Skip to content

C.G.C
Last change(based on NBC extract ) made on: 2023-07-14 07:29:22
JSON

Tax Registration Number: L32307002J
Administrators: Mirel Mërtiri
Scope: Ngritje laboratoresh, investim, import eksport te materialeve te ndryshem qe kane lidhje me objektin e veprimtarise. Import eksport e tregtim me shumice dhe pakice te mallrave te ndryshem industrale te perdorimit te gjere, kerkim, zbulim mineralesh, prodhim dhe ngritje industrie per prodhimin e qelqit dhe ambalazheve te qelqit, aktivitete komisionimi, tregti te pergjithshme , sherbime konsulence, magazinim dhe transport hidrokarburesh. Ndertimi dhe menaxhimi i stallave dhe impianteve per rritjen intensive te te gjitha kafsheve, zhvillimi i teknologjive te reja ne fushen e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te mishit te te gjitha kafsheve, mish i cili tregtohet ne tfegun vendas e te huaj. Import-eksport te ketyre produkteve, si psh mish vici, derri, lope etj. Import- eksport i produkteve me te cilat ushqehen te gjitha llojet e kafsheve. Import-eksport i makinerive dhe mjeteve qe sherbejne per stallat, impiantet e rritjes, perpunimit, therjes dhe tregtimit te te gjitha kafsheve. Importimi i desinfektanteve ushqimore, vaksinave te ndryshme te shpendeve, kafsheve, dhe te gjitha produktet e tjera medicinale te nevojshme per zhvillimin e aktivitetit te rritjes se kafsheve te ndryshme dhe shpendeve. Tregtim i gazit natyror (shitje me shumice). Prodhim i energjise elektrike ne ambientet e prodhimit te HEC, tregtim i energjise elektrike, vetefinancim, projektim, ndertim, venie ne pune, administrim dhe mirembajtje tè Hidrocentraleve. Ndertim dhe zbatim i projekteve te ndertimit. Inxhinieri civile, instalime elektrike, ndertim i projekteve te inxhinierise civile. Aktivitete sherbimi te tilla si transportim, magazinim dhe sherbime mbeshtetese. Informacion dhe komunikim. Sherbime konsulence administrimi. Marredhenie me qera e makinerive dhe pajisjeve qe sherbejne per ndertimin dhe inxhinierine civile. Aktivitet arkitekturore dhe inxhinierike dhe konsulenca perkatese teknike.
Other Trade Names: C.G.C
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 28/10/2013
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Parent Company / Owner: “Integrated Technology Services”, nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 02.11.2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L02302032C, me adrese ne Tirane, Rruga "Abdi Toptani", Tirane godina "Torre Drin", nr. 31/1, me administrator Farudin Arapi dhe ortak te vetem Klodian Zoto. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 14.07.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 02.08.2021 terhequr nga QKB date 14.07.2023, Pronaret perfitues te subjektit “C.G.C”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, është:

Klodian Zoto, shtetas shqiptar, i datëlindjes 1976. Pronar përfitues për 100% të kapitalit, pasi zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “Integrated Technology Services”, e cila zotëron 100% të kapitalit të “C.G.C”. Data e percaktimit si pronar përfitues është 21.10.2019.
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): X - Leje e integruar mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Legal Cases: I. Me date 06.04.2021, me ane te Urdhërit Nr.381 Regj., Nr.517 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.3817 Prot., datë 07.04.2021, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Gazmor B Guri, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e zotëruara nga pala debitore shoqëria “C.G.C. sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L32307002J me administrator z. Mirel Mërtiri.

II. Me date 23.06.2021, me ane te Urdhrit nr. 381Regj., nr. 929Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Gazmor Guri, protokolluar nga QKB me nr. 6198Prot., date 24.06.2021, u urdherua QKB për heqjen e masës së sekuestros konservative te vendosuar ndaj kuotave ne pronesi te subjektit C.G.C. sh.p.k., me Nuis (Nipt)- L32307002J me administrator z. Mirel Mërtiri urdheruar vendosja me shkresen Nr.381 Regj., Nr.517 Prot., datë 06.04.2021”.
Changes
Address:

Seat:
Tirane, Rruga Mahmut Fortuzi, Pallati Nr.18, Hyrja 1, Ap.3, Kodi Postar 1016.

Address:
Tirane, Gose, GOSE E MADHE, Zone Kadastrale Nr. 1814, Pasuria Nr.67/8.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 16.02.2022
Statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 15.10.2019
Kontrate shitje kuotash 25.07.2018
Urdher per venien e sekuestros konservative date 06.04.2021
Urdher per heqjen e sekuestros konservative date 23.06.2021
Kontrate shitje kuotash date 22.05.2021
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 16.02.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 14.07.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 14.07.2023
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: -1 671 417,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: -3 539 160,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -3 808 985,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -7 797 571,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -6 569 739,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -1 485 741,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -1 120 269,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: -75 949,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 153 542,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014

Worked By : A.Lala / P. Nikolli