Skip to content

E v i t a
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-01-24 10:13:17
JSON

Tax Registration Number: L31714005J
Administrators: Elona Saraçi
Scope: Import-eksport dhe tregtim me shumice dhe pakice te produkteve farmaceutike, kozmetike, bimeve medicinale, instrumentave dhe pajisjeve shendetesore dhe medicinale, sanitare, shtesa ushqimore dhe dietike. Import, eksport, tregtimi me shumice, montim dhe riparim i aparaturave dhe paisjeve mjekesore, impianteve si dhe aksesoreve te tyre, etj. Investime, sherbime, projekte ne fushen e mjeksise dhe shendetit; Ngritja dhe menaxhimi i klinikave private. Ndermarrja e nismave, veprimeve, aktiviteteve te ndryshme ligiore qe kane per objekt pjesemarrjen ne procese dhe iniciativa te ndryshme koncesionare, privatizimi apo tenderimi. Ne perputhje me legjislacionin Shqiptar, ne menyre qe te arrihet qellimi i siperpermendur, Shoqeria mund te kryeje cdo transaksion ne lidhje me pasurite e luajtshme dhe te paluajtshme, si dhe cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qira, te vendose pengje dhe barre hipotekore; aktivitete keto te konsideruara si te dobishme apo te nevojshme per te arritur qellimet e Shoqerise dhe qe nuk tejkalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper; te kryeje aktivitete publikimi, reklamimi, promocioni dhe sponsorizimi. Per me teper, Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet tjeter i cili nuk eshte i ndaluar nga legjislacioni ne fuqi. Shoqeria do te kryeje cdo lloj aktiviteti ne raport me objektin dhe per te favorizuar ate. Shoqeria me qellim investimin e kapitaleve te saj, mund te kete interesa dhe te marre pjese ne shoqeri te tjera qe kane objekte veprimtarie te cfaredolloj natyre, te ngjashme apo qe lidhen me aktivitetin e saj. Import-eksport, tregtim te pajisjeve dhe materialeve me perdorim laboratorik, kite reagente dhe materiale konsumi laboratorik dhe pajisje laboratorike Import-eksport,tregtimin me shumice dhe pakice te dizifektanteve te llojeve te ndryshem si dhe artikuj te tjere mbrojtes ndaj infeksioneve spitalore. Import-eksport tregtimi me shumice dhe pakice te materialeve te buta, veshje dhe uniforma spitalore per perdorim te perditshem.
Other Trade Names: E v i t a
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 10/05/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Holandë, Shqipëri
Initial Capital: 123 000 000,00
Shares: 2
Parent Company / Owner: Arimo BV, nje shoqeri qe funksionon sipas legjislacionit hollandez, e regjistruar me date 16.06.2015 me numer regjistrimi ne Dhomen e Tregtise 63531100, me adrese ne Nassaulaan 2 A, 2514 JS, Willemspark, Haaglanden, Hage, Hollande, e perfaqesuar nga shoqeria Dutch Trust Management BV (Sipas te dhenave te Regjistrit Tregtar te Hollandes, date 17.03.2022 Burimi: https://drimble.nl/bedrijf/den-haag/32438613/arimo-bv.html)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, terhequr nga QKB ne daten 17.03.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Ertel Kërçuku, shtetas shqiptar, i datelindjes 1978, pronar perfitues per 27.5% te pronesise. Data e percaktimit si pronar perfitues: 27.07.2016.

CHRISTIAN MARIA STRIK, shtetas hollandez, i datelindjes 1955 - Mban pozicionin e drejtuesit/drejtuesve më të lartë të subjektit raportues, qe nga data 01.02.2021.
Child Company: PHARMA ONE sh.p.k., një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e regjistruar më datë 25.10.2007 dhe qe funksionon sipas ligjit te Republikes se Shqiperise, me numër identifikimi biznesi NIPT K72228008B, me adresë në Tirane, Kashar, Kilometri 6, Autostrada Tirane - Durres, Prane Fabrikes Prodhimit te Mobiljeve, me administrator Dorian Kalleshi. Ortaket e shoqerise jane: Ben Petani (33.34%), “E V I T A” shpk (33.33%) dhe FARMACOM (33.33%) (Sipas te dhenave te QKB, date 17.03.2022)
Type of Ownership: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Number of Administrators: 1
Male/Female: Femër
Assets: Tirane, Wolkswagen Crafter AB 785 BV
Tirane, Kashar, Targa e mjetit AA 183 SG
Tirane, Wolkswagen Crafter AB 411 BX
Tirane, Tirane, Wolkswagen Caddy AA 182 SG
Tirane, Ford Turneo AA 103 YZ
Status: Aktiv
License(s): II.7.B.1 - Tregtimi me shumicë i barnave
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: I. Me date 21.04.2014, u lidh Kontrata e Pengut Nr.709 Rep., Nr.378 Kol midis Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarres/ Kredidhenes), shoqerise “E v i t a” sh.p.k (Kredimarres ) dhe Majlinda Fetiu (Pengdhenesi), me objekt krijimin e nje pengu, ku me anen e te cilit ne menyre te pakthyeshme japin peng Aksionet/ Kuotat, ne favor te kredidhenesit ne menyre te pakthyeshme bien dakort per dhenien dhe krijimin e nje pengu mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri dhe te drejtat e lidhura mbi to ne favor te kredidhenesit Raiffeisen Bank dhe cdo aksion/ kuote e re e shoqerise ose te drejtat qe lidhen me to qe mund te zoterohen ne te ardhmen nga pengdhenesit.

II. Me date 04.03.2015, u lidh kontrata e pengut Nr.897 Rep. Nr.436 Kol, lidhur midis pengdhenesit/ kredidhenes Raiffeisen Bank sh.a dhe kredimarresit shoqeria "Evita" sh.p.k. dhe pengdhenesit Majlinda Fetiu dhe pranuesit te kontrates se pengut Sali Fetiu.

III. Me date 02.04.2015, u lidh kontrata e pengut Nr.758 Rep. Nr.400 Kol, midis perngmaresit Raiffeisen Bank Sh.a dhe kredimaresit Shoqeria Evita sh.p.k dhe pengdhenesi Majlinda Fetiu. Pengdhenesit me ane te ketij akti ne menyre te pakthyeshme japin peng Aksionet/Kuotat, ne favor te kredihenesit ne menyre te pakthyeshme bien dakort per dhenien dhe krijimin e nje pengu mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri dhe te drejtat e lidhura me to ne favor te Kredudhenesit Raiffeisen Bank dhe cdo aksion/kuote e re e shoqerise te drejtat e lidhura me to qe mund te zoterohen ne te ardhmen nga pengdhenesit. Ky akt sherben si nje garanci per shlyerjen e plote te pakthyeshme te detyrimeve te garantuara.

IV. Me date 26.04.2016, u lidh kontrata e pengut Nr.560 Rep, Nr. 977 kol, lidhur midis pengmarres/ kredidhenes Raiffesisen Bank sha dhe kredimarresit Shoqeria " Evita" shpk dhe pengdhenesit znj. Majlinda Fetiu dhe pranuesit te kontrates se pengut. z. Sali Fetiu.

V. Me date 18.10.2017, u lidh marreveshja Siguruese Nr. 5212 Rep. Nr. 2059 Kol, ndermjet Raiffeisen Bank sh.a (kredidhenes), Z. Ertek Kercuku dhe “ARIMO b.v” (barredhenes) dhe shoqerise “E v i t a” shpk (kredimarres).

VI. Me date 18.01.2018, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 268 Rep. Nr. 211 Kol mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri ndermjet Raiffeisen Bank sh.a (kredidhenes), Ertel Kercuku, shoqeria ARIMO B.V (barredhenes) dhe shoqeria “Evita” shpk (kredimarres).

VII. Me date 28.12.2018, u lidh marreveshja Siguruese Nr. 6825 Rep. Nr. 3086 Kol. mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri, ndermjet Raiffeisen Bank sh.a (kredidhenes), Ertel Kercuku, Arimo B.V (barredhenesit) dhe shoqeria “Evita” shpk (kredimarres) per krijimin e nje barre siguruese, qe do te siguroje pagimin dhe permbushjen e detyrimeve monetare kundrejt kredidhenesit sipas kontrates se kredise me kufi nr. 6823 rep 3084 kol, date 28.12.2018.

VIII. Me date 11.02.2019, u lidh Marreveshja Siguruese Nr.766 Rep., dhe Nr. 343 Kol, nepermjet barredhenesit Ertel Kërçuku, shoqerise “Arimo” dhe barremarresit Raiffeisen Bank sha, per krijimin e nje barre siguruese mbi 100% te kuotave te barredhenesit si garanci per kredine qe Raiffeisen Bank sha i ka akorduar shoqerise sipas te dhenave ne marreveshje. Barredhenesit vendosin barre mbi kolateralin 100% te kuotave dhe e te drejtave lidhur me to qe z. Ertel Kërçuku, shoqeria “Arimo” zoterojne ne shoqerine E v i t a shpk per permbushjen e te gjitha detyrimeve sipas marreveshjes.

IX. Me date 27.05.2019, u lidh marrëveshja siguruese Nr.2633 Rep, Nr. 1174 Kol midis z. Ertel Kërçuku, shoqërisë “Arimo”sh.p.k., (barrëdhënësi) dhe shoqërise “Raiffeisen Bank” sh.a, (barrëmarrësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi 100% të kuotave që z. Ertel Kërçuku dhe shoqëria “Arimo” sh.p.k., zotërojnë në shoqërinë “E v i t a” sh.p.k., për përmbushjen e të gjitha detyrimeve sipas marrëveshjes.

X. Me date 06.09.2019, u lidh marrëveshja siguruese Nr.4234 Rep., Nr. 1837 Kol, midis z. Ertel Kërçuku, shoqërisë “Arimo” sh.p.k., (barrëdhënësi) dhe shoqërise “Raiffeisen Bank” sh.a, (barrëmarrësi), me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi 100% të kuotave që z. Ertel Kërçuku dhe shoqëria “Arimo” sh.p.k., zotërojnë në shoqërinë “E v i t a” sh.p.k., për përmbushjen e të gjitha detyrimeve sipas marrëveshjes. Barra siguruese sherben si garanci per permbushjen e detyrimeve te kontrates per leshimin e garancise bankare nr. 4232 rep, nr. 1835 Lp; date 06.09.2019 dhe kontrates per leshimin e garancise bankare nr. 4233 rep, nr. 1836 kol, date 06.09.2019.

XI. Me date 04.03.2021, u lidh marrëveshja siguruese Nr.798 Rep., Nr. 255 Kol, e lidhur midis z. Ertel Kërçuku, shoqërisë “Arimo B.V.” sh.p.k., (barrëdhënësi) dhe shoqërise “Raiffeisen Bank” sh.a, (barrëmarrësi), Shoqeria “Evita” (Kredimarresi) me objekt: Krijimi i një barre siguruese mbi 100% të kuotave që z. Ertel Kërçuku dhe shoqëria “Arimo B.V.” sh.p.k., zotërojnë në shoqërinë “E v i t a” sh.p.k., për përmbushjen e të gjitha detyrimeve sipas marrëveshjes.

XII. Me date 01.11.2021, u lidh Marreveshja Siguruese Nr.4385 Rep., Nr.1450 Kol, lidhur midis z.Ertel Kerçuku dhe shoqeria Arimo B.V (Barredhenes), shoqerise Evita SHPK (Kredimarres) dhe Raiffeisen Bank SHA (Barremarres/Kredidhenes) me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave dhe te drejtave ne lidhje me to qe zoteron z. .Ertel Kerçuku dhe Arimo B.V ne shoqerine Evita SHPK si dhe mbi kuotat e reja qe mund te zoteroje ne te ardhmen ne kete shoqeri tregtare.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Sami Frasheri, Nr. Pasurie 7/120- N1, Zona Kadastrale 8270, Vol. 28, faqe 155.

Address:
Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km.8, Rruga "Paralele", Ndertese Private, Certifikate e Pronesise Nr.748174, Zone Kadastrale Nr.2105, Numer Pasurie 1166/26-1, Vol.22, Faqe 103
Tirane, Vore, Muçaj Rruga Sulhaxhi, Zona Kadastrale 2726, Nr Pasurie 137/52
Tirane, Rruga Sami Frasheri, Hyrja nr.4, Apartamenti nr.6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.03.2022
Akti i themelimit
Marreveshje siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes 18.01.2018
Vendim i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 28.06.2014
Kontrate shitje kuotash 10.11.2016
Kontrate shitje kuotash 21.07.2016
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes 21.04.2014
Kontrate pengu mbi kuotat e pjesemarrjes 01.04.2015
Marreveshje siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri 28.12.2018
Marreveshje siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri 06.09.2019
Marreveshje siguruese mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqeri 18.10.2017
Vendimi i ortakut te vetem per uljen e kapitalit 18.11.2014
Prokure e posacme per emerimin e perfaqesueses Nevila Kurti, date 26.01.2018
Vendim i ortakut te vetem per rritjen e kapitalit 14.05.2015
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 18.11.2019
Marreveshje siguruese date 04.03.2021
Marreveshje siguruese date 01.11.2021
Vendim i asamblese se pergjithshme per rritjen e kapitalit date 04.10.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 17.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 24.01.2024
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Financial Information
Transaksione Thesari 2019- On going
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 398 159 920,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 945 030 026,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 476 071 003,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 757 949 000,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 417 218 517,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 242 047 997,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 116 157 773,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 50 762 055,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 42 158 749,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 6 523 665,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:2 382 965 501,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:3 730 088 871,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:2 317 778 792,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 581 201 000,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 585 950 986,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:839 510 673,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:538 058 695,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:303 238 457,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 225 484 440,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 25 795 420,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/A.Baja/L.Kanani / P. Nikolli