Skip to content

S.P.E Energy Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-05-18 14:31:47
JSON

Tax Registration Number: L22420002H
Administrators: Valentino Kaçorri
Scope: Ndërtim, projektim, plan vendosje e objekteve të veçanta, projektime dhe ndërtime civile, industriale, hidroenergjetike. Ndërtim digash dhe tunele hidroteknike. Ndërtimi i Impianteve për prodhimin e Energjisë Elektrike. Shitje, shpërndarje, transmetim dhe prodhim energjie elektrike. Çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshirë shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera. Çdo operacion tregtar, operacione që lidhen me pasuritë e luajtshme dhe të paluajtshme, operacione financiare dhe kredi marrje, t'u japë garanci të tretëve si dhe të blejë dhe shesë ose marre me qira ndërmarrje, dege ndërmarrjesh, si dhe të ketë pjesëmarrje në shoqëri të tjera, ente ose konsorciume, të themeluara apo në themelim e sipër, që kane objekt të njëjte ose të ngjashëm, me të vetin apo gjithsesi funksional për arritjen e qëllimeve të shoqërisë. Dhënia e konsulencës juridike, dhe profesionale; përgatitje dhe mirëmbajtja e dokumentacionit juridik, administrativ, teknik etj. në të gjitha fushat për të tretët, si dhe përfaqësimi i tyre në të gjitha shkallet e gjykimit, nëpërmjet Zyrës Juridike të Shoqërisë. Tregtimi me shumicë dhe pakicë i baterive dhe pjesëve të këmbimit për automjete elektrike (autovetura, karrotreca dhe mjete të tjera transporti që punojnë me energji elektrike) si dhe magazinimi i tyre; kryerja e shërbimeve të riparimit të këtyre automjeteve nëpërmjet ndërtimit dhe shfrytëzimit të pikave dhe ofiçinave të riparimit; furnizimi me bateri të karikuara dhe karikimi i baterive për automjeteve elektrike, nëpërmjet ngritjes së pikave të karikimit në të gjithë territorin e Shqipërisë.
Other Trade Names: S.P.E Energy
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 19/12/2012
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 10 000,00
Shares: 100
Child Company: S.P.E GJADER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32120012G, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj dhe Ndue Jaku. Ortaket e shoqerise jane: RAFAELO 2002 (61% ); S.P.E Energy (21% ); EUES Energy (14% ) dhe VLLAZNIMI (4% ). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.05.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: Tirane, Kashar, Fugon me targe AB971BA

Tirane, Kashar, Fugon me targe AB921BB

Tirane, Man me targe TR 1668 S

Tirane, Iveko me targe TR 1667 S

Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Yzberisht, Rruges Teodor Keko, Pallati Harmonia, Apartmenti Nr. 11/7, Kati i shtate

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2022
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 08.04.2014
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 09.06.2021
Financial Documents: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2011-2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013-2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -4 403 515,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -6 402 523,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -3 969 629,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 17 862 391,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 9 934 450,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -2 573 932,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 386 155,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -2 345 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -144 451,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:10 281 667,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 560 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:24 013 040,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:15 859 200,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 25 000 000,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2016
2017
2018
2020

Worked By : A.Baja