Skip to content

TRUEN
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-05-20 13:41:29
JSON

Tax Registration Number: L21617015E
Administrators: Julien-Gerard Emile Louis Roche
Scope: Në përputhje me Kontratën e Konçesionit ("Kontrata e Konçesionit") Nr. 193 Rep., Nr. 100 KoL, të nënshkruar në Tiranë, Shqipëri, më 19.03.2012, midis Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës ("METE") dhe Ortakëve Themelues, Shpresa AL Sh.p.k, I.R.Z. Sh.p.k. dhe "2A-POËER" Sh.p.k., objekti i shoqërisë është si më poshtë: Planifikimi, projektimi, financimi, ndërtimi, testimi, transferimi, funksionimi dhe mirëmbajtja e një Hidrocentrali të ndërtuar në lumin Truen, në Rrethin e Pukës, në Shqipëri ("Projekti Truen"), si dhe shitjen e energjisë së prodhuar prej tij; Prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike të prodhuar nga Projekti Truen; Blerja, shitja dhe rishitja e energiisë, si edhe të garancive të origjinës ose të drejta të tjera të ngjashme. Të kryejë çdo transaksion në lidhje me pasuritë e luajtshme apo të paluajtshme si dhe çdo aktivitet tregtar, financiar, qeradhënieje apo hipotekimi, të cilat mund të konsiderohen si të dobishme apo të nevojshme për arritjen e objektit të shoqërisë; Të blejë në mënyrë të drejtpërdrejtë apo të tërthortë interesa në shoqëri të tjera me objekt të ngjashëm me atë të shoqërisë, në Shqipëri apo jashtë saj; dhe të kryejë çdo aktivitet tjetër që mund të konsiderohet i dobishëm apo i nevojshëm për arritjen e objektit të shoqërisë. Shoqëria do të kryejë çdo lloj aktiviteti që lidhet me objektin e saj dhe e favorizon atë.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: TRUEN
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 13/04/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 44 000 000,00
Shares: 1
Parent Company / Owner: YLLIAD shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.04.2009 sipas ligjit shqiptar, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91617013R, me adresë në Tiranë, Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Twin Tower nr. 1, Kati 7, 1001, me administrator dhe ortak te vetem Julien Gerard Emile Roche (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 05.03.2022).

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues date 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 05.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Julien-Gerard Emile Louis Roche, shtetas shqiptar, i datelindjes 1954, pronar perfitues per i cili zoteron 100% te kapitalit te IGE Group SA (CHE-115-.560.99)-shoqeria meme e CN'AIR. Data e percaktimit si pronar perfitues: 17.04.2012.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 04.01.2013, është lidhur një marrëveshje siguruese Nr 2 Rep, Nr 2 kol/2, ndërmjet Bankës Kombëtare tregtare Sha dhe ortakëve të shoqërisë Truen shpk: shoqërisë Ylliad shpk dhe shoqërisë “CN’Air” sas, për të siguruar kontratën e kredisë, datë 04.01.2013, që shoqëria TRUEN ka marrë pranë BKT në shumën 350.000.000 lekë, me qëllim financimin e projektit të koncesionit. Barrëdhënësit, Ylliad shpk dhe “CN’Air”sas, kanë rënë dakord të barrësojnë kuotat që zotërojnë në shoqërinë me përgjegjësi të kufizuar “Truen” në favor të BKT-së, në masën prej 49% dhe 51% që ato zotërojnë, duke plotësuar totalin e 100% të kuotave të shoqërisë kredimarrëse Truen.

II. Më datë 01.04.2014, me anë të kontratës për kalimin e kredive, ortaku i shoqërisë CN’AIR ka blerë nga Ëenerg sh.a një borxh që shoqëria Truen kishte ndaj Ëenerg sh.a, në shumën prej 21.420.000 lekë. CN’AIR ka hequr dorë nga e drejta e saj e kërkimit të kredive të transferuara, vetëm në masën që vlera e këtyre përkon me vlerën totale të kuotave të reja të emetuara që CN’AIR do të përfitojë nëpërmjet zmadhimit të kapitalit dhe vetëm me qëllim konvertimin e vlerës së këtyre kredive përkundrejt vlerës së kuotave të reja të emetuara.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Twin Tower Nr. 1, Kati i 7, 1001 Tiranë

Address:
Shkodër, Blerim, Hotel Alpin, Fshati Dardhë, Pukë

Akte. Tjetërsim Kapitali: Kontrate shitje aksionesh (03.10.2012)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyrat financiare (2013)
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2018
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: -121 056 439,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: -13 435 253,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -25 857 118,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -18 371 194,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 16 602 500,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -36 720 558,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -16 686 253,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -41 452 670,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -38 631 938,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -2 718 514,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -723 380,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:44 790 026,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:38 884 954,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:26 146 754,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:33 275 342,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:69 198 800,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:25 438 993,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:42 247 800,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:22 123 494,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 38 936 367,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani