Skip to content

ANSARA KONÇENSION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-27 14:41:00
JSON

Tax Registration Number: K83622201L
Administrators: Saimir Qosja
Scope: Rihabilitimi , planifikimi, ndertimi, mirmbajtja, operimi dhe funksionimi I hidrocentraleve si dhe shitja e elektricitetit te prodhuar ne Shqiperi dhe jashte saj.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: ANSARA KONCENSION
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 09/12/2008
District: Elbasan
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 21.06.2013, me ane të urdhërit Nr.119/1 Prot., lëshuar nga Shoqëria përmbaruese "BASHA & I" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në 25% të aksioneve të shoqërisë "ANSARA KONCENSION", të cilat zotëron debitori Isuf Dervishi. Kjo sekuestro u vendos për shkak të detyrimit të papaguar nga Skënder Bici.

II. Më datë 05.02.2016, me anë të urdhërit Nr. 0112-16 Regj. Nr.03301 Prot., lëshuar nga Shoqëria përmbaruese "ZIG " sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat që zotëron debitori Saimir Qosja në subjektin "ANSARA KONCENSION", me objekt kredi bankare dhe kreditor Bankën e Parë të Investimeve. Masa e bllokimit të vendoset deri në një urdhër të dytë të kësaj zyre përmbarimore.

III. Më datë 08.06.2016, me anë të urdhërit Nr. 0112-16 Regj, Nr. 13173 Prot, lëshuar nga Shoqëria përmbarimore “ZIG" sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 03301 datë 05.02.2016, me shkresë Nr. 04546 datë 22.02.2016 në kuotat e palës debitore Saimir Qosja në subjektin “ANSARA KONCESION”, si dhe në kuotat që Saimir Adem Qosja i datëlindjes 15.05.1966 zotëron në subjekte të tjera të regjistruara pranë QKB.

IV. Me date 19.08.2021, me ane te Urdherit Nr. 1439 Prot., Nr.729 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha kuotat/aksionet e zoteruara nga debitori Saimir Adem Qosja me te dhënat si më poshtë: Shoqëria “ANSARA KONÇENSION” shpk me NUIS( NIPT)- K83622201L.

V. Me date 07.10.2021, me ane te Urdhrit Nr.2094-729Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ELITE BAILIFF'S OFFICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr.15146Prot datë 11.10.2021, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/aksionet e zotëruara nga debitori, Saimir Adem Qosja në shoqërinë “ANSARA KONÇENSION” SHPK me NUIS (NIPT) - K83622201L
Changes
Address:

Seat:
Elbasan, Labinot mal, Hidrocentrali Labinot Mal, Lagjja Muzeu.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (09.05.2019)
Urdher per heqjen e mases se sekuestros 08.06.2016
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros 05.02.2016
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros 21.06.2013
Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (09.05.2019)
Urdher per heqjen e mases se sekuestros 08.06.2016
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros 05.02.2016
Urdher per vendosjen e mases se sekuestros 21.06.2013
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 461 418,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 1 020 081,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 187 515,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 685 071,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 337 920,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -25 932,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 073 248,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 189 962,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 197 876,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 787 368,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 559 433,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 522 198,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 794 545,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:1 875 267,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 708 060,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 829 435,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 829 843,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 232 299,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:3 467 245,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 891 141,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 2 231 466,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 540 792,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 2 108 149,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 4 384 392,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani