Skip to content

PHOENIX PETROLEUM GAS
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-03-27 14:54:24
JSON

Tax Registration Number: L11620009U
Administrators: Nevila Kondili
Scope: Kryerja e te gjitha llojeve të punimeve ndihmëse në puset e naftës dhe të gazit (punime sipërfaqësore në sheshin, grykën e pusit dhe punime nëntokësore për eliminimin e avarive dhe rivënien në punë), ndërtim i rezervuareve metalike horizontale e vertikale, i vakave të betonit, dambave të depozitimit të mbeturinave, ndërtimi i tubacioneve të të gjitha llojeve, remont i kaldajave të impianteve, punimet për pastrimin e rezervuareve. Import-eksport dhe tregtim me shumicë i makinerive, pajisjeve, linjave dhe materialeve elektrike, mekanike, ndërtimi, hidraulike, ndërtim të ujësjellësve, stacioneve të pompimit, kanaleve dhe shesheve të puseve për naftë dhe gaz, shpim pusesh për ujë, naftë, gaz, transport etj.
Other Trade Names: PHOENIX PETROLEUM GAS
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 18/04/2011
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Board Members: Redi Berberi, Gjergji Kosta, Eriselda Alku
Status: Pezulluar
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 27.02.2014, me anë të vendimit të asamblesë së aksionerëve, u autorizua administratori të lidhë marrëveshjen e huasë për shumën prej 68.036.000 (gjashtëdhjetë e tetë milion e tridhjetë e gjashtë mijë) lekë midis aksionerit Isuf Berberi dhe shoqërisë Phoenix Petroleum Gas Sh.A me kushtet sipas draftit të paraqitur Këshillit Mbikqyrës.

II. Më datë 26.11.2015, me anë të urdhrit Nr. 2827 Prot, Nr. 1049/1 Dosje "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, protokolluar nga QKR me Nr. 10783, datë 27.11.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR Group” shpk, drejtuar QKR-së, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga shoqëria PHOENIX PETROLEUM GAS, me NIPT- L11620009U.

III. Më datë 28.12.2015, me anë të urdhërit Nr. 3017 Prot. Nr. 1049/1 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara në shoqërinë “PHOENIX PETROLEUM GAS” sh.a, me NIPT- L11620009U, sekuestro e vendosur me Nr. 2827 Prot., datë 26.11.2015.

IV. Më datë 23.01.2018, me anë të urdhërit Nr. 33 Prot, lëshuar nga përmbarues Bujar Mehilli, protokolluar nga QKB me Nr. 873 Prot., datë 24.01.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e shoqërisë “PHOENIX PETROLEUM GAS” sha, duke ndaluar tjetërsimin dhe disponimin e tyre dhe moslejimin e ndryshimit të adresave dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat, deri në një urdhër të dytë.

V. Më datë 29.01.2018, me anë të urdhrit Nr. 33 Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Bujar Mehilli, protokolluar nga QKB me Nr. 1072 Prot., datë 30.01.2018, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative të shoqërisë “Phoenix Petroleum” Sh.A.

VI. Me date 23.11.2021, me vendim te asamblese se aksionareve, u pezullua perkohesisht aktiviteti i shoqerise. Statusi ndryshon nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga e Elbasanit, Pallat i ri, pranë Fakultetit të Gjeologji-Minierave, Kati II

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Worked By : A.Lala/L.Kanani