Skip to content

Integrated Technology Services Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2022-04-02 08:36:55
JSON

Tax Registration Number: L02302032C
Administrators: Arjan Baci, Farudin Arapi, Bedri Buzi
Scope: Ndertime te llojeve te ndryshme. Ndertime impiantesh teknologjike, impiante te prodhimit te energjise se rinovueshme, landfillesh per perpunimin e mbetjeve urbane dhe te rrezikshme, ndertime te impianteve te trajtimit mbetjeve me djegie (incenerator). Ndertim te rrjeteve hidraulike, ujesjellesash, kanalizimesh, elektrike si dhe impiante te ndryshme qe kane lidhje me to. Ndertim impiantesh per pastrimin dhe mbrojtjen ujore dhe lumore. Perpunim, trajtim, menaxhim dhe transport i mbetjeve. Ngritje dhe instalim i rrjeteve me fije pa fije per uje, energji elektrike, kabllovik dhe wireless etj, ngritje e sistemeve te network-u per matjen e utiliteteve. Realizimin e laboratoreve, softwareve, mirembajtjen e sistemeve te realizuar prej saj dhe te trete. Ndertim stacionesh dhe nenstacionesh elektrike. Ndertim dhe rikonstruksion i objekteve te rendesise se vecante si dhe objekteve te tjera. Ndertim rrugesh dhe strukturash te ndryshme. Import, eksport i materialeve, te mallrave qe kane te bejne me objektin e aktivitetit. Transporte te ndryshme. Projektime, sherbime konsulence, studime mjedisore e studime te ndryshme. Import, eksport, shitje, blerje te makinerive te ndryshme. Bonifikim dhe trajtime terrenesh te ndotura. Dhenie me qera dhe nenqera te ambjenteve te tipeve te ndryshme.
Other Trade Names: Integrated Technology Services
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 02/11/2010
District: Tirane
Country: Shqipëri
Capital Origin: Shqiperi
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Child Company: I. Integrated Technology Waste Treatment Fier, nje shoqeri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 03.10.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62205045F, me adrese ne Tirane, Njesia Administrative Nr.2, Rruga "Papa Gjon Pali", Pallati F&G, Ap.15, Kutia Postare 15, me administrator Loran Dusha. Integrated Technology Services shpk zoteron 70% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 16.02.2022)

II. METRONET, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 04.11.2010 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L02309004J, me adrese ne Tirane, Rruga George Bush, Kulla 2 Ap 9/3, me administrator Pajtim Ajazaj. Integrated Technology Services shpk zoteron 24% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 16.02.2022)

III. C.G.C, nje shoqeri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar me date 28.10.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32307002J, me adrese ne Tirane, Rruga Mahmut Fortuzi, Pallati Nr.18, Hyrja 1, Ap.3, Kodi Postar 1016, me administrator Mirel Mërtiri. Integrated Technology Services shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 16.02.2022)
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 3
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Legal Cases: I. Me date 18.06.2018, me ane te urdhrit Nr. 23/3, leshuar nga Zyra e Permbarimit “A.D.R.”, protokolluar nga QKB me Nr. 7330 Prot. date 22.06.2018, u vendos sekuestro konservative mbi kuotat e pales debitore “Integrated Technology Services” shpk me NUIS (NIPT) L02302032C me administrator Klodian Zoto, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si mos kryerjen e asnje veprimi tjeter, i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

II. Me date 05.07.2018, me ane te urdhrit Nr. 23/8, leshuar nga Zyra e Permbarimit “A.D.R.”, protokolluar nga QKB me Nr. 7934 Prot. date 06.07.2018, u hoq masa e sekuestros konservative, te vendosur nga kjo zyre permbarimore me shkresen Nr. 23/3, date 18.06.2018, per kuotat e debitorit shoqerise “Integrated Technology Services” shpk me NUIS (NIPT) L02302032C.

III. Me date 14.12.2021, me ane te shkresës Nr.3514 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.22108 Prot., datë 14.12.2021, nga Drejtoria e Përgjithshme e Policisë së Shtetit, Departamenti i Policisë Kriminale, për ekzekutimin e Vendimit të Gjykatës së Posaçme të Shkallës se Parë për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar Tiranë, Nr. 484 Akti, datë 13.12.2021 u vendos pranimi i kërkesës së Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe krimit të Organizuar dhe caktimin e masës së sigurimit pasuror “sekuestro preventive” për personin juridik “Integrated Technology Services” SHPK, me NUIS (NIPT) - L02302032C, së bashku me pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi të tij. Për administrimin e pasurive sipas pikës 3 të dispozitivit të këtij vendimi ngarkohet z. Farudin Arapi, administrator në Agjencinë e Administrimit të Pasurive të Sekuestruara dhe të Konfiskuara pranë Ministrisë së Financave, Tiranë

IV. Me date 29.03.2022, me ane te shkreses Nr. 701/2 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 8245 Prot., date 29.03.2022, leshuar Drejtoria e Pergjithshme e Policies se Shtetit, Departamenti i Policise Kriminale, u dergua urdhri i ekzekutimit te vendimit te gjykates. Sipas Urdhrit per ekzekutimin e vendimit Nr.134, date 28.03.2022, te Prokurorise se Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar, u vendos ekzekutimi i vendimit penal Nr.134, date 28.03.2022 te leshuar nga Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, Tiranë.
Me date 28.03.2022, sipas vendimit Nr.134, leshuar nga Gjykata e Posaçme e Shkalles se Pare per Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, u vendos pranimi i kerkeses se Prokurorise se Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit te Organizuar dhe caktimi i mases se sigurimit pasuror “sekuesto preventive” per personin juridik “Integrated Technology Services” shpk me NUIS (NIPT) - L02302032C, së bashku me pasuritë e paluajtshme dhe të luajtshme në pronësi të tij. Per Administrimin e pasurive sipas pikes te dispozitivit te ketij vendimi ngarkohet Z. Bedri Buzi, Z. Arjan Baci dhe Z. Faraudin Arapi, te cilet jane administratore te Agjencise per Administrimin e Pasurive te Sekuestruara dhe te Konfiskuara prane Ministrise se Financave Tirane.
Changes
Additions: I. Me date 15.12.2016, u nenshkrua marreveshja per financimin e projektit te menaxhimit te mbetjeve te ngurta ne rajonin e Vlores, ndermjet Qeverise shqiptare te perfaqesuar nga Ministria e Financave dhe Bankes gjermane KFW. Projekti i integruar perfshin kredine ne vleren 12.5 milion euro dhe dy grante ne vlerat 7.5 dhe 1.3 milion euro. Sipas njoftimit te Ministrise se Financave te dates 15.12.2016, Landfilli do të ndërtohet në Sherrishtë të Vlorës me nje kapacitet prej rreth 350 mijë ton. Pjesë e investimit do të jetë ndërtimi i sistemit të mbledhjes së gazrave, impianti i trajtimit të ujërave të ndotura nga mbetjet, impianti i ndarjes së mbetjeve të riciklueshme me kapacitet 60,000 ton/vit, kapacitete kompostimi për mbetjet organike me kapacitet deri në 4,200 ton/vit (https://financa.gov.al/financimi-i-projektit-te-menaxhimit-te-mbetjeve-te-ngurta-ne-vlore-vemendje-e-posacme-per-mjedisin-dhe-turizmin-2/)

II. Me date 08.08.2019, sipas Agjensise Gjermane per Zhvillim, u mbyll tenderi per ndertimin e landfillit te Vlores, me vlere 9.8 milion euro. Tenderi do te financohet nga KfW Enteicklungsbank.

III. Me date 28.02.2020, me ane te vendimit nr. 02 te Keshillit Kombetar te Territorit, u miratua leja per ndertimin e landfillit rajonal per depozitimin e mbetjeve te ngurta ne rajonin e Vlores, Faza 1, me vendndodhje ne Bashkine Vlore.

IV. Me date 12.06.2020, u shpall fituesi i tenderit qe eshte bashkimi i kompanive JV Bulfaro dhe Integrated Technology Services. Vlera e kontrates eshte 9.801.624,04 (nente milion e teteqind e nje mije e gjashteqind e njezet e kater presje zero kater) euro. Kohezgjatja e kontrates eshte 1.5 vite.
Address:

Seat:
Tirane, Rruga "Abdi Toptani", Tirane godina "Torre Drin", nr. 31/1.

Address:
1) Fier, MBROSTAR, Ura Mbrostar, Nr. Pasurie Nr. 1, Zona kadastrale Nr. 2636.
2) Elbasan, Kantieri i impiantit te perpunimit te mbetjeve urbare, Nenstacioni Elektrik, Fushe-Mbret
3) Vlore, Qender - VLORE, Sherrishte Zona Kadastrale 2074 dhe Zona Kadastrale 3362, kantieri "Ndertimi i Landfillit Rajonal per depozitimin e mbetjeve të ngurta në Rajonin e Vlorës"

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 02.04.2022
Statuti i shoqerise
Urdher per venien e sekuestros konservative 18.06.2018
Urdher per heqjen e mases se sekuestros konservative 05.07.2018
Njoftim i tenderit per landfillin e Vlores
Njoftim i fituesit date 12.06.2020
Vendimi i KKT per miratimin e lejes se ndertimit te landfillit te Vlores, date 28.02.2020
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Financial Information
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2020: 276 638 362,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2019: 121 362 600,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 84 063 552,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 61 705 416,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 43 437 249,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 78 561 501,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: -24 355 214,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 7 916 686,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 48 670 770,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2020:1 097 381 445,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2019:1 009 529 760,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:1 076 913 263,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:1 284 191 748,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 310 168 613,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:364 865 718,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 162 018 802,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 585 496 010,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 73 079 342,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Worked By : A.Lala