Skip to content

DITEKO
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-17 07:09:24
JSON

Tax Registration Number: K92108022E
Administrators: Shkëlqim Golli
Scope: Zbatimi i kontratës Konçesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) Nr. 1924 Rep, Nr. 230 Kol, date 03. 06. 2009 e miratuar me VKM Nr. 701 , datë 11. 06. 2009 që ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare nr. 114, datë 24. 07. 2009 dhe konkretisht financimi, projektimi, ndërtimi, testimi, kolaudimi, vënia në punë, pronësia, administrimi, mirëmbajtja e kaskades së hidrocentraleve në lumin Zalli i Okshtunit dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kontratës së sipërpërmendur. Prodhim të energjisë elektrike duke shfrytëzuar burimet e energjisë, të cilat gjenden në natyrë dhe janë të rinovueshme, si ajo hidrike, diellore, e erës etj. Studim dhe projektim të hidrocentraleve, centraleve apo impianteve të cilat gjenden në natyrë dhe janë të rinovueshme. Ndërtim, rehabilitim, modernizim të hidrocentraleve, të centraleve dhe të impianteve të cilat bëjnë të mundur shfrytëzimin e energjive që gjenden në natyrë dhe janë të rinovueshme. Operim, shitje të energjisë elektrike klientëve dhe blerje të energjisë elektrike nga operatorë të ndryshëm privatë apo shtetëror, brenda dhe jashtë vendit. Transmetim të energjisë elektrike në sistemin e tensionit të larte, funksion i të cilit përfshin dhe transmetimin ose interkonjeksionit ndërkombëtar. Përdorim të sistemeve të linjave, strukturave mbështetëse dhe pajisjeve transformuese e kontrolluese për transmetimin e energjisë elektrike. Operimi në sistemin e transmetimit për të kryer aktivitetin e transmetimit të energjisë dhe të dispeçerimit të energjisë elektrike, sipas kërkesave të konsumit në nivel kombëtar. Shpërndarjen, transportin e energjisë elektrike në sistemet shpërndarëse të tensionit të mesëm dhe të ulët, duke pasur parasysh shpërndarjen deri tek konsumatori i fundit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: DITEKO
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 07/09/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 551 430 000,00
Shares: 4
Parent Company / Owner: I. ME-AJ energy, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.05.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81716010N, me adresë në Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, Nr. 4, pallati 14, shkalla 1, apartamenti nr 21, me administrator Përparim Golli. Ortaket e shoqerise jane: Shkëlqim Golli (50%) dhe Përparim Golli (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.04.2022)

II. GJOKA KONSTRUKSION, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 01.04.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT J91815014U, me adresë në Tiranë, Njësia 5, Rruga: Dora D'Istria, Hyrja nr. 6, pasuria me numër Nr. 7/637+1-N2, Nr. 7/637+2- N1, Z.K 8270, me administrator dhe ortak te vetem Rrok Gjoka (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.04.2022)

III. ME-AJ energy, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.05.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81716010N, me adresë në Tiranë, Rruga Donika Kastrioti, Nr. 4, pallati 14, shkalla 1, apartamenti nr 21, me administrator Përparim Golli. Ortaket e shoqerise jane: Shkëlqim Golli (50%) dhe Përparim Golli (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.04.2022)

IV. 2 T, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.03.2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K01731001M, me adresë në Tiranë, Rruga Asim Vokshi, Nd. 14, H. 4, Ap. 5, me administratorë Artan Sako. Ortaket e shoqerise jane: Artan Sako (50%) dhe Dritan Troksi (50%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 27.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 28.12.2023, terhequr nga QKB ne daten 17.05.2024 , Pronare perfitues te shoqërisë DITEKO janë :

I. Rrok Gjoka, shtetas shqiptar, lindur me 1951, pronar përfitues per 50% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te GJOKA KONSTRUKSION, e cila eshte shoqëri meme per DITEKO me 50% te kuotave.Data e përcaktimit si pronar përfitues eshte 11.10.2013

II. Përparim Golli, shtetas shqiptar, lindur me 1970, pronar përfitues per 14% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 50% te kapitalit te ME-AJ energy , e cila eshte shoqëri meme per DITEKO me 28% te kuotave.Data e përcaktimit si pronar përfitues eshte 07.09.2009

III.Shkëlqim Golli, shtetas shqiptar, lindur me 1972, pronar përfitues per 14% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 50% te kapitalit te ME-AJ energy , e cila eshte shoqëri meme per DITEKO me 28% te kuotave.Data e përcaktimit si pronar përfitues eshte 07.09.2009

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 04.05.2015, asambleja e përgjithshme e shoqërisë “DITEKO” Shpk ka miratuar marrjen e një kredie në BKT nga shoqëria “DITEKO” shpk në shumën prej 2.100.000.000 (dy miliard e njëqind milion) lekë, e cila së bashku me kapitalizimin e interesit prej 345.000.000 (treqind e dyzet e pesë milion) lekë pritet të arrijë në vlerën 2.450.000.000 (dy miliard e katërqind e pesëdhjetë milion) lekë.

II. Më datë 07.10.2015, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 5695 Rep, Nr. 1094 Kol, ndërmjet Bankës Kombëtare Tregtare sh.a dhe shoqërisë “DITEKO” shpk, me objekt vendosjen e pengut në favor të kolateralmarrësit të gjitha kuotat që përfaqësojnë 100% të kalitalit të shoqërisë ”DIETKO” shpk si dhe gjithë të drejtat dhe pretendimet lidhur me to, me qëllim sigurimin e të gjithë detyrimeve të shoqërisë DIETKO, që rrjedhin nga kontrata e kredisë bankare.

III. Më datë 03.03.2017, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 1350 Rep dhe 316 Kol, midis kredidhënësit/barrëmarrësit: Banka Kombëtare Tregtare sh.a-Dega Ibrahim Rugova dhe Kredimarrësit: Shoqëria “DITEKO” shpk, Barrëdhënësit: Shoqëria “Gjoka Konstruksion” sh.a, Shoqëria “ME-TAJ energy” sh.p.k, Shoqëria “PERXHOLA”sh.p.k., Shoqëria “2T” sh.p.k ku eshte vendosur që barrëdhënësit “Gjoka Konstruksion”sh.a, “ME-TAJ energy” sh.p.k, “PERXHOLA” sh.p.k. dhe “2T”sh.p.k kanë vendosur barrë në favor të kolateralmarrësit “DITEKO” shpk me qëllim sigurimin e të githa detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë bankare Nr. 3537 Rep dhe Nr. 909 kol, datë 11.07.2014, Kontrata e Kredisë Nr. 5697 Rep dhe 1096 Kol, datë 07.10.2015 dhe Kontrata e Kredisë Nr. 1347 Rep dhe 313 Kol datë 03.03.2017, të lidhura me Bankën Kombëtare Tregtare sh.a-Dega Ibrahim Rugova.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Donika Kastrioti Nr. 4, Pallati Nr. 14, Shkalla Nr. 1, Apartamenti Nr. 21.

Address:
Dibër, Zerqan, Komuna Zerqan, Qarku Dibër

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 204 537 950,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 278 582 684,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 27 258 830,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 233 508 441,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 462 694 465,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 221 159 422,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 211 836 211,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 11 596 463,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:863 089 172,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:936 776 227,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:737 470 905,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:905 331 366,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 499 095 173,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:409 029 750,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:354 267 552,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:54 744 673,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani