Skip to content

SELISHTE
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-11-06 10:07:20
JSON

Tax Registration Number: K86921702N
Administrators: Hane Doda
Scope: Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Koncesionit me Nr. 1108 Rep. e Nr. 195 Kol. , date 19. 05. 2012, do të jetë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit Selishte tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të kësaj kontratë Koncesioni.
Other Trade Names: SELISHTE
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 05.07.2008
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 6 600 000,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 28.07.2010, asambleja e ortakëve ka vendosur të miratojë vendosjen peng të kuotave në masën 100%, që Z. Ramazan Biba zotëron në kapitalin themeltar të shoqërisë “Selishte” shpk, për sigurimin e kredisë që shoqëria “I.R.Z” shpk, do të marrë pranë Bankës Kombëtare Tregtare Sha.

II. Më datë 19.07.2010, asambleja e ortakëve ka miratuar kërkesën e shoqërisë “SELISHTE” Shpk, pranë Bankës Kombëtare Tregtare Sha, për të financuar ndërtimin dhe vënien në punë të hidrocentralit “SELISHTE” Shpk.

III. Më datë 28.05.2013, u nënshkrua marrëveshja Siguruese Nr. 1824 Rep, Nr. 540 Kol, ku barrëdhënësi krijon në favor të barrëmarrësit një Barrë Siguruese në favor të Bankës së Parë të Investimeve-Albania sha mbi: a) 100% të kuotave të shoqërisë Selishtë shpk, të pasqyruara prej shoqërisë në zërat e bilancit financiar dhe të specifikuara sipas ekstraktit të QKR-së bashkëngjitur kësaj marrëveshje siguruese. Sipas kësaj marrëveshje siguruese, barrëdhënësi është I.R.Z shpk dhe barrëmarrësi është Banka e Parë e Investimeve.

IV. Ndërmjet kredimarrësit Selishte shpk dhe Banka e Parë e Investimeve sha, në cilësinë e kredidhënësit do nënshkruhet një kontratë kredie bankare, me qëllim lëvrimin në llogarinë rrjedhëse të kredimarrësit pranë barrëmarrësit të shumës në total 165.000.000 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë milion) lekë, me një kohëzgjatje prej 96 muajsh dhe me qëllim të kredisë mbylljen e detyrimeve ndaj BKT Bank sha dhe për investime në linjën e transmetimit të hidrocentralit. Për garantimin e detyrimit sipas kontratës së kredisë bankare, palët kanë parashikuar se dorëzanësi/barrëdhënësi në këtë kontratë, për të siguruar përmbushjen e plotë të detyrimeve të kredimarrësit, që rrjedhin nga kjo kontratë, do të vendosë barrë siguruese mbi pasuri të luajtshme që ndodhen në pronësi të tij.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Selishtë, Salla e Makinerive, Hidrocentrali Selishtë në Përroin e Madh, Selishtë, Dibër

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (10.05.2019)
Marreveshje siguruese 28.05.2013
Vendimi I asamblese per miratimin e kredise 28.07.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 23.07.2015
Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (10.05.2019)
Marreveshje siguruese 28.05.2013
Vendimi I asamblese per miratimin e kredise 28.07.2010
Vendimi I asamblese per rritje kapitali 23.07.2015
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2017
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -14 055 908,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 901 423,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 267 511,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -17 910 405,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 613 438,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 6 257 965,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 240 933,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 394 098,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:37 923 039,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:57 616 512,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:30 036 008,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:32 791 154,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:46 475 022,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 52 237 300,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 28 429 170,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 3 237 981,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Worked By : A.Lala