Skip to content

INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-24 08:18:23
JSON

Tax Registration Number: K92027006A
Administrators: Stefano Frandino
Scope: Prodhimin, transmetimin, shpërndarjen dhe shitjen e energjisë elektrike, ndërtimin e centraleve për prodhimin e energjisë elektrike, ristrukturimin dhe fuqizimin e centraleve elektrike, dhënien e shërbimit të asistencës teknike, mirëmbajtjen dhe riparimin e të gjithë makinerive e pajisjeve, duke përfshirë asistencën teknike, mirëmbajtjen dhe riparimin çdo lloj ndërtesë. Kërkimin e zhvillimin e sistemeve për përmisimin e prodhimit, formimin profesional dhe administrues të personelit dhe bashkëpunëtoreve, pjesëmarrjen në programe ndërkombëtare dhe bashkëpunimin me njësi ekonomike të BE-se, për zbatimin e programeve të veçante, çdo veprimtari tjetër e lejuar nga ligji.
Other Trade Names: INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 25/08/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Itali, Shqipëri
Initial Capital: 1 500 000,00
Shares: 10 000
Parent Company / Owner: I. ETEA RINNOVABILI (me pare Etea s.r.l), nje shoqeri e themeluar sipas legjislacionit italian dhe e regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive ne Cuneo, Itali me numer regjistrimi, kod fiskal dhe numer TVSH-je 02349640041, si dhe me numer Repertori Ekonomik Administrativ CN170956, me seli ne adresen Via San Giuliano 24, 12036, Savigliano, Itali (Sipas statutit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE SHPK, date 27.05.2010)

II. Emmequattro Societa Semplice, shoqeri e themeluar sipas legjislacionit italian dhe e regjistruar ne Regjistrin e Shoqerive ne Cuneo, Itali, me numer fiskal dhe regjistrimi 94004660042, me seli ne adresen: Barge, Viale Mazzini 3, Itali (Sipas statutit te shoqerise me pergjegjesi te kufizuar INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE SHPK, date 27.05.2010)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 22.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

ELENA FRANDINO, shtetase italiane, i datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 60% te pronesise te FRANDINI MARIO (94024990049)- pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 26.01.2021.

ANNA FRANDINO, shtetase italiane, e datelindjes 1979, pronar perfitues pasi zoteron 40% te pronesise te FRANDINI MARIO (94024990049) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 24.02.1995.

LUISA FRANDINO, shtetase italiane, e datelindjes 1972, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

DAVIDE FRANDINO, shtetase italiane, e datelindjes 1969, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

GIUSEPPE FRANDINO, shtetase italiane, e datelindjes 1966, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.

STEFANO FRANDINO, shtetase italiane, e datelindjes 1974, pronar perfitues pasi zoteron 25% te pronesise te L AMICIZIA (94027850042) - pronar indirekt i shoqerise INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE. Data e percaktimit si pronar perfitues: 19.01.1996.
Child Company: I. ERDAT, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më datë 10/04/2004, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K51401008G, me adresë Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzes, Pallati perballe Spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Davide Degiovanni. INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE zoteron 90% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)

II. GJO-SPA POWER, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më datë 16/05/2008, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K87920201S, me adresë Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzes, Pallati perballe Spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Silvio Allamandi. INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE zoteron 85% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)

III. HIDRO BUSHTRICA, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar e themeluar më datë 09.09.2009, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT L07601201A, me adresë Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzes, Pallati perballe Spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Silvio Allamandi. INISIATIVA HIDROELEKTRIKE SHQIPTARE zoteron 99.98% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2022)
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Me date 11.02.2011, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua qe shoqeria te hyje ne negociata, te kryesoje bashkimin e shoqerive dhe te nenshkruaje marreveshjen e Bashkimit te Perkohshem te Shoqerive etj dhe te mbaje te gjitha pergjegjesite e parashikuara ne ligj ndaj autoritetit kontraktor M.E.T.E-s per marrjen me koncesion te Kompleksit Hidroenergjitik mbi Lumin Valbona, rrethi Tropoje. Me date 03.12.2010, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua kontrata e huase lidhur ndermjet shoqerise se perfaqesuar nga Z.Stefano Frandino ne cilesine e huadhenesit dhe shoqerise "GJO-SPA POWER" Shpk te perfaqesuar nga Z.Silvio Allamandi ne cilesine e huamarresit ne shumen 7.500.000 Euro.

II. Me date 21.11.2017, u lidh Kontrata e Kredise Bankare, date Nr. 3644 Rep. Nr. 1176 Kol, lidhur midis shoqerise Inisiativa Hidroelektrike Shqiptare sh.p.k dhe Bankes Intesa Sanpaolo sh.a, per nje shume 800.000 (teteqind mije) euro.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzes, Pallati perballe Spitalit Hygeia, Kati 4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 22.04.2022
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 22.04.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate kredie bankare date 21.11.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Kontrate e shitjes se kuotave 30.05.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -1 086 731,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 129 462 534,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 166 563 882,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 557 938 561,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 795 354,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 498 812,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 11 831,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 57 400,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 56 414,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 94 131,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 67 105,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 460 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:130 417 073,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:169 858 301,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:563 575 164,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:8 249 615,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:34 285 400,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:78 413 539,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:122 279 873,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 3 226 446,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 960 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 25 055 302,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani