis Elona Rami, Albion Bushi (Barrdhenes) dhe Banka Credins sh.a (Barremarres) per krijimin e nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e kredise se akorduar nga Banka Credins ne baze te kontrates se overdraftit.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kamez, Lagjja "Valias", Rruga "Skenderbeu". Ndertese Private, Zone Kadastrale Nr. 2066, Numer Pasurie 25/13

Address:
Tirane, Kamez, VALIAS Lagjja "Valias", Rruga "Skenderbeu". godine sherbimi 2 (dy) kateshe, Zona Kadastrale Nr.2066, Nr. Pasurie 25/13, Gomisteri
Tirane, Kamez, VALIAS Lagjja "Valias", Rruga "Skenderbeu". godine sherbimi 2 (dy) kateshe, Zona Kadastrale Nr.2066, Nr. Pasurie 25/13, servis.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.10.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi kuotash date 14.09.2016
Marreveshje siguruese date 09.10.2019
Kontrate shit-blerje kuotash date 24.05.2014
Kontrate shitblerje kuotash 01.10.2012
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 20.06.2010
Vendimi i asamblese se pergjithshme per miratimin e shteses se kapitalit date 13.11.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -6 477 150,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 1 565 178,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -9 271 363,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 21 373 024,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 56 565 722,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 20 945 773,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 51 225 644,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -4 788 722,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 1 653 125,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:187 647 809,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:218 150 711,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:12 095 025,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:254 000 198,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:573 525 152,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:269 251 279,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 310 677 094,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 164 712 068,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 49 646 886,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala