Skip to content

LU & CO ECO ENERGY 2011
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-08-16 12:47:17
JSON

Tax Registration Number: L16411401I
Administrators: Saimir Muça
Scope: Ndërtimin, operimin dhe transferimi i hidrocentralit Ostreni i Vogël, tek autoritetet kontraktuese ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transferimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike.
Other Trade Names: LU & CO ECO ENERGY 2011
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 07/02/2011
District: Dibër
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: RADIKA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12.04.1997 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J77304705D, me adresë në Dibër, Peshkopi, L. Gjok Doci, me administratorë Bekim Torba dhe Kadri Muça, dhe ortak te vetem Bekim Torba (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 11.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.04.2022, terhequr nga QKB ne daten 11.05.2022, Pronar perfitues i shoqerise me 25% te kapitalit e me teper eshte:

Bekim Torba, shtetas shqiptar, i datelindjes 1980, pronar perfitues per 100% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te RADIKA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 06.04.2016.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: Më datë 28.06.2013, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 574 Rep, Nr. 324 Kol, ndërmjet Bankës Kombëtare Tregtare Sh.a (Kolateralmarrësi) dhe shoqërisë “RADIKA” shpk (Kolateraldhënësi), sipas së cilës kolateraldhënësi vendos peng në favor të kolateralmarrësit të gjitha kuotat që përfaqësojnë 100% të kapitalit të shoqërisë “LU & CO ECO ENERGY 2011” shpk si dhe të gjitha të drejtat dhe pretendimet lidhur me to me qëllim sigurimin e çdo dhe të gjithë detyrimeve të shoqërisë që rrjedhin nga kontrata e kredisë Nr. 536 Rep, NR. 304 Kol, datë 17.06.2013 të lidhur me Bankën Kombëtare Tregtare Sh.a, për kredinë në shumën totale prej 45.000.000 (dyzet e pesë milion) lekë.
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Ostren, Ostren i vogel.

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 819 046,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 539 298,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 675 631,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 606 646,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 5 717 216,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 12 219,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -1 243 432,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -796 808,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -6 771 806,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -29 495 365,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -2 175 930,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 702 281,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:7 416 607,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:6 863 330,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:5 461 251,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:4 189 615,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:10 564 687,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:5 611 643,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:10 338 938,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:6 084 643,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 19 633 310,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 50 546 957,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 4 166 875,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani