Skip to content

ALBANIA GAS TECH SHA (Ish "K A S T R I O T & PETROL " Sh.A)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-02-14 14:52:43
JSON

Tax Registration Number: L11718501C
Administrators: Mujo Nerguti
Scope: Krijimin, instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te te gjtha paisjeve impiante stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregetimit te hidrokarbureve brenda vendit dhe jashte shtetit si vetem dhe ne bashkepunim e kooperim me shoqeri te tjera tregtare tregtare, persona juridik vendas apo te huaj.Import eksportin dhe tregtimin me shumice dhe pakice te naftes, e nenproduketeve te tyre, te vajrave lubrifikante si dhe kryerjen e transportit si brenda vendit dhe ate nderkombetar te tyre me mjetet e veta te transportit tokesor e atij detar ose atyre te te treteve.Import eksportin dhe tregtimin me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit te nevojshme per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure duke perfshire dhe blerjen me qellim shitje jo vetem te tyre por edhe te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe çisternave bote per to dhe per depozita stacionere te bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per venien ne shfrytezim dhe kryerjen e çdo servisi teknik per to, si brenda vendit dhe jashte shtetit.Ndertimin dhe venien ne perdorim per vete dhe per te trete te depove te hidrokarburave si dhe linjave te pikave te shitjes me shumice dhe pakice.Import eksport dhe tregti me shumice e pakice te produkteve industriale, bujqesore e blegtorale.Veprimtari ne fushen e ndertimit dhe prodhim inertesh.Agjensi turistike, doganore dhe spedicionere. Tregtim me shumicë dhe pakicë të gazrave teknike.
Other Trade Names: ALBANIA GAS TECH SHA
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 11/05/2011
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqipëri
Initial Capital: 132 130 128,00
Shares: 26 349
Parent Company / Owner: KASTRATI GROUP, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 30.04.2002 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K21711502V, me adrese ne Durres, Lagja 14, Rruga "Tiranes", ura e "Dajlanit", me administrator Gani Kastrati. Ortak i vetem i shoqerise eshte Shefqet Kastrati me 100% te kapitalit (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.02.2021)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Mujo Nerguti, Shefit Kastrati, Kevin Fortuzi
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Xhafzotaj PEJZE Fshati Pjeze

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 14.02.2022
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi aksionesh date 30.03.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit date 15.10.2021
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 30.09.2014
Vendimi i asamblese se aksionareve per rritjen e kapitalit date 05.06.2018
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 14.02.2022
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 22 389 864,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 15 562 786,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 406 380,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 32 037 061,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 25 967 781,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 18 751 497,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 16 820 228,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 10 315 401,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 734 432,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:688 434 259,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:768 569 347,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:955 983 494,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 191 819 791,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:872 320 001,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:822 349 433,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 751 362 979,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 542 710 510,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 323 603 805,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala