Skip to content

TESLA VIZION
Last change(based on NBC extract ) made on: 2021-12-23 11:54:44
JSON

Tax Registration Number: L31518001O
Administrators: Defrim Celami
Scope: Ushtrimin e veprimtarise private ne fushen e projektimit, mbikqyrjes, zbatimit dhe kolaudimit te punimeve te objekteve civile ekonomike, industsriale e turistike. Studime gjeologjike, minerare, hidrogjeologjike e sizmike. Punime dheu, sistemime, tarracime terrenesh, ndertim rruge, si dhe rrugeve speciale autostrada, veshje me asfaltobeton te rrugeve ndertim mbishtrese si dhe sistemim dhe asfaltim sheshesh. Ndertim vepra arti rrugore dhe hekurudhore. Ndertim ujesjellesa e kanalizime. Ndertim vepra kullimi ujitje toke e impiante vaditese. Punime mbrojtje dhe sistemime hidraulike. Rikonstruksione godina civile e ekonomike, veshje fasadash etj. Restaurim i monumenteve te kultures. Punime karpentjerie. Punime ne siperfaqet e gjelberta, parqe, pyllparqe, mirembajtja, zhvilimi i dekorit ne mjedise urbane. Projektim interiere, projektim peisazhi, sistemim siperfaqe te gjelberta, lulishte e parqe. Shfrytezim guroresh, lavatrice te inerteve, impiante per prodhim te parafabrikateve betoneve, asfaltobetoneve per vete dhe te tretet. Import eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industriale, bujqesore, blegtorale, ushqimore, konfeksione, elektroshtepiake, elektromjeksore, elektrosinjalizuese, hidrosanitare, kancelari, servis per automjete, makineri per sektore te ndryshem ekonomike dhe sociale, bimeve medicinale, materialeve te ndertimit dhe inerteved. Transport mallrash dhe udhetaresh per vete dhe te tretet
Other Trade Names: L31518001O
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 13.03.2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë Rruga Gjin Bue Shpata, Nr. 101

Akte. Tjetërsim Kapitali: Eksstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 23.12.2021
Statuti i shoqerise, date 13.03.2013
Financial Documents: Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra e performancces 2015
Pasqyra e performances 2016
Pasqyra e performances 2017
Pasqyra e performances 2018
Pasqyra e performances 2019
Pasqyra e performances 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -2 230 797,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 4 963 062,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 721 867,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 5 350 802,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 4 520 176,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 850 070,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 388 273,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -509 249,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:418 169,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:10 145 170,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:11 352 069,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:16 619 063,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 617 219,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:3 362 317,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 14 424 529,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 112 053,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : I.Cara