Skip to content

V.A.L.E. RECYCLING 
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-06-08 08:12:37
JSON

Tax Registration Number: L28029301Q
Administrators: Elvis Miri
Scope: Ne fushen e perpunimit dhe te riciklimit te mbetjeve urbane dhe eksportimit te tyre.Ne fushen e grumbullimit,depozitimit te mbetjeve urbane e industriale, ndarja perpunimi riciklimi tyre si dhe import-eksport i tyre.Ne fushen e menaxhimit te mbetjeve urbane ne bashkepunim me njesi te ndryshme vendore per trajtimin e tyre.Ne fushen e grumbullimit,administrimit,transportimit dhe perpunimit te mbetjeve urbane,mbetjeve te posaçme dhe mbetjeve spitalore.Ne fushen e ndertimit te rrugeve,linjave elektrike dhe telefonike ne pergjiyhesi,per ndertimin e ujsjellesave dhe te cdo lloj strukture tjeter pa asnje limit.Ne fushen fushen e autotransportit kombetar dhe nderkombetar te mallrave per llogari te paleve te treta.Ne fushen e tregtimit me shumice dhe pakice te materialeve ndertimore,gize, rere dhe materialeve te gurta ne pergjithesi.Ne fushen e trgtimit me shumice dhe pakice te artikujve per veshmbathje,perfshire trikotazhe,aksesor per veshmbathje,veshje te brendshme,ngjyra dhe bojra, sende te perdorura dhe materiale te ricikluara,artikuj per pastrimin e shtepive,lule dhe bime,artikuj sportiv,kartoleri,dyqan hekurishtesh dhe shtepiakesh.Ne fushen e tregtimit me pakice te 2 drurit,karbonit lendeve te djegshme.Ne fushen e tregtimit te automjeteve te perdorura per llogari te paleve te treta dhe te paleve te autorizuara,komisionareve e agjensive.Ne fushe e agjensive imobiliare,shitje blerje e dhenie me qera te pasurive te palujtshme.Import eksport te artikujve te ndyshem ushqimore dhe industriale,si dhe cdo aktivitet tjeter te lejuar me ligj.Sherbime avokatie dhe konsulence Juridike me nr License 9850. Dizenfektim te ambjenteve te ndryshme ( spitale, qendrave shendetesore, klinikave, laboratoreve etj. ) Pastrim, larje, sprucim ose veshje e mbetjeve te amballazheve, paketimeve ose kontenjereve ne menyr qe te riperdoren, si larje, pastrim, dezinfiktim, mirmbajtje e kontinjereve te mbetjeve urbane dhe spitalore. Mirembajtjen e siperfaqeve te gjelbrerta.
Other Trade Names: V.A.L.E. RECYCLING
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 29/06/2012
District: Lezhë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
Legal Cases: I. Me date 10.09.2014, me ane te kerkeses Nr. 749/2 Prot, leshuar nga Dega e Doganes Lezhe, u bllokua prane QKR te çdo veprimi tregtar qe ka lidhje me subjektin "V.A.L.E RECYCLING" sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L28029301Q, debitor ndaj Deges se Doganes Lezhe ne Shumen 658 887 leke.

II. Me date 22.09.2015, me ane te urdherit Nr.1441-433 Prot, protokolluar nga QKR me Nr.8324 Prot., date 23.09.2015, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Alimadhi” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ndaj kuotave qe ka ne pronesi debitori shoqeria “V.A.L.E Recycling” sh.p.k., me NIPT-L28029301Q me administrator Elvis Miri.

III. Me date 13.10.2015, me ane te urdhrit Nr. 1562-433 Prot, protokolluar nga QKR me Nr.9017 Prot, date 13.10.2015, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ALIMADHI”shpk, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ndaj kuotave që ka në pronësi debitori, shoqëria “V.A.L.E RECYCLING” shpk, me Nuis (Nipt) L28029301Q, me administrator Z. Elvis Miri.

IV. Me date 12.10.2016, me ane te kerkeses Nr. 1886 Prot, leshuar nga Dega e Doganes Lezhe, u kerkua zhbllokimi i subjektit "V.A.L.E RECYCLING" sh.p.k, me NUIS (NIPT) - L28029301Q, per efekt te shkreses Nr.749/2 Prot., date 10.09.2014, pasi nuk rezulton me debitor prane Deges se Doganes Lezhe.

V. Me date 24.04.2019, me ane te Urdhërit Nr.1405 Prot, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Privat “E.G BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore Shoqëria “V.A.L.E. RECYCLING” sh.p.k me NUIS (NIPT)-L28029301Q me administrator z.Elvis Miri.

VI. Me date 27.05.2019, me ane te Urdhërit Nr.1964 Prot, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Privat “E.G BAILIFF SERVICE” sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore Shoqëria “V.A.L.E. RECYCLING” sh.p.k me NUIS (NIPT)-L28029301Q me administrator z.Elvis Miri, vendosur per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv Nr. 19.
Changes
Address:

Seat:
Lezhë, Fushë Kuqe, Gurëz Fshatin Gurëz, afer ish-Kanalit të Acidit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje e kuotave te kapitalit date 22.05.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 7 942 339,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 6 759 580,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 835 017,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 3 904 828,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 324 291,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 763 862,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -124 980,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -66 086,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: -786 572,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:92 582 416,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:89 915 540,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:28 970 867,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:20 032 076,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:9 813 079,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:8 955 122,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 687 668,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala/ A.Baja