Skip to content

FINSEC PORT
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-04-01 10:43:01
JSON

Tax Registration Number: L31909002M
Administrators: Artan Kraja, Argento Avdi
Scope: Shoqëria do të ketë për objekt veprimtarie zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit miratuar me VKM nr. 505 date 30.05.2013 si dhe çdo aktivitet tjetër ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçesionit.
Other Trade Names: Finsec Port
Legal Form: SH.A Koncesionare/PPP
Foundation Year: 08/07/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Zvicer
Initial Capital: 3 500 000,00
Shares: 1 000
Parent Company / Owner: I. FINSEC Ltd (Ish FINSEC AG) eshte nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, qe funksionon sipas legjislacionit te Zvicres, e regjistruar ne 28.05.2008 me numer regjistrimi CH-ID: CH-170-3032184-3, dhe UID: CHE-114.323.183, me kapital 1.321.806 CHF (franga zvicerane), me drejtor Mattig, Dr. Franz, von Bettmeralp, me adrese ne Bahnhofstrasse 3 Pfäffikon SZ, Zvicer (Sipas te dhenave te regjistrit tregtar te Zvicres deri me date 01.04.2023. Burimi: https://www.zefix.ch/en/search/entity/list/firm/910450)

Sipas ekstraktit historik te regjistrit te pronarit perfitues, te depozituar ne daten 30.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 01.04.2023,Josef Friedrich Aregger, shtetas zviceran i datelindjes 1947, kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse qe ne daten 21.03.2018.

Beat Britsch, shtetas zviceran, i datelindjes 1963, kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse qe ne daten 25.09.2019

Gerold Alexander Auer, shtetas zviceran, i datelindjes 1950, kontrollon në çdo lloj mënyre zgjedhjen, emërimin dhe largimin e shumicës së organeve vendimmarrëse qe ne daten 25.09.2019

II. VICTORIA INVEST shpk është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2003 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, e regjistruar në QKB me numër identifikimi (NIPT) K32712206U, me seli në Elbasan, Lagjja 28 Nëntori, rruga 11 nëntori, pallati pranë Tatim Taksave, kati 2, administrator Fatmir Kuçi. Ortak i vetem eshte shoqeria VICTORIA INVEST INTERNATIONAL.(Sipas te dhenave te QKB deri me date 01.04.2023)
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 2
Male/Female: Mashkull
Board Members: Fatmir Kuçi, Dario Krtalic, Josef Friedrich Aregger, Denisa Vyshka, MATTHIAS DANIEL DR.FOLDEAK, Rolf Roman Debrunner, Gerold Alexander Auer
Status: Aktiv
License(s): X - Leje e integruar mjedisore
Leje per perdorim te burimit ujor KKU -
Legal Cases: I. Më datë 23.02.2018, përmbaruesi gjyqësor privat Shefik Suparaku ka lëshuar urdhërin Nr. 79-06 Regj., për vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit, shoqërisë "FINSEC PORT" Sha, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre, si dhe duke ndaluar kryerjen e çdo veprimi tjeter që mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Aksionet do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhër të dytë dhe debitori pas regjistrimit të këtij urdhri nuk mund të kryejë asnjë veprim pranë QKB-së. Sekuestro është vendosur për shkak të mos likujdimit të faturave tatimore të shoqërisë Finsec Port sh.a ndaj shoqërisë Victoria Invest sh.p.k.

II. Më datë 15.03.2018, sipas Kërkesës Nr.2841/2 Prot, “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “FINSEC PORT”, pajisur me NUIS (NIPT) L31909002M, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

III. Më datë 16.05.2018, sipas Urdhrit Nr. 79-13 Regj., lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Shefik Suparaku, drejtuar QKB , u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative nga aksionet/kuotat e subjektit shoqeria “FINSEC PORT” sh.a, me NUIS (NIPT) - L31909002M, me administrator z. Artan Kraja, urdheruar me shkresen tone Nr.79-06 Regj., date 23.02.2018

IV. Më datë 28.09.2018, sipas Urdhrit Nr. 100-05 Regj. date 28.09.2018, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Shefik Suparaku, per vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e debitorit FINSEC PORT Sha, me NUIS (NIPT) L31909002M me administrator z. Artan Kraja, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre. Aksionet/kuotat do qe qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte dhe debitori mbas rregjistrimit te ketij urdhri nuk mund te kryeje asnje veprim per tjetersimin e tyre ne QKB.

V. Më datë 22.10.2018, sipas Urdhrit Nr. 100-16Regj. leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Shefik Suparaku, per heqjen e mases se sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat e debitorit FINSEC PORT Sha, me NUIS (NIPT) L31909002M me administrator z. Artan Kraja, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave/aksioneve duke n revokuar urdhërin tone të mëparshëm Nr. 100- 05 Regj. date 28.09.2018.

VI. Më datë 04.09.2019, sipas Urdhrit Nr.171-01Regj, protokolluar ne QKB me Nr. 11514Prot datë 06.09.2019 të përmbaruesit gjyqësor Shefit Shuparaku, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit shoqëria “FINSEC PORT”sha Nipt L31909002M me administrator Artan Kraja.

VII. Më datë 04.03.2022, sipas Kërkesës Nr. 5439 Prot, “Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise”, ardhur nga Drejtoria e mbledhjes se detyrimeve tatimore te papaguara Rajoni Qendror u kerkua lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te tatimpaguesit “FINSEC PORT”, pajisur me NUIS (NIPT) L31909002M , vendosur me shkresen Nr.2841/2 Prot, datë 15.03.2018, ardhur nga Drejtoria Rajonale Tatimore Elbasan.

VIII. Më datë 18.03.2022, sipas Kërkesës Nr. 5778 Prot, datë 18.03.2022 “Lirim nga barra siguruese mbi titujt e pronesise”, ardhur nga Drejtoria e Mbledhjes se Detyrimeve Tatimore te Papaguara Rajoni Qendror u kerkua lirimi nga barra siguruese mbi titujt e pronesise te tatimpaguesit “FINSEC PORT”, pajisur me NUIS (NIPT) L31909002M , pasi subjekti ka paguar te gjitha detyrimet.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Rruga Ismail Qemali, pallati nr.27, hyrja 1, kati VI, Apartamenti 24

Address:
Tirane, Kavaje; Synej, Kalaja e Turres, Njesia Administrative Synej

Website:
http://portoalbania.com/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (22.12.2018)
Urdher per venien e sekuestros konservative (2018)
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES, date 01.03.2022
Ekstrakt i regjistrit tregtar te Zvicres per shoqerine FINSEC AG, date 01.03.2022
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -26 869 329,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -18 620 281,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 3 500 493,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -7 126 740,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -8 992 633,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -3 758 368,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -7 023 167,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -1 419 250,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 4 774 950,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014

Worked By : A.Lala/ A.Baja