Skip to content

DURRES CONTAINER TERMINAL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-05 09:11:25
JSON

Tax Registration Number: L12126504E
Administrators: Ada Kallçaku
Scope: Aktiviteti i kësaj shoqërie konçensionare është në përputhje dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të ministrave me Nr. 532 datë 13. 07. 2011 "Për miratimin e Kontratës së Konçesionit". Për menaxhimin, operimin, mirëmbajtjen dhe përmirësimin teknik të Terminalit të kontejnerëve në portin e Durrësit të lidhur ndërmjet Ministrisë së Punëve Publike dhe Transportit dhe Bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Durrës Kurum Shipping" sh. a dhe "Global Ports Holding" sh. a, që do të thotë menaxhimi, operimi, mirëmbajtja, përmirësimi teknik dhe adaptimi për të përmbushur kërkesat aktuale dhe të ardhshme të trafikut të Terminalit të Kontejnerëve në Portin e Durrësit, duke përfshirë ngarkimin dhe shkarkimin e anijeve kontinerike dhe aktivitete të lidhura të tilla si depozitim i kontejnerësh, magazinim, lëvizje ekstra, transportim, spostim, marrjen dhe shpërndarjen dhe përfshirë marrjen e masave të burimeve të kërkuara për mjete, pajisje, sisteme, praktika, procedura, programe, organizim dhe burime njerëzore në përputhje me praktikat me të mira industriale siç janë të specifikuara në Termat e Referencës.
-------------
Kategoria: Sektori i Transportit
-------------
Other Trade Names: Durres Container Terminal
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 21/09/2011
District: Durrës
Country: Shqipëri
Capital Origin: Britani, Itali, Turqi
Initial Capital: 1 016 000 000,00
Shares: 10 160 000
Parent Company / Owner: I. DURRES KURUM SHIPPING shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.05.1993 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër regjistrimi NIPT J61811539M, me seli në Tiranë, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km 8, (pasuria nr.1170/55, Zona Kadastrale nr.2105), me administrator Asim Bregu. Ortak i vetem i shoqerise eshte ALTBERG DEVELOPMENTS LP me 100% te kapitalit. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.02.2023)

II. Global Liman Isletmeleri a.s, një shoqëri e regjistruar në Dhomën Tregtare të Stambollit, me nr. 521332, datë 20.04.2004, me adresë në Rihitim Caddesi No. 51 Karakoy/Beyoglu-Stamboll, Turqi, e përfaqësuar nga Z. Ali Satvet Kosklu, shtetas turk, lindur më 26 Janar 1981 në Aydin (Sipas statutit të shoqërisë anonime me ofertë private “Durrës Container Terminal” sh.a, datë 21.09.2011, të dorëzuar në QKB)

III. Mariner është një kompani e themeluar sipas ligjeve të Italisë, me zyrë qëndrore në Via Foscolo Ugo 8 cap 35131 Padova (PD), ITALIA dhe me numër regjistrimi 07839180630, e përfaqësuar nga Z. Richard Abdilla Castillo, lindur në Maltë më datë 16.04.1956 (Sipas kontratës së shitblerjes së aksioneve të shoqërisë Nr.2784 Rep. Nr.631 Kol, datë 05.10.2012, të dorëzuar në QKB)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.06.2022, terhequr nga QKB date 25.02.2023, Pronare perfitues jane:

Christian Andrew LITTLE, shtetas britanik, i datelindjes 1988, pronar perfitues per 49.95% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise Interlaw Corporate Limited (187665), e cila zoteron 50% te kapitalit te Altberg Development LP (SL 26307) – zoteruese e Durres Kurum Shipping, shoqeri meme e DURRES CONTAINER TERMINAL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.09.2016.

KENNETH MORRISON, shtetas britanik, i datelindjes 1953, pronar perfitues per 49.95% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise Rizza Management Limited (187666), e cila zoteron 100% te kapitalit te Altberg Development LP (SL 26307) – zoteruese e Durres Kurum Shipping, shoqeri meme e DURRES CONTAINER TERMINAL. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 28.09.2016.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Board Members: Selema Saraçi, Eriola Mansaku, Halil Hyseni
Status: Aktiv
License(s): III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: I. Më datë 18.09.2015, Shoqëria Përmbarimore “ZIG” ka lëshuar një urdhër Nr. 1810-15 Regj, Nr.33839 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative, në aktivet e palës debitore, shoqërisë “Durrës Container Terminal” sha. Aktivet dhe kuotat do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

II. Më datë 05.10.2015, Shoqëria Përmbarimore “ZIG” ka lëshuar urdhër Nr. 1810-15 Regj., Nr.34836 Prot., për heqjen e masës së sekuestros konservative të vendosur me anë të shkresës Nr. 33839 Prot., datë 18.09.2015, në aktivet e palës debitore, shoqërisë “Durres Contanier Terminal” sha.

III. Më datë 21.04.2016, Gjykatës së Apelit Durrës ka vendosur ndryshimin i vendimit Nr. (11-2015-4853)1635, datë 20.10.2015, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Durrës, si më poshtë:

- Pranimi i padisë së aksionarit Mariner s.r.l.
- Konstatimin e pavleshëm të vendimit Nr.2015/1, nr.2015/2, nr.2015/3 dhe nr.2015/4, të asamblesë së Përgjithshme të aksionarëve të shoqërisë “DURRES CONTAINER TERMINAL” sha.
- Kthimin e shumës 7,234,202 Euro nga “DURRES CONTAINER TERMINAL” sh.a, në favor të personit të tretë “DURRES KURUM SHIPPING” shpk. Vlera e Kapitalit ishte 1.016.000.000 lekw dhe pas këtij vendimi u bë përsëri 2.000.000 lekë. Numri i Aksioneve nga 10.160.000 u bë 20.000.

IV. Më datë 27.07.2016, me anë të vendimit Nr.396 të Gjykatës së Lartë ( Kolegji Civil), është pezulluar ekzekutimi i vendimit Nr.(11- 2015-4853) 1635, datë 20.10.2015, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor Durrës ndryshuar me vendimin Nr. 10-2016-927 (373), datë 21.04.2016, të Gjykatës së Apelit Durrës. Shoqëria Durres Container Terminal sh.a ka paraqitur kërkesë pranë Gjykatës së Lartë duke kërkuar pezullimin e ekzekutimit të vendimit të Gjykatës së Apelit për shkak se ekzekutimi i këtij vendimi do t’i sillte asaj pasoja të rënda dhe të pariparueshme.

V. Më datë 12.01.2018, Shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” ka lëshuar një urdhër Nr.104/3 Prot., për vendosjen e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqërisë “DURRES CONTAINER TERMINAL” sha, me qëllim detyrimin e palës së paditur të paguajë shumën prej 40.806 euro që rrjedh nga fatura tatimore nr. 04, datë 25.02.2016, ndaj shoqërisë ELME sh.p.k.

VI. Më datë 12.03.2018, Shoqëria Përmbarimore “JUSTITIA” ka lëshuar një urdhër Nr.462/3 Prot., për heqjen e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqërisë “DURRES CONTAINER TERMINAL” sha.

VII. Me date 08.03.2021, me ane te urdhrit Nr. 505 Prot, Nr. Dosje 05, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private“ E P S A “ SHPK, u urdherua vendosja e masës së sekuestros dhe bllokimi i aksioneve mbi shoqerine “DURRES CONTAINER TERMINAL” SHA me Nipt L12126504E.

VIII. Me date 19.05.2021, me ane te Urdhrit Nr.-193/5- Prot, leshuar nga Zyra e Permbarimit Gjyqesor Privat Eduard Allamani, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet, kuotat etj qe ka si person juridik, pala debitore shoqëria “DURRES CONTAINER TERMINAL” SHA me Nuis (Nipt) - L12126504E.

IX. Me date 21.12.2021, me ane te Urdhërit Nr.220/5 Prot, nga Studio Ligjore Shërbim Përmbarimi Gjyqësor Eduard Allamani, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuota, aksione etj, qe ka te regjistruara pala debitore DURRES CONTAINER TERMINAL SHA me NUIS ( NIPT) - L12126504E. Ne ekzekutim te vendimit gjyqesor behet vendosja e mases se sekuestros konservative duke bllokuar tjetersimin e aksioneve, kuotave etj, te pales debitore deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor per te bere te mundur vjeljen e detyrimit.

X. Sipas urdherit Nr.686/2 Dosje, date 15.09.2022, leshuar nga Përmbarues Gjyqesor Privat “Euglent Osmanaj”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit shoqeria “DURRES CONTAINER TERMINAL” SHA, me NIPT- L12126504E, deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

XI. Sipas shkresës Nr. 37592, datë 21.12.2022 për Vendosje të Masës së Sigurimit të Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve, Rajoni Qëndror, u kerkua vendosja e masës së sigurimit të detyrimit tatimor, mbi tatimpaguesin shoqëria “ DURRES CONTAINER TERMINAL “ SH.A., pajisur me NUIS (Nipt)- L12126504E, me perfaqësues ligjor Ada Kallçaku. Vendosja e kësaj mase synon të moslejohet tjetërsimi i titujve të pronësisë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij tatimpaguesit deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Porti detar, Durrës

Akte. Tjetërsim Kapitali: Raporti per rritjen e kapitalit (2014)
Vendim I Gjykates se Larte (2016)
Vendim I Gjykates se Larte (2017)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -12 120 423,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -112 750 219,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -834 355 495,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 508 286 108,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 501 867 063,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 114 338 693,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 365 782 235,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 413 183 975,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 144 432 825,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 45 126 986,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -2 031 711,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: -728 859,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:1 029 824,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:945 180,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:123 590 636,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 292 480 009,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 207 120 608,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 226 000 137,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 065 613 012,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 068 185 547,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 936 006 810,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 918 242 786,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani