Skip to content

HE & SK 11
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-02-27 07:57:11
JSON

Tax Registration Number: L19008502B
Administrators: Festim Bregasi
Scope: Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import - eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do te bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndertimi si punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada, hekurudha etj. Studimi, projektimi i objekteve te ndertimeve industriale, civile. Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj. rumbullim dhe tregtim i skrapit, shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport brenda dhe jashte vendit. Grumbullim dhe tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve me ngjyra. Projektim Konstruksionesh. Ndertim sipas licencave. Auditim mjedisor dhe ekspertize ne vleresimion e ndikimit ne mjedis ne te gjitha fushat e ndertimit dhe teknologjite me ndikim ne mjedis. Ndertime turistike,bujqesore,etj deri ne nente kate dhe kompletim me instalimet e nevojshme. Ndertim rrugesh kategoria e peste dhe e gjashte. Ndertim ujesjellsash e kanalizimesh. Prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertime rrugesh e aeroportesh. Ndertime vepra arti rrugor dhe hekurudhor. Ndertime detare.Ndertime hidroteknike,etjPerpunim dhe shfrytezim kariere (gurore). Punime dheu, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, turistike, fusha aviacioni,veshje me asfaltobeton te rrugeve, ndertim veprash arti, ndertim ujesjellesash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj.Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj. Veprimtari te Agjentit Komisioner. Ne fushen e Projektimit te ndertimit. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulence Juridike, importeksport mineralesh. Ekspert privat zjarrfikes. Master plane studime plane rajonale urbanistike, plan rregullus te pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete. Konsulence teknike,sherbime,projektim e zbatim,revizion dhe tregtim ne fushatpunime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike. Vlersim Pasurie per Toke dhe Ndertesa. Akte Ekspertimi per Gjykate. MBIKQYRJE TE MIREMBAJTJES OSE MBIKQYRJE TE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE NDERTIMIT. HARTIM PROJEKT1 DHE MBIKQYRJE PUNIMESH PER RESATAURIMIN E OBJEKTEVE QE JANE MONUMENT KULTURE: NP- I Punime germimi ne toke. NP-2Ndertime civile dhe industriale. NP~3Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. NP^4Rruge autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale. NP-5Punime nentokesore, ura e vepra arti. NP-6a Diga tecdo lloj madhesie. NP-6b Diga te vogla (diga me lartesi deri 10 m ose me vellim uji te grumbulluar deri 1 milion m3 ose gjatesi kurore dige deri 500 ml). NP-6c Tunele hidroteknike. NP-7a Ujesjelles, kanalizime, vepra kullimi e vaditje. NP-7b Vepra naftesjelles-gazsjelles-vajsjelles. NP-8Ndertime detare dhe 3 punime thellimi ne uje. NP-9Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. NP-lONdertimi i impianteve per prodhimin e energjise" elektrike. NP- II Ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja e tensionit te larte e te mesem dhe shperndarjen e energjise. NP-12 Punime te inxhinierise se mjedisit. NS-1 Punime per prishjen e ndertimeve. NS-2Impiante hidro-termosanitare dhe mirembajtja e tyre. NS-3 Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle, levizese, transportues). NS4 Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. NS-5 Impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. NS-6 Sinjalistika rrugore jo ndricuese. NS-7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS-8a Ndertime parafabrikat beton arme. NS-8b Struktura metalike NS-8c Struktura druri. NS-9 Punime strukturore speciale. NS-l0 Shtresa dhe mbistruktura speciale. NS-11 Punime mbi shina dhe traversa. NS-12 Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. NS-13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. NS-14 Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. NS-15Pastrimi i ujerave detare, liqenore dhe lumore. NS-16 Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. NS- 17 Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. NS-18 Punime topogjeodezike. NS-19 Sistemet kundra zhurmes per infrastruk-ture". NS-20 Shpime gjeologoinxhinierike, puse e shpime per uje. NS-21 Impiante te trajtimit te ujerave te zeza. Kat.l al Plane kombetare sektoriale. a2 Plane te detajuara per zona te rendesise kombetare. bl Plane sektoriale ne nivel qarku. b2 Plane sektoriale ne nivel bashkie. cPlane te detajuara vendore. Kat. 2a Projektim arkitekturor per objekte banimiobjekteindustriale-objekte turistike. bl Objekte sportive te mbuluara ose pjeserisht te mbuluara. b2 Qendra tregetare, objekte social kulturore, objekte kulti, objekte arsimore. Punime per gjelberim, mbareshtim pyjesh, kryerjen e sherbimit per sperkatjen me herbicide kunder semundjeve te ndryshme, mbrojtjen e druve frutor nga parazitet dhe mbrojtja e bimesise me metoda biologjike Objekti vazhdon ne vendimin e dates 26.06.2020, Nr.Prot.94.
Other Trade Names: HE & SK 11
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 08/04/2011
District: Tepelenë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1 000
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): I.2.A - Shërbime ekspertize
Changes
Address:

Seat:
Tepelenë, Lagjja " Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr. 31, shkalla nr.1, kati përdhe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 09.09.2013
Kontrate shitblerje kuotash 26.12.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 07.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 15 641 055,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 12 930 661,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 6 409 882,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 3 320 015,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 362 465,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 10 185 294,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 10 067 642,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -4 268,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -5 498,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 444 138,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 335 238,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:61 238 609,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:60 699 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:70 406 908,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:28 255 556,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:17 225 726,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:38 009 294,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:22 962 538,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:28 565 415,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 696 834,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 2 479 420,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 7 812 898,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli