Skip to content

MESOPOTAM ENERGY
Last change(based on NBC extract ) made on: 2024-04-09 13:10:06
JSON

Tax Registration Number: L31917016A
Administrators: Koço Gjilo
Scope: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit "Driza", tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike, në zbatim të kontratës së Konçesionit [kontratë e Formës "BOT" (Ndërtim-operim-transferim) për ndërtimin e Hidrocentralit "Driza"] Nr. 7348 Rep. Nr. 2249 Kol. date 20/06/2013.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Other Trade Names: MESOPOTAM ENERGY
Legal Form: SH.P.K Koncesionare/PPP
Foundation Year: 11/07/2013
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: ECUALA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 13.04.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L06614601R, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 10, Bulevardi Gjergj Fishta, Ndërtesa Nr. 16, Hyrja 9, Apartamenti 20, Kodi Postar 1001, me administrator Koço Gjilo. Ortaket e shoqerise jane: Koço Gjilo (65%) dhe Lavdimir Fusha (35%) (Sipas të dhënave të QKB deri në datë 12.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 22.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 17.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Koço Gjilo, shtetas shqiptar, i datelindjes 1962, pronar perfitues per 65% te pronesise pasi zoteron 65% te kapitalit te ECUALA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.07.2013.

Lavdimir Fusha, shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 35% te pronesise pasi zoteron 35% te kapitalit te ECUALA. Data e percaktimit si pronar perfitues: 11.07.2013.
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 19.11.2014, u lidh kontrata e kredisë midis ProCredit Bank sh.a (Kredidhënës) dhe shoqërisë “MESOPOTAM ENERGY” sh.p.k, (Kredimarrës) me objekt: Kredidhënësi i jep Kredimarrësit dhe Kredimarrësi merr nga Kredidhënësi një Kredi prej 380.000 (treqind e tetëdhjetë mijë) euro, sipas kushteve të parashikuara në këtë kontratë Kredie.

II. Më datë 26.02.2015, u lidh kontrata e kredisë midis ProCredit Bank sh.a (Kredidhënës) dhe shoqërisë “MESOPOTAM ENERGY” sh.p.k, (Kredimarrës) me objekt: Kredidhënësi i jep Kredimarrësit dhe Kredimarrësi merr nga Kredidhenësi një Kredi prej 350.000 (treqind e pesëdhjetë mijë) euro, sipas kushteve të parashikuar në këtë kontratë Kredie.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi "Bajram Curri" , Pallatet 1 Maji, Shkalla 6, Kati 2, Apartamenti 55

Address:
Vlorë, Mesopotam, KARDHIKAQ, Fshati Kardhikaq, 100 metra larg HC-DRIZA, Zona kadastrale 2090, Nr.pasurie 150/3

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2022: 3 039 531,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2021: 5 551 900,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 5 178 719,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 2 056 855,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 5 064 826,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 834 970,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 3 579 248,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2022:19 805 399,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2021:43 563 335,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:20 648 744,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:16 837 743,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:34 463 702,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:10 965 739,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:26 156 824,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Worked By : A.Lala/L.Kanani