Skip to content

WEnerg Sh.a
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-20 13:50:06
JSON

Tax Registration Number: K92118019L
Administrators: Julien-Gerard Emile Louis Roche
Scope: Planifikimi, projektimin, financimin, ndërtimin, testimin, transferimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e një Hidrocentrali të vendosur në lumin Dardha, afër Fushe-Arrëze-se, në Shqipëri ("Projekti Dardha"), si dhe shitjen e energjisë së prodhuar prej tij; Prodhimin, furnizimin, transmetimin, shpërndarjen, eksportimin dhe shitjen e energjisë elektrike të gjeneruara nga Projekti Dardha.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 10/09/2009
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 106 765 598,00
Shares: 60 770
Parent Company / Owner: YLLIAD, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.04.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifkimi në regjistrin tregtar NIPT K91617013R, me adresë në Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Tower nr 1, Kati 7, 1001, me administrator Ortenca Hoxha, me ortak te vetem Julien-Gerard Emile Louis Roche (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.03.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit perfitues date 02.02.2024, terhequr nga QKB me date 20.05.2024 , Pronare perfitues i shoqërisë WEnerg Sh.a eshte :

Julien-Gerard Emile Louis Roche, shtetas shqiptar, lindur me 1954, pronar përfitues per 100% te kapitalit te shoqërisë, pasi zotëron 100% te kapitalit te YLLIAD, e cila eshte shoqëri meme per WEnerg Sh.a me 100% te kuotave.Data e përcaktimit si pronar përfitues eshte 29.01.2024

Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Julien-Gerard Emile Louis Roche; Zalo Koka; Ortenca Hoxha
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
M - License ne aktivitetin e prodhimit te energjise elektrike
Legal Cases: I. Më datë 07.07.2010, asambleja e aksionerëve ka vendosur:

a) Miratimi i ekzekutimit, shpërndarjes dhe realizimit të kredisë ndërmjet "WEnerg" sh.a (kredimarrësi) dhe "Banka Poullore" sh.a, Societe Generale Group (kredidhënësi) për shumën prej 4 milion Euro.

b) Miratimi i Barrës mbi Kontratën e konçesionit Nr. 6144 Rep. Nr. 2021 Kol. për ndërtimin e Hidrocentralit në kaskadën e lumit Dardhë dhe Barrën mbi 200 aksione të shoqërisë që zotërohen nga CN`AIR SAS dhe "Ylliad" sh.p.k që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë në favor të Bankës Popullore që të garantojë kredinë.

II. Më datë 26.06.2012, me anë të kontratës së kredisë Nr. 593 Rep., Nr. 172 Kol., shoqëria WEnerg sh.a merr një kredi pranë Banka Societe Generale Albania sh.a në shumën 500.000 (pesëqind mijë) euro.

III. Më datë 26.06.2012, u nënshkrua marrëveshja e barrëve siguruese mbi aksionet Nr. 595 Rep., Nr. 174, ndërmjet barrëdhënësve “CN’AIR SAS” dhe “YLLIAD” shpk dhe barrëmarrësit: Banka Societe Generale Albania Sh.a, për vënien e një barrë siguruese në favor të Bankës Societe Generale sha, mbi 100% të aksioneve të shoqërisë WEnerg sh.a, për të siguruar kredinë kufi dhe Kontratën e Konçesionit për ndërtimin e një kaskade Hidrocentralesh mbi lumin Dardha Nr. 6144 Rep, Nr. 2012 Kol, datë 18.08.2009.

IV. Më datë 27.04.2016, asambleja e aksionerëve ka vendosur:

a) Miratimin e ndryshimit të kontratës së kredisë (overdraft) dhënë kompanisë “WEnerg” Sh.a, nga “Banka Societe Generale Albania” Sh.a.
b) Miratimin e rinovimit të Kontratës së Kredisë (Overdraft) që do ti jepet kompanisë “Banka Societe Generale Albania” Sh.a, në vlerën prej 298.621 (dyqind e nëntëdhjetë e tetë mijë e gjashtëqind e njëzet e një) euro.
c) Miratimin e rinovimit të marrëveshjes së Barrës Siguruese, për sigurimin e kredisë nëpërmjet një barre siguruese në favor të Bankës Societe Generale Albania sh.a, mbi: a. 4.600 (katër mijë e gjashtëqind) aksione të kapitalit të zotëruara nga CN'AIR SAS (51%) dhe “YLLIAD” sh.p.k (49%) që përfaqësojnë 100 % të kapitalit; b. Kontratën e konçesionit (e formës BOT) për ndërtimin e Kaskadës së Hidrocentraleve të lumit Dardhë Nr. 6144 Rep., Nr.2021 Kol., të nënshkruar me 18 Gusht 2009 midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës dhe Compagnie Nationale du Rhone.

V. Më datë 11.12.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese mbi aksionet e shoqërisë, ndërmjet barrëmarrësit “Banka Societe Generale Albania” sh.a, barrëdhënsve CN’AIR SAS dhe YLLIAD shpk dhe kredimarrësit WEnerg sh.a. Më datë 11.12.2018, është lidhur kontrata për kredi bankare afatgjatë me Nr. 930 Rep., Nr. 326 Kol., sipas së cilës Banka i ka dhënë kredi shoqërisë WEnerg sha në shumën 381.500.000 (treqind e tetëdhjetë e një mijë milion e pesëqind mijë) lekë. Për të siguruar përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë, barrëdhënësit kanë marrë përsipër të vendosin barrë siguruese të rradhës së parë mbi 100% të aksioneve të shoqërisë WEnerg.

VI.Me date 06.12.2023, eshte depozituar Marreveshja Siguruese sipas se ciles Shoqeria “YLLIAD” SHPK, pas shitjes se kuotave nga ortaku tjeter, do te zoteroje te githa aksionet e “WEnerg Sh.a”, te cilat do te vazhdojne te jene te barresuara ne favor te Bankes , duke sigurar shlyerjen e kredise qe “WEnerg Sh.a”, ka sipas kontrates Bankare.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Kullat Binjake, Nr.1, Kati 7, 1000

Address:
Shkodër, Blerim, DARDHE, Hotel "Alpin", Fshati Dardhë, Rrethi i Pukës

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -243 736 666,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 15 401 909,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -25 396 767,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -7 418 736,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 64 507 228,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -57 572 400,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -18 058 197,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -63 943 114,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -16 464 660,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 362 914,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -81 502 049,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -6 201 398,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: -16 262 137,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:119 624 088,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:104 068 380,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:56 849 349,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:75 199 385,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:98 700 540,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:59 550 289,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:98 539 697,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:71 280 923,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 139 200 005,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 147 271 341,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 51 763 247,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani